Roboty budowlane - 322376-2020

10/07/2020    S132

Francja-Strasburg: Modernizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

2020/S 132-322376

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Kod pocztowy: 67070
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Direction de la gestion intégrée des infrastructures — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6305
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Numer referencyjny: 06A70/2019/M068
II.1.2)Główny kod CPV
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu:

— część 1: prace modernizacyjne dotyczące systemu bezpieczeństwa pożarowego,

— część 2: konserwacja i późniejsze zmiany,

— część 3: demontaż i powtórny montaż sufitów podwieszanych,

— część 4: koordynacja w zakresie systemu bezpieczeństwa pożarowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 18 375 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Zob. dokumentacja przetargowa.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prace modernizacyjne dotyczące systemu bezpieczeństwa pożarowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg, Francja.

II.2.4)Opis zamówienia:

Prace modernizacyjne dotyczące systemu bezpieczeństwa pożarowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 900 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Odbędzie się obowiązkowa wizyta w terenie. Informacje na temat terminów i formalności związanych z rejestracją podano w dokumentacji przetargowej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja i późniejsze zmiany

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg, Francja.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja i późniejsze zmiany.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 020 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 228
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Odbędzie się obowiązkowa wizyta w terenie. Informacje na temat terminów i formalności związanych z rejestracją podano w dokumentacji przetargowej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Demontaż i powtórny montaż sufitów podwieszanych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45421146 Instalowanie sufitów podwieszanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg, Francja.

II.2.4)Opis zamówienia:

Demontaż i powtórny montaż sufitów podwieszanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 250 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Odbędzie się obowiązkowa wizyta w terenie. Informacje na temat terminów i formalności związanych z rejestracją podano w dokumentacji przetargowej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Koordynacja w zakresie systemu bezpieczeństwa pożarowego.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Francja, Strasburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Koordynacja w zakresie systemu bezpieczeństwa pożarowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 205 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Odbędzie się obowiązkowa wizyta w terenie. Informacje na temat terminów i formalności związanych z rejestracją podano w dokumentacji przetargowej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. dokumentacja przetargowa.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

Zob. dokumentacja przetargowa.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2020
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Strasburg, Francja.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacje na temat formalności związanych z rejestracją podano w dokumentacji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67000
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020