Supplies - 32244-2022

21/01/2022    S15

Romania-Târnova: Tablet computer

2022/S 015-032244

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMUNA TARNOVA (PRIMARIA LOCALITATII TARNOVA)
National registration number: 3518890
Postal address: Strada: ---, nr. 734
Town: Tarnova
NUTS code: RO421 Arad
Postal code: 317360
Country: Romania
Contact person: Teodor Bertea
E-mail: primariatirnova@yahoo.com
Telephone: +40 257370012
Fax: +40 257370101
Internet address(es):
Main address: www.primariatarnova.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135359
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziţie de echipamente IT în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacitatii e- learning a unitatilor de invatamant din UAT Tarnova, judetul Arad"- 3loturi

Reference number: A1-3518890- 1-2022
II.1.2)Main CPV code
30213200 Tablet computer
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Crearea sistemului e-learning (hadware si software) presupune Platforma educațională (mediul on line) destinată acestuia -achiziționarea sistemelor hardware (laptop, tablă interactivă, proiector, cameră video) pentru cele 36 săli și implementarea sistemului software împreuna cu instruirea profesorilor și elevilor pentru utilizarea platformei educaționale.

LOTUL 1 – ACHIZITIE SISTEME ALL IN ONE,CAMERA VIDEOCONFERINTA SI LAPTOP:laptopuri pentru cadre didactice - 30 buc, sistem

all in one – 6 buc si camera de videoconferinta - 6 buc ;

LOTUL 2 – TABLE INTERACTIVE SI PROIECTOR:table interactive pentru săli de clasă – 36 buc, Videoproiector - 36 buc;

LOTUL 3 – TABLETE CU ABONAMENET LA INTERNET 24 LUNI: tablete cu abonament la internet 24 luni pentru uz școlar – 503 buc

LOTUL 4 - INFRASTRUCTURA ITC-WIFI:infrastructura pentru 6 localitati, conform caietului de sarcini aferent

specificatii conform caietelor de sarcini atasate.

Termen de livrare: maxim 30 zile de la semnarea contractului

Perioada de garantie acordata produselor: 36 luni.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 13 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.Autoritatea contractanta va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul- limită stabilit.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 616 536.17 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL 2 – TABLE INTERACTIVE SI PROIECTOR

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30195000 Boards
38652120 Video projectors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO421 Arad
Main site or place of performance:

Comuna Târnova,Jud. Arad

II.2.4)Description of the procurement:

-table interactive pentru săli de clasă – 36 buc

-Videoproiector - 36 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 434 861.97 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru eguvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului,

II.2.14)Additional information

proiect ,,Consolidarea capacității e- learning a unităților de învățământ din UAT Târnova,județul Arad“

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL 3 – TABLETE CU ABONAMENET LA INTERNET 24 LUNI

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213200 Tablet computer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO421 Arad
Main site or place of performance:

Comuna Târnova,Jud. Arad

II.2.4)Description of the procurement:

tablete cu abonament la internet 24 luni pentru uz școlar – 503 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 723 042.63 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru eguvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului,

II.2.14)Additional information

proiect ,,Consolidarea capacității e- learning a unităților de învățământ din UAT Târnova,județul Arad“

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL 1 – ACHIZITIE SISTEME ALL IN ONE,CAMERA VIDEOCONFERINTA SI LAPTOP

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
30213000 Personal computers
32232000 Video-conferencing equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO421 Arad
Main site or place of performance:

Comuna Târnova,Jud. Arad

II.2.4)Description of the procurement:

-laptopuri pentru cadre didactice - 30 buc

-sistem all in one – 6 buc si camera de videoconferinta - 6 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 144 953.95 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru eguvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului,

II.2.14)Additional information

proiect ,,Consolidarea capacității e- learning a unităților de învățământ din UAT Târnova,județul Arad“

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL 4 – INFRASTRUCTURA ITC-WIFI

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
32424000 Network infrastructure
32412110 Internet network
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO421 Arad
Main site or place of performance:

Comuna Târnova,Jud. Arad

II.2.4)Description of the procurement:

CONFORM CAIET DE SARCINI,PENTRU 6 LOCALITATI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 313 677.62 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru eguvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului,

II.2.14)Additional information

proiect ,,Consolidarea capacității e- learning a unităților de învățământ din UAT Târnova,județul Arad“

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz

b. Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016 – evitarea conflictului de interese .Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati în procedura din partea acestuia din urma sunt:

- Ignisca Emilia -Primar

- Oprea Catalin -Viceprimar

- Feier Gabriela – Manager Proiect/Presedinte comisiei de evaluare a ofertelor

- Barcauan Georgiana – Asistent manager / Membru comisie de evaluare a ofertelor

- Varva Lacramioara-Consilier achizitii publice/ Membru comisie de evaluare a ofertelor

- Deta Teodora - Referent/Membru de rezerva in comisia de evaluare a ofertelor

- Stancu Roxana Andrada-Inspector/ Membru de rezerva in comisia de evaluare a ofertelor

- Balaj Flavia-Paulina- Viza CFPP

Consilieri locali : Gabor Cornel, Baciș Crăciun Rista, Vlazan Petru ,Onigoaie Ana,Lucaci Ioan-Nicu,Bulzan Cosmin Teodor,Tomuța-Mureșan Iosif,Todea Simona,Gligor Gheorghe,Faur Adrian,Delamarian Sorin – Gheorghe,Dehelean Adrian Pelea Ioan-Daniel, Hantig Gheorghe

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor,pentru fiecare lot in parte.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul

intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4Proportia de subcontractareSe vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea suntmenționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor completa DUAE in SEAP, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii, potrivit prev. art.196 alin.1 din Legea 98/2016.

Conform Notificarii ANAP din 08.04.2019, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori in SEAP.

La procedura de atribuire se inscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala iar ceilalti participanti completeaza direct in sistem doar DUAE.

În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.

Subcontractanții vor preciza în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc pentru partea propusă pentru subcontractare, menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare. În acest caz, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți, prin prezentarea de documente justificative din partea acestora, la solicitarea autorității contractante.Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv. În cazul în care din informațiile și documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă va respinge subcontractantul propus și va solicita ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplineasca efectiv, conform prevederilor art.

174 din Legea nr. 98/2016.

Dacă nu se îndeplinește o cerință de calificare prin subcontractant, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea intrebari -din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul in SEAP. Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune in SEAP DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii potrivit prevederilor art.196 alin.1 din Legea 98/2016.

În cazul în care două sau mai multe oferte vor fi situate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară prin intermediul SICAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propuner... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Comuna Târnova
Postal address: str.Principala, nr.734, jud Arad
Town: Târnova
Postal code: 317360
Country: Romania
E-mail: primariatirnova@yahoo.com
Telephone: +40 257370012
Fax: +40 257370012
Internet address: www.primariatirnova.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022