Строителство - 322545-2017

16/08/2017    S155

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2017/S 155-322545

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура“, Клон ТП „Пристанище Варна“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мая Казакова
Електронна поща: m.kazakova@bgports.bg
Телефон: +359 52684602
Факс: +359 52655902
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/198
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/198
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване“.

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

За възстановяване на оградата е необходимо да се извършат следните видове строително-монтажни работи: разкъртване на част от съществуващата ограда от бетонови блокчета, на стоманобетонови колони, на каменна облицовка, машино отпушване и почистване на дъждовна канализация, направа на облицовка на фундамент от импрегниран и селектиран врачански варовик. Необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на пътната настилка са: рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез, технологично фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина до 6 см, машинно фрезоване на неплътен асфалтобетон,разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, изкоп машинен, изкоп ръчен, повдигане на съществуваща дъждоприемна шахта,доставка и монтаж на самонивилиращи се чугунени капаци за ревизионни шахти, доставка и монтаж на решетки за дъждоприемни шахти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За възстановяване на оградата е необходимо да се извършат следните видове строително-монтажни работи: разкъртване на част от съществуващата ограда от бетонови блокчета, разкъртване на стоманобетонови колони с размери 0,25 м на 0,25 м и височина 2,20 м, разкъртване на бетон, разкъртване на каменна облицовка, машинно отпушване и почистване на дъждовна канализация, направа на облицовка на фундамент от импрегниран и селектиран врачански варовик с дебелина от 2 см, демонтаж и монтаж на метално антипаркинг колче с H = 80 см, доставка и монтаж на нови антипаркинг колчета,направа на кофраж и декофраж, доставка и монтаж на арматурна заготовка, доставка и полагане на бетон клас С 20/25 сулфатоустойчив, демонтаж на стара тротоарна настилка от плочи с размери 30/30 см, доставка и монтаж на ограда от ковано желязо с размери H=2,00 м, L=3,00 м, с профили 20/20 мм и рамков профил 30/30 мм с върхове на равно разстояние един от друг по дължината на оградата, доставка и монтаж на портална врата от ковано желязо с размери H=2,00 м, L=6,00 м и с профили 20/20 мм и рамков профил 30/30 мм.

Необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на пътната настилка са: рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез, технологично фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина до 6 см, машинно фрезоване на неплътен асфалтобетон с дебелина до 5 см, разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, изкоп машинен, изкоп ръчен, повдигане на съществуваща дъждоприемна шахта с H = до 20 см, доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунова решетка с клас на натоварване F900 с минимална височина от 0,34 м и минимална ширина от 0,34 м, изграждане на нови дъждоприемни шахти с H до 1,50 м, доставка и монтаж на самонивилиращи се чугунени капаци за ревизионни шахти, доставка и монтаж на решетки за дъждоприемни шахти с размер 450 мм/450 мм, доставка и полагане на битуминизиран трошен камък със средна дебелина от 10 см, направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив, доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт,доставка и полагане на геомрежа, доставка и полагане на гранитни бордюри с размер 16/32,доставка и машинно полагане на червен плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5 см, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли и направа на лабораторни проби.

За направата на тротоарна настилка и изграждането и оформяне на съществуващите зелени площи до оградата са предвидени следните видове строително-монтажни работи: Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, доставка и полагане на градински бордюри с размер 8/16/50, направа на тротоарна настилка от сулфатоустойчиви павета с размер 10/20/6 върху на цименто пясъчен разтвор със съотношение 1:3, изработка, доставка и монтаж на метални капаци с размер 1,10/1,10 см от рифелова ламарина 5 мм с окрайчващ винкел 60/60/8, вкл. грундиране и боядисване,направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета,доставка и полагане на хумус за оформяне на тревни площи, демонтаж на стари градински бордюри, разваляне на съществуваща паважна настилка и сортиране на паветата както и направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета.

Необходимо е изграждането на нова битова канализация предвидените СМР за целите са: направа на машинен и ръчен изкоп,доставка и полагне на двойно гофрирана канализационна тръба Ф250 SN16 в изкоп, включително всички свързани с това разходи и изграждане на нова РШ канализационна с H до 2,00 м от стоманобетонови пръстени Ф1 000.

Предвидено е геодезическо заснемане на асфалтовия път и прилежащата тротоарна настилка, която ще бъде реновирана за подобряванепътно транспортния трафик възможното отводняване на терена.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката / Тежест: 20
Цена - Тежест: Предлагана цена-60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 100
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

— 1 (един) брой Ръководител на екипа за изпълнение на СМР — Професионална област /квалификация/: Строителен инженер ССС/ПГС/Пътен инженер „Бакалавър“ или еквивалент (в случай, че образованието е придобито в друга държава).

Опит: като ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.

Горепосоченият ръководител следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта, ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството.

— 1 (един) брой Технически ръководител за изпълнение на СМР — Професионална област /квалификация/: минимум диплома за средно образование в областта на строителството

Опит: като технически ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.

— 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството — Професионална област /квалификация/: минимум средно специално техническо образование и да притежава Удостоверение или Сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент.

— 1 (един) брой Координатор по безопасност и здраве — Професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.

За доказване на това изискване се представят:

— Справка -попълнена в ЕЕДОП за екипа от технически лица и ръководни служители, отговарящи за изпълнението на поръчката;

Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен в офертата на участника е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените.

За доказване на това изискване преди подписване на договор се представят: Документи удостоверяващи декларираните обстоятелства. Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката–І-ва категория, ІІ-pa група строеж.

Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

— Доказване на посоченото изискване: За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участниците представят доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел А в ЕЕДОП. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител, с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.

— Доказване на посочените изисквания: участниците представят доказателства за валидна застрахователна полица „Професионална отговорност“ чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел Б в ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Минимално изискване — участниците да имат през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. изпълнен минимум един договор за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътни настилки.

Под строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира:

„Сходни с предмета на поръчката“ са договорите за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътни настилки (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).

За доказване на това изискване се представят:

Справка -попълнена в ЕЕДОП

За доказване на това изискване преди подписване на договор се представят:

— Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или

— Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или

— Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците, следва да разполагат със строителни машини минимум:

— Статичен валяк над 11 тона — минимум 1 бр.

— Вибрационен валяк 8 тона — минимум 2 бр.

— Вибрационен валяк 1,5 тона — минимум 1 бр.

— Комбиниран багер — минимум 2 бр.

— Водоноска — минимум 1 бр.

— Автогудронатор — минимум 1 бр.

— Асфалтополагаща машина — минимум 1 бр.

— Товарен автомобил — тип самосвал — минимум 4 бр.

— Мини челен товарач — минимум 2 бр.

—Справка — попълнена в ЕЕДОП за строителните машини и техническото оборудване необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи). Доказателства за собственост, респективно основанието на което участника ще ползва конкретното оборудване ще се представят от определения за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора за изпълнение.

За удостоверяване на основанието за ползване на строителните машини и техническото оборудване приложими документи са декларации, договори, сключени под условие и/или всеки друг документ, удостоверяващ посоченото обстоятелство в случай, че участника бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. За изпълнението на поставеното изискване участника в процедурата може да се позовава на ресурсите на други физически или юридически лица, като представи някои от горепосочените документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС. При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Гаранциите се представят в 1 от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и за гаранционния срок. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансовото плащане. Гаранцията за размера на авансовото плащане се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащанията се извършват: 1. Авансово в размер на 10 % /десет процента/от общата цена за изпълнение на договора без ДДС. 2. Междинни плащания - до 70 % от стойността на договора без ДДС, но не по-малко от 20 % завършени строително монтажни работи от стойността на договора без ДДС. 3.3. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от Възложителя работи, извършени от Изпълнителя и сумите по авансовото и междинните плащания. Сроковете, условията и необходимите документи за плащанията са описани подробно в проекта на договор и и в указанията за подготовка на офертите от документацията за поръчката.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ.

Договорът/Споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността м/у чл. на обединението; в) д-тите, които ще изпълнява всеки чл. В договора/споразумението страните: 1. Да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, 2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 3. Да са уговорили че: а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена и за гаранционния срок; б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/09/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/09/2017
Местно време: 11:00
Място:

Пл. „Славейков“ № 1 — административна сграда на Клон ТП Пристанище Варна.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно Част 6, Глава 27, чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/08/2017