Supplies - 322557-2018

25/07/2018    S141

Czech Republic-Ostrava: Electricity

2018/S 141-322557

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Statutární město Ostrava
National registration number: 00845451
Postal address: Prokešovo náměstí 8
Town: Ostrava
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 729 30
Country: Czechia
Contact person: Blanka Dosedělová
E-mail: blanka.dosedelova@tendersystems.cz
Telephone: +420 603169816
Internet address(es):
Main address: http://www.ostrava.cz
Address of the buyer profile: https://verejnezakazky.ostrava.cz
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://verejnezakazky.ostrava.cz
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Tender systems, s.r.o.
National registration number: 29145121
Postal address: nám. Před Bateriemi 692/18
Town: Praha 6 – Střešovice
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 162 00
Country: Czechia
Contact person: Blanka Dosedělová
E-mail: blanka.dosedelova@tendersystems.cz
Telephone: +420 603169816
Internet address(es):
Main address: https://www.tenderarena.cz/profily/SMOstrava
Address of the buyer profile: https://verejnezakazky.ostrava.cz
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profily/SMOstrava
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2019

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku ve smyslu ust. § 50 energetického zákona a vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu (dále také „dodávka“).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dodávka elektřiny v hladině NN

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění veřejné zakázky jsou odběrná místa centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku ve smyslu ust. § 50 energetického zákona a vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu (dále také „dodávka“).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dodávka elektřiny v hladině NN (veřejné osvětlení) pro pověřujícího zadavatele Ostravské komunikace, a.s.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění veřejné zakázky jsou odběrná místa centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku ve smyslu ust. § 50 energetického zákona a vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu (dále také „dodávka“).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 13/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dodávka elektřiny v hladině VN

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění veřejné zakázky jsou odběrná místa centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku ve smyslu ust. § 50 energetického zákona a vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu (dále také „dodávka“).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona.

Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují:

• doklad prokazující příslušné oprávnění k podnikání v oblasti obchodu s elektrickou energií (rozhodnutí o udělení licence na obchod s elektrickou energií dle energetického zákona a vyhlášky č. 426/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů).

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronická aukce bude realizována prostřednictvím elektronického nástroje eGordion v. 3.3. - Tender arena, v rámci jednoho aukčního kola, a to pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Min. délka trvání e-aukce bude 20 minut s prodlužováním o 5 minut v důsledku změny nejvýhodnější nabídky. Bližší informace k e-aukci budou uvedeny v zadávací dokumentaci a ve výzvě k podání nových aukčních hodnot.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 125-284273
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/08/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/08/2018
Local time: 10:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Výše uvedený zadavatel plní funkci centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona. Seznam zadavatelů, pro které je centrální zadávání prováděno (dále též „pověřující zadavatelé“), je obsahem Příloh č. 3a, 3b a 3c této zadávací dokumentace – Seznam odběrných míst. Jednotliví pověřující zadavatelé jsou tzv. oprávněnými zákazníky ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

Nabídku je možné podat pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky v jedné části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2018