Услуги - 322635-2015

Компактен изглед

15/09/2015    S178

Холандия-Хага: Услуги по охрана и посрещане

2015/S 178-322635

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Евроюст
Пощенски адрес: Maanweg 174
Град: Хага
Пощенски код: 2516 AB
Държава: Нидерландия
На вниманието на: сектор „Доставки“
Адрес за електронна поща: procurement@eurojust.europa.eu
Телефон: +31 704125597
Факс: +31 704125585

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1058

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Обществен ред и безопасност
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Услуги по охрана и посрещане.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 23: Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Хага, Нидерландия.

код NUTS NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в години: 5
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири години: Чувствителност на изпълнението на договора за намаляване на излагането на Евроюст на уязвимост в тази област пред трети страни, по-добра икономическа възвръщаемост на инвестициите както за изпълнителя, така и за Евроюст, ресурсите, необходими по време на периодите за въвеждане/преустановяване и непрекъснато тестване на екипа по сигурността, възложена на външни изпълнители.

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 0,01 и 12 500 000 EUR
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Евроюст се нуждае от услугите на опитен доставчик на охранителни услуги за осигуряването на услуги по охрана, прием и други свързани услуги в нейните помещения в Хага.
Оферентът трябва да предостави следните услуги, свързани със сигурността и безопасността:
а) физическа охрана за помещенията, сградите, персонала и информацията на Евроюст;
б) реагиране при извънредни ситуации при всякакви инциденти, бедствия/злополуки, свързани със сигурността и безопасността;
в) вътрешни/външни срещи и мероприятия, включително изискваните услуги извън Нидерландия.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79710000 Услуги по безопасност

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Както е посочено в тръжната документация.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Както е посочено в тръжната документация.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Както е посочено в тръжната документация.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Както е посочено в тръжната документация.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Както е посочено в тръжната документация.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Както е посочено в тръжната документация.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
2015/EJ/10/PO.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.10.2015
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.10.2015 - 14:00

Място:

Евроюст, Saturnusstraat 9, 2500 AB, Хага, НИДЕРЛАНДИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По 1 представител за оферент може да присъства на заседанието по отваряне на офертите като наблюдател.
Поради съображения за сигурност, оферентите, които не се запишат в рамките на дадения краен срок, няма да могат да присъстват на заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3)Допълнителна информация
Икономическите оператори могат да изтеглят документите за обществена поръчка и всякаква допълнителна информация от интернет страницата e-tendering. Задължение на икономическите оператори е да проверяват за актуализации и изменения по време на процедурата по обществена поръчка.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Евроюст
Пощенски адрес: ПК 16183
Град: Хага
Пощенски код: 2500 BD
Държава: Нидерландия
Адрес за електронна поща: procurement@eurojust.europa.eu
Интернет адрес: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
3.9.2015