Tjenesteydelser - 322648-2015

Vis forkortet udgave

15/09/2015    S178

Belgien-Bruxelles: Analyser af værdien af den nye generation af e-forvaltningstjenester og af, hvordan den offentlige sektor kan blive innovationsrepræsentanter via IKT — SMART 2014/0066

2015/S 178-322648

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat H: Digitale samfund, tillid og sikkerhed, afdeling H3: Offentlige tjenester
Postadresse: BU25, 04/151
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: den centrale økonomiafdeling
Att: fr. Mechthild Rohen
Mailadresse: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=627

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=627

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Analyser af værdien af den nye generation af e-forvaltningstjenester og af, hvordan den offentlige sektor kan blive innovationsrepræsentanter via IKT — SMART 2014/0066.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Genstanden for kontrakten er en undersøgelse, der skal analysere værdien af den nye generation af e-forvaltningstjenester og af, hvordan offentlige myndigheder kan blive innovationsrepræsentanter via IKT. Undersøgelsen skal:
i) udarbejde en taksonomi (kategorisering) af den nye generation af e-forvaltningstjenester på baggrund af aspekterne for åben forvaltning
ii) udføre en analyse af værdien, herunder omkostninger og fordele ved de forskellige grupper af den nye generation af e-forvaltningstjenester, også under hensyntagen til ikke-monetære fordele
iii) tilvejebringe en analyse, herunder anbefalinger, om, hvordan den offentlige sektor kan blive innovationsrepræsentant via IKT.
Undersøgelsens resultater skulle kunne give de offentlige myndigheder og beslutningstagerne evidens, der skal lette fremkomsten af en ny generation af e-forvaltningstjenester og bidrage til at opnå flere mål i handlingsplanen for e-forvaltning for 2011-2015, ikke mindst vedrørende øget indflydelse. Desuden skal undersøgelsen vejlede de offentlige myndigheder om styringen af innovation via IKT med henblik på at øge værdien i offentligheden.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 283 300 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af de krævede opgaver. Vægtning 20
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Arbejdets tilrettelæggelse. Vægtning 30
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
SMART 2014/0066.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 200-352407 af 17.10.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0702542/00-78
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12.5.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal bud modtaget elektronisk: 10
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: PricewaterhouseCoopers EU Services EESV i partnerskab med the Institute of Baltic Studies og Open Evidence SL
Postadresse: Woluwe Garden, Woluwedal 18
By: Sint-Stevens-Woluwe
Postnummer: 1932
Land: Belgien

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 283 300 EUR
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal måneder: 15
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Horisont 2020 — EU's forsknings- og innovationsprogram.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage. Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.3.1).

VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling R2 — Finanser, att. Marie-Christine Laffineur
Postadresse: kontor: BU25 04/024
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.9.2015