Supplies - 32271-2022

21/01/2022    S15

Poland-Krakow: Network infrastructure

2022/S 015-032271

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Jagielloński
National registration number: 6750002236
Postal address: ul. Gołębia 24
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-007
Country: Poland
Contact person: Iwona Aronowicz-Kerschbaum
E-mail: i.aronowicz-kerschbaum@uj.edu.pl
Telephone: +48 126633905
Internet address(es):
Main address: https://www.uj.edu.pl/
Address of the buyer profile: https://www.przetargi.uj.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Dział Zamówień Publicznych
National registration number: PL
Postal address: ul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat)
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-113
Country: Poland
Contact person: Iwona Aronowicz-Kerschbaum
E-mail: i.aronowicz-kerschbaum@uj.edu.pl
Telephone: +48 126633905
Fax: +48 126633914
Internet address(es):
Main address: https://www.uj.edu.pl/
Address of the buyer profile: https://www.przetargi.uj.edu.pl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przełączników sieciowych wraz niezbędnymi komponentami oraz wdrożenie w ramach infrastruktury IT w NCPS SOLARIS (ul. Czerwone Maki 98, Kraków)

Reference number: 80.272.25.2022
II.1.2)Main CPV code
32424000 Network infrastructure
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę przełączników sieciowych wraz z niezbędnymi komponentami oraz wdrożenie w ramach infrastruktury IT w NCPS SOLARIS (ul. Czerwone Maki 98, Kraków).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera Załącznik A do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 863 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32410000 Local area network
32420000 Network equipment
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Kraków, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera Załącznik A do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej jedno zamówienie realizowane w oparciu o jedną umowę wraz z ewentualnymi aneksami do tej umowy, polegające na dostawie urządzeń sieciowych, o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych brutto).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowne/ wzór umowy, stanowi załącznik nr 2 do SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/02/2022
Local time: 09:05
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowe: https://platformazakupowa.pl , zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcie ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobą do kontaktu w sprawach formalno-prawnym jest Iwona Aronowicz-Kerschbaum.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp. Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SWZ. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa:

1) JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty;

2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ złożonym do oferty;

3) informację z KRK w zakresach podanych przez Zamawiającego;

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresach podanych przez Zamawiającego;

5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;

6) odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG;

7) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z załącznikami. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje wadium i zabezpieczenia wykonania umowy

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodna z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której́ zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022