Supplies - 32273-2022

21/01/2022    S15

Poland-Szczecin: Xerographic paper

2022/S 015-032273

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
National registration number: 810903040
Postal address: ul. Małopolska 47
Town: Szczecin
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 70-515
Country: Poland
Contact person: Bogumiła Skorna
E-mail: zzp@sc.policja.gov.pl
Telephone: +48 477811478
Fax: +48 477811477
Internet address(es):
Main address: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Address of the buyer profile: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego na potrzeby wydziałów, jednostek policji województwa zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarząd w Szczecinie CBŚP

Reference number: ZZ-2380-2/22
II.1.2)Main CPV code
30197644 Xerographic paper
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru kserograficznego do magazynu KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36 na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarządu w Szczecinie CBŚP.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 787 678.68 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30197630 Printing paper
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru kserograficznego do magazynu KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36 na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarządu w Szczecinie CBŚP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.

3. Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 787 678.68 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zostały zawarte w załączniku nr 6 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/02/2022
Local time: 09:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Wysokość wadium dla wynosi 19 000,00 zł

3. Wadium wnosi się do dnia 23.02.2022 r., do godziny 9:00, szczegółowe inf zawarte są w rozdz. XIII SWZ

. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu zostały określone w rozdziale VII pkt 2 oraz rozdziale

XI pkt 1-6 oraz rozdziale XIV 1-6 SWZ.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1

pkt. 7 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia podmiotowego, o którym mowa w art. 361 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ustawy Pzp tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a

następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie art. 95 ustawy Pzp.

11. Zamawiający nie przewiduje wymagania w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ustawy

Pzp.

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części

zamówienia, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający

był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022