Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 322826-2021

28/06/2021    S122

Romania-Vișeu de Sus: Medical consumables

2021/S 122-322826

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus
National registration number: 3694950
Postal address: Str. 22 Decembrie nr. 1
Town: Vișeu de Sus
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 435700
Country: Romania
Contact person: Ovidiu Cristian Vlad
E-mail: spital_viseu_aprov@yahoo.com
Telephone: +40 262353340
Fax: +40 262353340
Internet address(es):
Main address: www.spitalviseu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100122978
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Organism de drept public
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție echipamente de protecție și consumabile medicale în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus”, SMIS 139905

Reference number: 3694950/2021/29/139905
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului il reprezinta Achizitia de echipamente de protectie si consumabile medicale in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Orasenesc Viseu de Sus”, SMIS 139905, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Achizitionarea de echipamente de protectie si consumabile medicale este formata din urmatoarele produse, organizate pe loturi:

— lot 1 – consumabile medicale – valoare estimata: 1 082 500,00 RON fara TVA;

— lot 2 – echipamente de protectie – valoare estimata: 487 780,00 RON fara TVA.

Valoare estimata totala fara TVA: 1 570 280,00 RON fara TVA.

Echipamentele care se vor achizitiona, precum si cantitatile aferente acestora sunt conform caietului de sarcini.

Atentie: termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din fisa de date, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 570 280.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente de protectie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Spitalul Orasenesc Viseu de Sus

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului il reprezinta Achizitia de echipamente de protectie si consumabile medicale in cadrul proiectului Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Orasenesc Viseu de Sus, SMIS 139905, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Lot 2 - Echipamente de protectie – Valoare estimata: 487.780,00 RON fara TVA. - format din:

— Capeline de unica folosinta,

— Combinezoane cu gluga,

— Halate protectie de unica folosinta,

— Manusi de examinare de unica folosinta din nitril,

— Masti 3 straturi 3 pliuri, chirurgicale,

— Masti de protectie FFP2,

— Masti de protectie FFP3 cu valva de protectie de nivel inalt,

— Ochelari de protectie,

— Sosoni de unica folosinta.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare al produselor. - Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta un termen de livrare al produselor mai mic fata termenul maxim acceptat de 30 de zile de la semnarea contractului de achizitie publica si constituirea garantiei de buna executie, stabilit prin caietul de sarcini. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 487 780.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Axa Prioritara - Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Operatiunea - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Tip de finantare: Program / Proiect Program/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Consumabile medicale

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Spitalul Orasenesc Viseu de Sus

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului il reprezinta Achizitia de echipamente de protectie si consumabile medicale in cadrul proiectului Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Orasenesc Viseu de Sus, SMIS 139905, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Lot 1 – Consumabile medicale - Valoare estimata: 1.082.500,00 RON fara TVA - format din:

— KIT RECOLTARE SARS COV 2,

— TESTE EXTRACTIE AUTOMATA RT PCR+ TESTE RT PCR.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare al produselor. - Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta un termen de livrare al produselor mai mic fata termenul maxim acceptat de 30 de zile de la semnarea contractului de achizitie publica si constituirea garantiei de buna executie, stabilit prin caietul de sarcini. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 082 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Axa Prioritara - Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Operatiunea - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Tip de finantare: Program / Proiect Program/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1: Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Persoane juridice/fizice romane:

— CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA),

— CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA),

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Persoane juridice/fizice straine:

Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Dupa caz, alte documente edificatoare.

Cerinta 2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor,

— se va prezenta Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016 (Formularul 9).

Nota: Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016 se va prezenta O DATA cu DUAE de catre toti operatorii economici.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

— Persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire:

1. Vlad Ovidiu Cristian - Manager

2. Oprea Florina Mariana - Director financiar contabil

3. Macovei Vladimir - Director medical

4. Nasui Ioan Nicoara - Sef serviciu R.U.N.O.S.

5. Mayer Ludovic Gheorghe - Mayer Ludovic Gheorghe

6. Vlad Simion - Sef serviciu tehnico administrativ

7. Vlasin Daniela Simona - Sef birou financiar contabil

8. Zety Petru Gheorghe - Sef serviciu statistica medicala si informatica

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. Purdel Razvan Mihai - Consultant achizitii publice

2. Mircea Juganaru - Consultant achizitii publice

3. Floricel Ionela – Consultant achizitii publice

4. Badarau Alina Maria - Consultant achizitii publice

Cerința nr. 1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerinta nr. 2

Operatorii economici (ofertanti, asociati, subcontractanti) trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

a. Avizul de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu Art. 926 al Titlul XX din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS 1008/2016 care justifica ca operatorul economic este autorizat pentru activitatile de import, distributie, punere in functiune, mentenanta si service pentru dispozitive medicale in conf. cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 1008/2016 - care fac obiectul prezentului contract. In cazul unei oferte depuse de catre o asociere, avand in vedere ca acestia raspund solidar in fata autoritatii contractante, fiecare asociat in parte are obligatia de a prezenta Avizul de functionare emis de catre Ministerul Sanatatii pentru activitatile mentionate anterior.

b. Anexa la Avizul de functionare va cuprinde, la data depunerii ofertei, in mod obligatoriu producatorul dispozitivelor medicale ofertate.

Modalitatea de îndeplinire:

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, la sectiunea “Inscrierea intr-un registru profesional relevant”. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Aviz de functionare si anexele acestuia, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Avizul trebuie sa fie in valabilitate la momentul prezentarii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) a efectuat livrari de produse similare aferente lotului, livrari a caror valoare cumulată sa fie de cel puțin: Lot 1 – 1.000.000 RON fara TVA, Lot 2 – 450.000 RON fara TVA, la nivelul unuia sau a maxim 5 contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Prin produse furnizate se întelege produse recepţionate în ultimii 3 ani. Prin produse similare autoritatea contractanta înțelege: Consumabile medicale si/sau Echipamente de protectie sau produse similare/superioare din punct de vedere al complexitatii. Completarea DUAE

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi precum si proportia de subcontractare, in corelare cu Formularul 6 din sectiunea Formulare. Completarea DUAE

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. ATENTIE! La nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte, procese verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 5). Terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. Oferta va contine in mod obligatoriu formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: - documente justificative ale subcontractantului.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/07/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/07/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare prin intermediul reofertarii disponibile in sistemul SEAP, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc in urma recalcularii punctajelor. Precizam ca acest lucru nu va afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE - art.104, alin 3 coroborat cu art.60/HG 395/2016 si art.137 alin.2 litera b/HG 395/2016.

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

5. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In conformitate cu art 8 din Legea nr.101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2021