Dostawy - 322841-2020

10/07/2020    S132

Polska-Katowice: Systemy i serwery informacyjne

2020/S 132-322841

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Katowickie Centrum Onkologii
Adres pocztowy: Raciborska 26
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 40-074
Państwo: Polska
E-mail: szpital@kco.katowice.pl
Tel.: +48 324200420

Adresy internetowe:

Główny adres: https://kco.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum Onkologii

Numer referencyjny: K.C.O./PN/29/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48800000 Systemy i serwery informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum Onkologii, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Oferta cenowa i obejmuje m.in.:

1) serwery wirtualizacji z gwarancją w ilości 4 kpl.;

2) macierz podstawowa z gwarancją w ilości 1 kpl.;

3) przełączniki SAN (FC) z gwarancją w ilości 2 kpl.;

4) oprogramowanie serwerowe/wirtualizacja wraz z licencjami w ilości 8 kpl,.;

5) oprogramowanie dostępowe wraz z licencjami w ilości 600 kpl.;

6) oprogramowanie Backup z gwarancją oraz licencjami w ilości 8 kpl.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48800000 Systemy i serwery informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum Onkologii, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Oferta cenowa i obejmuje m.in.:

1) serwery wirtualizacji z gwarancją w ilości 4 kpl.;

2) macierz podstawowa z gwarancją w ilości 1 kpl.;

3) przełączniki SAN (FC) z gwarancją w ilości 2 kpl.;

4) oprogramowanie serwerowe/wirtualizacja wraz z licencjami w ilości 8 kpl.;

5) oprogramowanie dostępowe wraz z licencjami w ilości 600 kpl.;

6) oprogramowanie Backup z gwarancją oraz licencjami w ilości 8 kpl.

Warunki gwarancji

Zamawiający wymaga, aby warunki gwarancji obejmowały w szczególności:

1) usługi w ramach gwarancji będą realizowane w siedzibie Zmawiającego;

2) czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia;

3) możliwość zgłaszania awarii w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu;

4) serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta;

5) w przypadku awarii dysku twardego – uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego;

6) gwarancja nie będzie ograniczać rekonfiguracji lub rozbudowy, o ile będą wykonywane zgodnie z wymogami producenta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000 PLN.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Oferta musi zawierać podpisane przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy:

1) wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty;

2) wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Oferta cenowa;

3) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia złożone w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

4) załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy,

5) oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ;

6) załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o podwykonawcach;

7) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ;

8) szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z nazwą producenta, nazwą modelu wraz z jego typem;

9) deklaracje zgodności CE;

10) oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych podmiotu realizującego serwis gwarancyjny, Wykonawca przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z gwarancją;

11) oświadczenia Wykonawcy, że serwis gwarancyjny będzie realizowany bezpośrednio przez producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego;

12) oświadczenie Wykonawcy, że podmiot realizujący serwis gwarancyjny w przypadku awarii dysku twardego pozostawi uszkodzony dysk u Zamawiającego w ramach ceny umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy: złożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000 PLN.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy:

— wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami serwerów oraz co najmniej jednej dostawy macierzy podstawowej o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN każda),

— wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia posiadających certyfikaty producenta sprzętu i oprogramowania w pełnym zakresie objętym wdrożeniem.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Katowickie Centrum Onkologii, POLSKA, Katowice, 40-074, ul. Raciborska 28, budynek przychodni, II piętro, Sekcja zamówień publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; szczegółowe dane dotyczące odwołań są określone w dziale VI środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020