Dostawy - 322844-2020

10/07/2020    S132

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 132-322844

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kozieł
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848437

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania DLP i systemu znakowania oraz sprzętu serwerowego.

Numer referencyjny: 2616.31.2020.KE
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Cz. I:

1. Zwiększenie ilości posiadanych licencji oprogramowania McAfee DLP Endpoint – ProtectPLUS Perpetual License with Business Software Support lub równoważne – licencja i 3 lata aktualizacji i gwarancji producenta.

2. Oprogramowanie do klasyfikowania i etykietowania dokumentów, plików i danych. Licencja na oprogr. oraz 3 lata aktualizacji i gwarancji – 100 000 szt.

3. Wdrożenie i integracja nabywanego oprogramowaniem do klasyfikowania i etykietowania dokumentów, plików i danych z McAfee DLP (lub z MCAfee DLP i równoważnym) w dwóch rozległych systemach teleinformatycznych wskazanych przez Zamawiającego.

4. Wykonanie dokumentacji z integracji i wdrożenia.

5. Przeszkolenie do 10 osób na poziomie administratora oprogramowania McAfee DLP Endpoint lub równoważnego oraz do 10 os. na poziomie administrator oprogr. klasyfikowania i etykietowania dokumentów, plików i danych.

Cz. II: Dostawa zestawu urządzeń na potrzeby wysokowydajnego przetwarzania danych wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 17 607 840.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup licencji, oprogramowania, integracja, wdrożenie, szkolenie oraz 3 lata aktualizacji i gwarancji producenta.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48210000 Pakiety oprogramowania dla sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup licencji, oprogramowania, integracja, wdrożenie, szkolenie oraz 3 lata aktualizacji i gwarancji producenta zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie ilości posiadanych licencji oprogramowania McAfee DLP Endpoint – ProtectPLUS Perpetual License with Business Software Support lub równoważne – w tym:

1) McAfee Data Loss Prevention Endpoint, licencja oraz 3 lata aktualizacji i gwarancji producenta – 90 000 szt.

2. McAfee Device Control, licencja oraz 3 lata aktualizacji i gwarancji producenta – 90 000 szt.

2.Oprogramowanie do klasyfikowania i etykietowania dokumentów, plików i danych.

1) Licencja na oprogramowanie oraz 3 lata aktualizacji i gwarancji producenta – 100 000 szt.

3. Wdrożenie i integracja

1) Wdrożenie i integracja nabywanego oprogramowaniem do klasyfikowania i etykietowania dokumentów, plików i danych z McAfee DLP (lub z MCAfee DLP i równoważnym) w dwóch rozległych systemach teleinformatycznych wskazanych przez Zamawiającego.

4. Zamówienie obejmuje także:

1) Wykonanie dokumentacji z integracji i wdrożenia.

2) Przeszkolenie do 10 osób na poziomie administratora oprogramowania McAfee DLP Endpoint lub równoważnego.

3) Przeszkolenie do 10 osób na poziomie administrator oprogramowania klasyfikowania i etykietowania dokumentów, plików i danych.

Warunki równoważności zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 200 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu urządzeń na potrzeby wysokowydajnego przetwarzania danych wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawu urządzeń na potrzeby wysokowydajnego przetwarzania danych wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji, składający się z:

1 Serwer – S1 6 szt.

2 System wirtualizacji – SW1 1 szt.

3 Urządzenie TAP – T1 6 szt.

Warunki równoważności zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 407 840.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 55
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— dla części I – co najmniej jedno (1) zamówienie jedną (1) umowę polegającą na dostawie z wdrożeniem systemów ochrony oraz kontroli stacji i użytkowników o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto* (słownie: trzy miliony złotych),

— dla części II – co najmniej dwa (2) zamówienia/dwie (2) umowy polegające na dostawie z wdrożeniem serwerowych systemów teleinformatycznych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto* (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Wzór – Załącznik nr 9 do SIWZ).

W zakresie potencjału osobowego (dotyczy tylko części I):

— Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje co najmniej dwoma inżynierami posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „Poufne” lub wyższej oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające przeszkolenie w zakresie informacji niejawnych (wzór – załącznik nr 12 do SIWZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w załączniku nr 11 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy – oddzielnie dla każdej części.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, pok. 216, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Warszawa, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości

— dla części I: 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

— dla części II: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w niżej wymienionych formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— gwarancjach bankowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin (dzień, godzina) wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na konto:

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, POLSKA, NBP O/O Warszawa, numer rachunku bankowego 87 1010 1010 0032 1613 9120 1000, z dopiskiem „Wadium – przetarg nieograniczony na zakup oprogramowania DLP i systemu znakowania oraz sprzętu serwerowego. Nr sprawy 2616.31.2020.KE”.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale IX SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1986 i 2215 z późń. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1986 i 2215 z późń. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020