Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 322851-2021

Submission deadline has been amended by:  404552-2021
28/06/2021    S122

Poland-Wrocław: Medical equipments

2021/S 122-322851

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postal address: ul. Borowska 213
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-556
Country: Poland
Contact person: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl
Internet address(es):
Main address: www.usk.wroc.pl
Address of the buyer profile: www.usk.wroc.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.usk-wroc.logintrade.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://usk-wroc.logintrade.net
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Reference number: DZP.242.238.2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 5 zadań.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Respirator transportowy, turbinowy do terapii niewydolności oddechowej – zadanie nr 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123210 Cardiac-monitoring devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Kardiomonitor z modułem transportowym – zadanie nr 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Aparat USG – zadanie nr 3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Przenośny, cyfrowy aparat dopplerowski do diagnostyki przepływu krwi w tętnicach poza- i wewnątrz czaszkowych z monitorowaniem 2 kanałowym – zadanie nr 4.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Bronchofiberoskop – zadanie nr 5.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.:

a) są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – projektowane postanowienia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/07/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/07/2021
Local time: 13:00
Place:

Dział zakupów i zamówień publicznych, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, POLSKA.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia wykonawcy – że oferowany przedmiot zamówienia będzie posiadał przez cały okres trwania umowy rejestrację jako wyrób medyczny;

2) katalogów potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez zamawiającego w języku polskim lub tłumaczonych na język polski wraz z opisem, którego pakietu dotyczą

2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą.

3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2021