Dostawy - 322878-2020

10/07/2020    S132

Polska-Warszawa: Serwery

2020/S 132-322878

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 37A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-521
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Kozłowski
E-mail: zzp@sw.gov.pl
Tel.: +48 226408516

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sw.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zp.sw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa serwerów

Numer referencyjny: 15/20/DR
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nigdy nie używanych serwerów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów typu Rack

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Służby Więziennej – według wykazu (Załącznik nr 3 do umowy)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 48 szt. fabrycznie nowych, nigdy nie używanych i identycznych serwerów typu Rack.

Szczegółowe parametry techniczne serwera określa załącznik nr 1 do umowy (dla części I).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto za całość zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Długość trwania gwarancji typu „Next Business Day” / Waga: 24
Kryterium kosztu - Nazwa: Łączna ilość oferowanej pamięci RAM na każdym serwerze / Waga: 16
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 12 szt. ilości serwerów Rack o parametrach określonych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do umowy):

a) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

b) cena jednostkowa zamawianych serwerów w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu cenowym złożonym przez wykonawcę (załącznik nr 2 do umowy);

c) jeśli przez upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość przewidziana w zamówieniu podstawowym, Zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta umowa;

d) o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem woli nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych, nigdy nie używanych i identycznych serwerów kasetowych (blade) typu PowerEdge M640 lub równoważnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca dostarczy serwery wraz z wyposażeniem do siedziby Zamawiającego, ul. Rakowiecka 37a, 02-521 Warszawa (ośrodek podstawowy) oraz na ul. Czerniakowską 100A, 00-453 Warszawa (ośrodek zapasowy)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. fabrycznie nowych, nigdy nie używanych i identycznych serwerów kasetowych (blade) typu PowerEdge M640 lub równoważnych, przeznaczonych do instalacji w dwóch istniejących obudowach serwerowych typu Dell M1000e wraz z usługą instalacji i konfiguracji tych serwerów.

Szczegółowe parametry techniczne serwera określa załącznik nr 1 do umowy (dla części II).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto za całość zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Długość trwania gwarancji typu „Next Business Day” / Waga: 24
Kryterium kosztu - Nazwa: Dodatkowa pamięci RAM za każde dwa moduły o pojemności 128 GB (na serwer) / Waga: 16
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla części I:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie serwerów, o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto.

W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji wartość wydatkowanych środków na dzień składania ofert musi wynosić minimum 500 000 PLN brutto.

Dla części II:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie serwerów, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.

W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, wartość wydatkowanych środków na dzień składania ofert musi wynosić minimum 1 000 000 PLN brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wzór formularza wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (dla części I i II) – należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Uwaga:

W wykazie zamówień należy wskazać tylko te zamówienia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt V.1.2 SIWZ (dla części I lub II).

Do wykazu wykonanych dostaw należy załączyć dowody określające, czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie – należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Uwaga:

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy znajdują się w projekcie umowy w punkcie XXIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Warszawa, Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, POLSKA, pokój nr 234.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania określone zostały w punkcie V SIWZ.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu składanych wraz z ofertą znajduje się w punktach VI i XI SIWZ.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – składanych na wezwanie Zamawiającego znajduje się w punkcie VII SIWZ.

4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: dla części I zamówienia wadium określa się w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych); dla części II zamówienia wadium określa się w wysokości 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). W przypadku składania oferty dla więcej niż jednej części wadia należy zsumować.

6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji o działaniu lub zaniechaniu działania przez Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020