Usługi - 322907-2016

17/09/2016    S180    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi związane z drukowaniem

2016/S 180-322907

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
Katowice
40-037
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kurek, Rafał Kamiński, Grzegorz Rybak, Rafał Menszek, Maciej Gepfert, Rafał Leśniak
Tel.: +48 322078571
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Faks: +48 322078578
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slaskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
Katowice
40-037
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kurek, Rafał Kamiński
Tel.: +48 322078571
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Faks: +48 322078578
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa dzierżawy, serwisu i utrzymania urządzeń drukujących i kopiujących.

Numer referencyjny: OP-ZP.272.1.00065.2016.AKU
II.1.2)Główny kod CPV
79820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy, serwisu i utrzymania urządzeń drukujących i kopiujących, w 2 zakresach:

Zakres I: „Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”,

Zakres II: „Usługa odczytu liczników ilości wydruków/kopii dla 146 szt. drukarek laserowych i atramentowych wraz z usługą serwisu, rozliczania kosztów oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3a/3b do SIWZ. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają wzory umów stanowiące załącznik nr 2a/2b do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 455 631.71 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79820000
50300000
30125120
30125110
30125100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: Katowice, Częstochowa i Bielsko-Biała.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres I: „Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych (dzierżawa 34 szt. w tym 2 szt. opcji oraz włączenie w system 25 urządzeń Zamawiającego) i 1 szt. drukarki wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3a do SIWZ. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ.

3. Wydział FR, RR: Projekt w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydział FS: Projekt w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydział TW: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”.

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu I Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środki TW PROW)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środki Wydziału TW KSOW)

Europejski Fundusz Morski i Rybacki Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (środki TW PO RYBY).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Prędkość drukowania mono urządzeń MFP A4 / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Prędkość drukowania kolor urządzeń MFP A4 / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii urządzeń drukujących / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 8
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 272 026.83 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Dzierżawa 34 sztuk monochromatycznych i kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 i A3 (w tym 2 sztuk opcji), zgodnie z wykazem zamieszczonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych (z prawem opcji dostarczenia i uruchomienia 2 urządzeń dodatkowych wielofunkcyjnych: 1 szt. A4 Mono i 1 szt. A4 kolor).

Wymagania dot. prawa opcji 2 urządzeń MFP dodatkowych:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia przez Wykonawcę 2 szt. urządzeń MFP dodatkowych ( 1 szt. laser kolor A4 i 1 szt. laser mono A4).

2) Dostarczenie urządzeń dodatkowych może być spowodowane zmianą struktury organizacyjnej Zamawiającego lub na skutek analizy potrzeb po okresie wstępnym lub z przyczyn innych.

3) Dostarczenie urządzenia i jego instalacja oraz włączenie w system zarządzający wydruku podążającego przez Wykonawcę do wskazanej lokalizacji nastąpi na koszt i przy użyciu środków Wykonawcy.

4) Dostarczenie urządzenia przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku o dostarczenie i instalację urządzenia.

5) Dostarczenie urządzenia dodatkowego z prawa opcji przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania pisemnego wniosku przez Zamawiającego.

6) Wykonawca ubezpieczy na swój koszt dostarczone urządzenie dodatkowe na zasadach objętych Umową dla wszystkich urządzeń dzierżawionych.

7) Rozliczenie ilości wykonanych wydruków/kopii na urządzeniach dodatkowych nastąpi na zasadach objętych Umową dla wszystkich urządzeń dzierżawionych.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Jak w pkt II.2.4).
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykon zam: od dnia zaw umowy do 31.12.2019:

1. do 7 dni rob od dnia zaw umowy przekazanie przez Wykon harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

2. termin wdrożenia maks do 40 dni kalend od dnia zatwierdz przez Zam ww. harm,

3. termin świadcz usł na wszystkich urządz: po wdrożeniu o którym mowa w pkt 2 potwierdz protok zd-odb jednak nie wcześniej niż od 1.1.2017, do 31.12.2019.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa odczytu liczników ilości wydruków/kopii dla 146 szt. drukarek laserowych i atramentowych wraz z usługą serwisu, rozliczania kosztów oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urz Marszałkows

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79820000
50300000
30125120
30125110
30125100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres II: „Usługa odczytu liczników ilości wydruków/kopii dla 146 szt. drukarek laserowych i atramentowych wraz z usługą serwisu, rozliczania kosztów oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3b do SIWZ. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2b do SIWZ.

3. Wydział FR, RR: Projekt w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydział FS: Projekt w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydział TW: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”.

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu I Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środki TW PROW)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środki Wydziału TW KSOW)

Europejski Fundusz Morski i Rybacki Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (środki TW PO RYBY).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zastosowanie przez Zamawiającego dedykowanego do wykonania Usługi oprogramowania / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii urządzeń drukujących / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 8
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 183 604.88 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Ilość kopii/wydruków określona w SOPZ i ofercie stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości kopii/wydruków, niż wskazana, do ilości nie mniejszej niż 60 % maksymalnej wartości umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć liczbę kopii/wydruków objętych usługą o więcej niż 40 % wartości umowy, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Jak w pkt II.2.4).
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykon zam: od dnia zaw umowy do 31.12.2019:

1. do 7 dni rob od dnia zaw umowy przekazanie przez Wykon harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

2. termin wdrożenia maks do 40 dni kalend od dnia zatwierdz przez Zam ww. harm,

3. termin świadcz usł na wszystkich urządz: po wdrożeniu o którym mowa w pkt 2 potwierdz protok zd-odb jednak nie wcześniej niż od 1.1.2017, do 31.12.2019.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Ww. warunek musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje jego spełnienie.

Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Ww. warunek musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje jego spełnienie. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów ww. warunek musi być wykazany w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dot. zakresu I:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym charakterze o wartości minimum 500 000 PLN brutto każda (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Przez usługi o podobnym charakterze należy rozumieć usługi dzierżawy, najmu lub leasingu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem lub usługę obsługi podmiotu w zakresie druku centralnego.

Przez usługę druku centralnego Zamawiający rozumie kompleksową usługę polegającą na obsłudze podmiotu z zakresu druku obejmującą min. serwis urządzeń drukujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych.

W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość usługa została wykonana do dnia wystawienia dowodu, potwierdzającego czy usługa jest wykonywana należycie. Podana/wskazana wartość będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku i nie może ona być niższa niż określona w ww. warunku, tj. 500 000 PLN brutto.

dot. zakresu II:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym charakterze o wartości minimum 50 000 PLN brutto każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przez usługi o podobnym charakterze należy rozumieć usługi serwisu drukarek lub urządzeń drukujących, lub usługę obsługi podmiotu w zakresie druku centralnego.

Przez usługę druku centralnego Zamawiający rozumie kompleksową usługę polegającą na obsłudze podmiotu z zakresu druku obejmującą min. serwis drukarek lub urządzeń drukujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych.

W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość usługa została wykonana do dnia wystawienia dowodu, potwierdzającego czy usługa jest wykonywana należycie. Podana/wskazana wartość będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku i nie może ona być niższa niż określona w ww. warunku, tj. 50 000 PLN brutto.

Ww. warunek musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje jego spełnienie. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów ww. warunek musi być wykazany w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f, zostanie wezwany do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w JEDZ, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w JEDZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzory umów stanowią odpowiednio do zakresu I i zakresu II załączniki nr 2a/2b do SIWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany umów zgodnie z postanowieniami § 11 wzorów umów.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/12/2016
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2016
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (pok. 612).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości:

w zakresie I: 36 100 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto złotych 00/100)

w zakresie II: 5 200 PLN (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert (pkt IV.2.2).

Szczegółowe informacje nt. wniesienia wadium zostały określone w pkt VIII SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

Brak podstaw do wykl musi potwierdzić każdy z Wykon wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) i ust. 5 pkt 1) inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca.

II. Wykaz ośw lub dokum, potwierdzających spełnianie warunków udziału w post oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wykonawca dołącza do oferty:

a) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w p. VI.3) ppkt I oraz spełnia warunki w postępowaniu, o których mowa w p. III.1).

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczeg przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internet Zam inf z otwarcia ofert, przekazuje:

a) ośw Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykon którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów,

b) dokumenty lub inf potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

3. Wykon, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f, zostanie wezwany do złożenia aktualnych na dzień złożenia ośw lub dokum potwierdzających okoliczności, o których mowa w p. VI.3) ppkt I:

a) inf z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) ośw Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) ośw Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt VI.1.b) SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokumentów.

4. Jeżeli Wyk ma siedzibę lub miejsce zamieszk poza teryt RP, zamiast dokum, o których mowa w p. 3.a) i b) składa dokum zgodnie z p. VI.3.1 SIWZ (§7 rozporz. MR z dn. 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

5. Jeżeli w kraju, w którym Wyk ma siedzibę lub miejsce zam lub miejsce zam ma osoba, której dokum dot, nie wydaje się dokum o których mowa w pkt 4., zastępuje się je dokum określ w pkt. VI.3.2 siwz (§7 ww. rozporz.).

6. Wykonawca mający siedzibę na teryt RP, w odniesieniu do os mającej miejsce zam poza RP, składa dok określ w pkt VI.3.3 SIWZ (§8 ww. rozporz.).

7. Do oferty należy załączyć karty produktowe lub inne dokumenty potwierdzające wymagania stawiane urządzeniom o którym mowa w p. X.2 ppkt b) do e) SIWZ, określonym w Załączniku nr 3a do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2016