Suministros - 322929-2020

Submission deadline has been amended by:  371289-2020
10/07/2020    S132

Polonia-Gorzów Wielkopolski: Automóviles de policía

2020/S 132-322929

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Dirección postal: ul. Kwiatowa 10
Localidad: Gorzów Wielkopolski
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Código postal: 66-400
País: Polonia
Persona de contacto: Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl
Teléfono: +48 477911491
Fax: +48 477911495

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.lubuska.policja.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zakup i dostawa 2 szt. specjalistycznych pojazdów osobowo-terenowych dla zespołu negocjatorów w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KWP w Gorzowie Wlkp.” (...)

Número de referencia: ZP-11/2020
II.1.2)Código CPV principal
34114200 Automóviles de policía
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia oraz pełna nazwa postępowania:„Zakup i dostawa 2 szt. specjalistycznych pojazdów osobowo-terenowych dla zespołu negocjatorów w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KWP w Gorzowie Wlkp.” dla projektu pn. „Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu krajowego funduszu bezpieczeństwa wewnętrznego”.

2. Szczegółowy opis wymagań taktyczno-technicznych (tzw. WTT), jakie muszą spełniać pojazdy będące przedmiotem zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

3. Przeznaczenie pojazdów: zgodnie z WTT, zał. nr 7 do SIWZ.

4. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom technicznym określonym w WTT (zał. nr 7 do SIWZ).

5. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL431 Gorzowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp., POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Szczegółowy opis wymagań taktyczno-technicznych (tzw. WTT), jakie musi spełniać pojazd będący przedmiotem zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

2. Przeznaczenie pojazdu: zgodnie z WTT, zał. nr 7 do SIWZ.

3. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom technicznym określonym w WTT (zał. nr 7 do SIWZ).

4. Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

5. Pojazd musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2020 roku.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania Zamawiającemu zakupionego sprzętu ologowanego zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi informacji i promocji, Programu Krajowego Funduszu

Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry

i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego SIWZ i WTT stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.)

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca dostawy.

9. Szczegóły dotyczące płatności, gwarancji, reklamacji itp. zawiera projekt umowy (zał. nr 5 do SIWZ).

10. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

11. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wielkość zużycia energii / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Wielkość emisji dwutlenku węgla / Ponderación: 12
Criterio de calidad - Nombre: Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotów, cząstek stałych oraz węglowodorów / Ponderación: 18
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 11/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej" nr PL/2020/PR/0084, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu krajowego funduszu bezpieczeństwa wewnętrznego.

II.2.14)Información adicional

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca,poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu oświadczeniach lub dokumentach, wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – minimum jedną, jednorazową dostawę, w ramach jednego kontraktu, tj.: dostawie pojazdu/ów o wartości brutto minimum: 250 000,00 PLN.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków konsorcjum/spółki cywilnej.

2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej będą traktowani jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wyrok ZA UZP/ZO/0-1089/05).

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt XIII SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu musi jednoznacznie wynikać, ze Wykonawca spełnia wyżej postawione warunki. Ocena będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia – zgodnie z drukami własnymi Zamawiającego, które będą stanowiły załącznik do protokołu z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (na każdą część odrębnie):

a.1) wykaz dostaw (wzór – zał. nr 4 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) warunek może być spełniony wspólnie przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej.

Uwaga:

— w przypadku złożenia kopii dokumentu poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,

— ze złożonych dokumentów musi wynikać spełnianie warunków opisanych w pkt XI ppkt 2 SIWZ,

— jeśli Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków powołuje się na zasoby podmiotów trzecich,zgodnie z treścią § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu oceny czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ww. wykazem również dokumentów,które określają w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ

2. Projekt umowy zawiera warunki i okoliczności możliwych zmian treści umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.

5. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. Ze względu na ograniczoną dopuszczalność znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/08/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/08/2020
Hora local: 11:15
Lugar:

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Ze względu na ograniczoną dopuszczalna ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia oraz formach składania zawiera pkt XIII SIWZ.

2. W ofercie należy złożyć: oświadczenie w formie JEDZ, Formularz Ofertowy oraz jeśli dotyczą: pełnomocnictwo, ośw. o woli współpracy Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników s.c, zobow. innego podm. oraz dowód wniesienia wadium – w przypadku wniesienia w formie innej niż pieniężna.

3. Pkt XIII SIWZ zawiera również inf. dotyczące udziału innego podmiotu,podwykonawców, Wykonawców zagranicznych.

4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 ustawy Pzp.

5. Wykaz dok. i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (szczegóły zawiera pkt XIII SIWZ):

a) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

b) odpis z wł. rejestru lub z CEIDG;

c) zaśw. właść. naczelnika US;

d) zaśw. wł. terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS;

e) oświadczenia Wykonawcy – zgodnie z pkt XIII ppkt 3 lit. b.5–b.8 SIWZ.

6. W zakresie ośw. o Grupie Kapitałowej zgodnie z brzmieniem art. 24 ust.11 ustawy Pzp, (pkt XIII ppkt 2 SIWZ).

7. Dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań:

a) Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 stonowane kolory lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdu – przedstawionych w katalogu. Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, wskazując pojazd w wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakieru w oficjalnym katalogu (w języku polskim) producenta/importera pojazdu – zgodnie z WTT;

b) Wykonawca przedstawi propozycję materiałów obiciowych siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości – zgodnie z WTT. Zamawiający dokona wyboru kolorystyki siedzeń jak i materiału spośród zaoferowanych przez Wykonawcę propozycji przed zawarciem umowy – zgodnie z WTT.

8) Na mocy art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Jeśli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie nosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną ofertę, spośród pozostałych ofert.(art. 24aa ust. 2ustawy Pzp).

9) Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.

10) Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych „RODO”zawiera pkt XXX SIWZ.

11) Szczegóły dotyczące komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym zawiera SIWZ.

12) Wymagana kwota wadium wynosi dla: 11 500,00 PLN. Szczegóły dot. wniesienia wadium zawiera pkt XXIII SIWZ. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

13) Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14) Zamawiający nie zamierza:zastosować aukcji elektronicznej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów,zawrzeć umowy ramowej, udzielić zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/07/2020