Leveringen - 322960-2019

10/07/2019    S131

Noord-Macedonië-Skopje: Lokaal netwerk

2019/S 131-322960

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence
Postadres: Orce Nikolov No 116
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
E-mail: biserka.petrovska@morm.gov.mk
Telefoon: +389 23283054
Fax: +389 23283025
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://morm.gov.mk
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e7c8a05d-3321-4b8c-8994-850b1b62e40f/1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construction of Server Room and LAN Network for 100 Users (Passive, Active and User Equipment) for the SEEBRIG Command

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32410000 Lokaal netwerk
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Construction of server room and LAN network for 100 users (passive, active and user equipment) for the SEEBRIG command.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 167 310.00 MKD
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48810000 Informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK00 Северна Македонија (North Macedonia)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Republic of North Macedonia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hyper-converged platform.

A hyper-converged infrastructure connection switch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 609 362.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Republic of North MACEDONIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Backup data management system.

Backup data management software.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 397 094.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Republic of North Macedonia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Switch to connect users to a hyper-converged infrastructure.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 508 474.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Republic of North Macedonia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Switch to connect users to LAN infrastructure.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 338 983.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Republic of North Macedonia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Router for connecting the LAN infrastructure.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 127 119.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Republic of North Macedonia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Device for protection of LAN infrastructure.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 33 898.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Republic of North Macedonia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Personal Computer type 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 904 762.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Republic of North Macedonia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Personal Computer Type 2 — Laptop.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 476 190.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Republic of North Macedonia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Personal Computer Type 3.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 580 952.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110 Laserprinters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Republic of North Macedonia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multifunctional device (printer + scanner + copier).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 190 476.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: State commission for public procurement complaints
Plaats: Skopje
Land: Noord-Macedonië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2019