Leveringen - 322960-2019

10/07/2019    S131

Noord-Macedonië-Skopje: Lokaal netwerk

2019/S 131-322960

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence
Postadres: Orce Nikolov No 116
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
E-mail: biserka.petrovska@morm.gov.mk
Telefoon: +389 23283054
Fax: +389 23283025
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://morm.gov.mk
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construction of Server Room and LAN Network for 100 Users (Passive, Active and User Equipment) for the SEEBRIG Command

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32410000 Lokaal netwerk
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 167 310.00 MKD
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48810000 Informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK00 Северна Македонија (North Macedonia)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 609 362.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 397 094.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 508 474.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 338 983.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 127 119.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 33 898.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 904 762.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 476 190.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 580 952.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110 Laserprinters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 190 476.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2019