Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 323018-2021

Submission deadline has been amended by:  360769-2021
28/06/2021    S122

Bulgaria-Sofia: Medical consumables

2021/S 122-323018

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: „Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Ekaterina“ EAD
National registration number: 831605845
Postal address: bul. „Pencho Slaveykov“ No. 52 A
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1431
Country: Bulgaria
Contact person: Galina Nencheva Gancheva
E-mail: ggancheva@uhsek.com
Telephone: +359 2 / 9159-450
Fax: +359 2 / 9159-443
Internet address(es):
Main address: http://svetaekaterina.eu/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/14914
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/142067
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/142067
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечносъдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на „УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечносъдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на „УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД с 2 обособени позиции:

Обособена позиция №I - Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция № I обхваща 413 /четиристотин и тринадесет/ номенклатури, като някои от номенклатурите се състоят от отделни единици.

Обособена позиция №II - Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция № II обхваща 143 /сто четиридесет и три/ номенклатури, като някои от номенклатурите се състоят от отделни единици.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 47 449 514.13 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141100 Dressings; clip, suture, ligature supplies
33141112 Plasters
33141114 Medical gauze
33141117 Cotton wool
33141118 Wipes
33141120 Clip, suture, ligature supplies
33141127 Absorbable haemostatics
33141128 Needles for sutures
33141220 Cannulae
33141200 Catheters
33141300 Venepuncture, blood sampling devices
33141310 Syringes
33141320 Medical needles
33141420 Surgical gloves
33141411 Scalpels and blades
33141615 Bags for urine
33141640 Drain
33141642 Drain accessories
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
33157200 Oxygen kits
33162200 Operating-theatre instruments
33169100 Surgical laser
33170000 Anaesthesia and resuscitation
33181100 Haemodialysis devices
33182220 Cardiac valve
33182200 Cardiac stimulation devices
33182300 Cardiac surgery devices
33184000 Artificial parts of the body
33184100 Surgical implants
33186000 Extracorporeal circulatory unit
33186100 Oxygenator
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

Гр. София, п.к. 1431, бул. Пенчо Славейков № 52а

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция №I - Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция №I обхваща 413 /четиристотин и тринадесет/ номенклатури, като някои от номенклатурите се състоят от отделни единици.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 37 200 798.19 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок на изпълнение на поръчката

Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Опция на поръчката.

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.

Необходимост от продължаване на доставките ще бъде налице при следните обстоятелства:

» при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора, не е достигната стойността на същия;

» налице е неусвоен финансов ресурс;

» налице е потребност от продължаване на доставките;

Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор и са следните:

» Възложителят отправя писмо до Изпълнителя, с което заявява желание за удължаване срока на договора. Писмото се изпраща преди изтичане на срока на действие на договора.

» срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца, като Възложителят определя конкретния срок с писмото, отправено до Изпълнителя и във връзка с него се сключва анекс (допълнително споразумение), към договора за обществена поръчка.

» срокът на анекса, може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

» в случай на включване на клаузата за опция, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми), съобразена с удължения срок на договора.

Опции: Крайният срок на договора за изпълнение на услугата по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 6 (шест) месеца, като в този срок не се надвишават стойността на договора.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141200 Catheters
33141320 Medical needles
33141640 Drain
33141642 Drain accessories
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
33157200 Oxygen kits
33170000 Anaesthesia and resuscitation
33181100 Haemodialysis devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

Гр. София, п.к. 1431, бул. Пенчо Славейков № 52а

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция №II - Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция №II обхваща 143 /сто четиридесет и три/ номенклатури, като някои от номенклатурите се състоят от отделни единици

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 248 715.94 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок на изпълнение на поръчката

Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Опция на поръчката.

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.

Необходимост от продължаване на доставките ще бъде налице при следните обстоятелства:

» при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора, не е достигната стойността на същия;

» налице е неусвоен финансов ресурс;

» налице е потребност от продължаване на доставките;

Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор и са следните:

» Възложителят отправя писмо до Изпълнителя, с което заявява желание за удължаване срока на договора. Писмото се изпраща преди изтичане на срока на действие на договора.

» срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца, като Възложителят определя конкретния срок с писмото, отправено до Изпълнителя и във връзка с него се сключва анекс (допълнително споразумение), към договора за обществена поръчка.

» срокът на анекса, може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

» в случай на включване на клаузата за опция, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми), съобразена с удължения срок на договора.

Опции: Крайният срок на договора за изпълнение на услугата по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 6 (шест) месеца, като в този срок не се надвишават стойността на договора.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците трябва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случаите че участника е производител, установен на територията на Република България, съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.

Изисканата информация относно доказване на съответствието с посочените критерий за подбор, участниците следва да декларират в част IV „Критерии за подбор", раздел „А“: Годност на еЕЕДОП .;

Участникът вписва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите по т.1.1. и информация за съответните регистри от където може да се провери декларираното обстоятелство. Като участниците задължително вписват номер на документа, дата на издаване, срок на валидност и обхват, където е приложимо.

Документите, с които се доказва съответствие със зададения критерий за подбор могат да се изискват при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците трябва да имат опит в осъществяването на доставка/и, идентични или сходни с предмета на поръчка, през последните три години, в това число доставка на медицински изделия, считано от датата на подаване на офертата.

Под сходен предмет се разбира "доставка на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия, анестезия и интензивно лечение "

2. Участникът трябва да притежава сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или по-нов или еквивалентен на името на участника в обхвата на предмета на поръчката, издаден на името на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва да предостави инф-я в Част ІV, Раздел В, от ЕЕДОП за доставките с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за посл. 3 години, в това число „доставка, монтаж и гаранционна сервизна поддръжка на болнични легла и/или друг вид болнично обзавеждане и/или медицинска мебел“, считано от датата на подаване на офертата. Док. се със списък на доставките, в т. ч. доставка, монтаж и гаранционна сервизна поддръжка, които са идентични или сходни с предмета на общ. поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с док-ство за извърш. доставки, в т. ч. доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна сервизна поддръжка, който се представя от избрания изпълнител при скл. на д-ра или при упр. правото на възложителя съгласно чл.67,ал.5 от ЗОП.

2. Участникът следва да предостави информация за сертификата за внедрена с-ма за качеството в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват/. Доказва се със завер. копие на сертиф. по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или по-нов или еквивал. на името на участника в обхвата на предмета на поръчката.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

При подписване на договора определеният изпълнител следва да представи гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 3 % от стойността на договора в лева без вкл. ДДС.Гаранцията се представя в една от следните форми:парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: безусловна и неотменима;в полза на УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД;със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/07/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/07/2021
Local time: 13:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП. Същото се прилага и когато участникът в процедурата е обединение и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване: е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; е установено, че: е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице. Основанията за отстраняване не се прилагат, когато размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. За участниците не следва да са налице специфичните национални основания за изключване, както следва: Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура. Забрана за участие в процедури за обществени поръчки на лица, за които са налице обстоятелствата съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за който важат забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2021