Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 323050-2019

11/07/2019    S132    Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Ashwellthorpe: Bouwwerkzaamheden

2019/S 132-323050

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eastern Procurement Ltd
Postadres: The Old Granary, Grange Farm
Plaats: Ashwellthorpe
NUTS-code: UKH1
Postcode: NR16 1ET
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Leigh-Anne Franklin
E-mail: info@eastern-procurement.co.uk
Telefoon: +44 1508488244

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eastern Procurement Ltd
Postadres: The Old Granary, Grange Farm
Plaats: Ashwellthorpe
NUTS-code: UKH1
Postcode: NR16 1ET
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@eastern-procurement.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EPPI19 — Property Improvements, Repairs and Maintenance Framework

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Refurbishments, rewiring, repairs, maintenance and other general improvements including but not limited to:

— kitchen refurbishments and installations,

— bathroom refurbishments and installations,

— electrical testing and planned remedials works including rewires and upgrades,

— void improvements,

— whole house improvements,

— disabled adaptations,

— responsive repairs,

— management of multi-contractor works in a single site.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 65 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45430000
45450000
45332400
45311000
09332000
45340000
45211310
45211000
45333000
09331000
45260000
45331210
45331110
45330000
45320000
45331100
45420000
45331000
45440000
45332000
45310000
45315000
50710000
45421151
45410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ12
NUTS-code: UKF2
NUTS-code: UKF1
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UKE13
NUTS-code: UKH1
NUTS-code: UKH2
NUTS-code: UK
NUTS-code: UKH
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKH3
NUTS-code: UKF3
NUTS-code: UKJ13
Voornaamste plaats van uitvoering:

East of England.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Refurbishments, rewiring, repairs, maintenance and other general improvements including but not limited to:

— kitchen refurbishments and installations,

— bathroom refurbishments and installations,

— electrical testing and planned remedials works including rewires and upgrades,

— void improvements,

— whole house improvements,

— disabled adaptations,

— responsive repairs,

— management of multi-contractor works in a single site.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
09/08/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

All documents will be available at; https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2019