Dostawy - 323061-2020

Submission deadline has been amended by:  363079-2020
10/07/2020    S132

Polska-Skierniewice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 132-323061

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego
Adres pocztowy: ul. Rybickiego 1
Miejscowość: Skierniewice
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 96-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Konopka
E-mail: e.konopka@wsz-skier.pl
Tel.: +48 468340821
Faks: +48 468340821

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wsz-skier.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szpitale.lodzkie.pl/skierniewice/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu szpitalnego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług on-line w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach

Numer referencyjny: WSZ.DAT.SZP.261.1/24/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania oraz wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja oprogramowania HIS, oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz elektronicznych usług on-line (e-usługi) wraz ze szkoleniami oraz instalacją i konfiguracją niezbędnego sprzętu i oprogramowania narzędziowego w ramach realizacji projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30216000 Czytniki magnetyczne lub optyczne
30162000 Karty „inteligentne”
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania oraz wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja oprogramowania HIS, oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz elektronicznych usług on-line (e-usługi) wraz ze szkoleniami oraz instalacją i konfiguracją niezbędnego sprzętu i oprogramowania narzędziowego w ramach realizacji projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. pakiet 1:

2.1.1. drukarka opasek, wg wymagań opisanych w załączniku 1 do OPZ;

2.1.2. czytniki kodów liniowych, wg wymagań opisanych w załączniku 2 do OPZ;

2.1.3. czytnik dowodów osobistych, wg wymagań opisanych w załączniku 3 do OPZ;

2.1.4. PKI – karty dostępowe, wg wymagań opisanych w załączniku 4 do OPZ;

2.1.5. czytniki kart dostępowych, wg wymagań opisanych w załączniku 5 do OPZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— oferowany termin gwarancji – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania oraz wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja oprogramowania HIS, oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz elektronicznych usług on-line (e-usługi) wraz ze szkoleniami oraz instalacją i konfiguracją niezbędnego sprzętu i oprogramowania narzędziowego w ramach realizacji projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. pakiet 2.

Rozbudowa HIS – część szara, wg wymagań opisanych w załączniku 6 do OPZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— oferowany termin gwarancji – 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pakiet 1

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pakiet 2

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pakiet 1

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej umowy) o wartości minimum 20 000 PLN brutto, którego przedmiotem była dostawa i instalacja drukarek opasek i/lub czytników kodów liniowych i/lub czytników dowodów osobistych i/lub PKI – kart dostępowych i/lub czytników kart dostępowych z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Przez wartość zamówienia rozumie się wartość sprzętu komputerowego typu instalacja drukarek opasek i/lub czytników kodów liniowych i/lub czytników dowodów osobistych i/lub PKI – kart dostępowych i/lub czytników kart dostępowych oraz usług świadczonych w związku z ich instalacją i konfiguracją, w ramach jednego zamówienia, tj.: wynagrodzenie wykonawcy z tytułu dostawy oraz wynagrodzenie z tytułu jego konfiguracji.

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum oraz przez wykonawcę, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zamawiający wymaga by co najmniej jeden z podmiotów wykazał się wymaganym doświadczeniem. Oznacza to, że zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczeń o niższych niż wymagana wartość.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę odpowiedzialna za kierowanie pracami i świadczenie usług, wraz z podaniem doświadczenia oraz wykształcenia tych osób niezbędnym do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami:

1. inżynier wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie, instalacji i konfiguracji drukarek opasek i/lub czytników kodów liniowych i/lub czytników dowodów osobistych i/lub PKI – kart dostępowych i/lub czytników kart dostępowych o wartości co najmniej 20 000 PLN brutto.

Pakiet 2

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby odpowiedzialnych za kierowanie pracami i świadczenie usług, wraz z podaniem doświadczenia oraz wykształcenia tych osób niezbędnym do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami:

1. kierownik projektu – minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie, instalacji i konfiguracji oprogramowania: HIS w części szarej, o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto;

2. inżynier wdrożenia HIS – minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie, instalacji i konfiguracji oprogramowania HIS w części szarej, o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji oraz zmian do umowy określa załącznik 7 do SIWZ – Wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice, POLSKA, pokój nr 20.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium – łączna kwota wadium 4 000,00 PLN.

Wykonawca wpłaca wadium na całość zamówienia lub na części (pakiety):

— pakiet 1 – 2 000,00 PLN,

— pakiet 2 – 2 000,00 PLN.

Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej:

a) formularz ofertowy wraz ze stroną tytułową i tabelą cenową – załącznik nr 2, 2a, 2b do SIWZ;

b) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium;

c) pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane;

d) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy;

e) oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – aktualne na dzień składania ofert.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej .W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

e.2) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia – załącznik nr 4 SIWZ). Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

A.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A.2) oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

A.3) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp – o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

A.4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert. Zasady ochrony danych osobowych RODO opisano w SIWZ.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa ustawy Pzp dokumenty od wykonawców z siedzibą poza RP – zgodnie z SIWZ. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdział XIII pkt 3.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w dziale VI, art. 179–198 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

4. Informacje dotyczące regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań zawarte są w:

a) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2018 r. stanowiącego załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843);

b) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. poz. 1992).

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020