Lavori - 323141-2016

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

17/09/2016    S180

Węgry-Budapeszt: Budowa torów

2016/S 180-323141

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Magyar Szilvia
Tel.: +36 14616578
E-mail: magyarsz2@bkv.hu
Faks: +36 13226438
Kod NUTS: HU101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bkv.hu

Adres profilu nabywcy: http://www.bkv.hu

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
AK23538
Andrássy út 12.
Budapest
1061
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Kádár Attila
Tel.: +36 19206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Faks: +36 19206398
Kod NUTS: HU101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.fovkozbesz.hu

Adres profilu nabywcy: http://www.fovkozbesz.hu

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
AK23538
Andrássy út 12.
Budapest
1061
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Kádár Attila
Tel.: +36 19206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Faks: +36 19206398
Kod NUTS: HU101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.fovkozbesz.hu

Adres profilu nabywcy: http://www.fovkozbesz.hu

I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa linii metra w Budapeszcie: m³ Elementy konstrukcyjne torów, roboty w tunelu; automatyczne, blokujące vonatvezérlőrendszer renowacji; centralny wysyłający kolejowe telekomunikacji, unowocześnienie systemów.

Numer referencyjny: FKLM/226/2016
II.1.2)Główny kod CPV
45234116
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Umowa rekonstrukcji tunelu metra i Budapesztu M3 roboty konstrukcyjne torów, automatyczne sterowanie vonatvezérlőrendszer (ADR) i kolejowego renowację i modernizację systemów centralny wysyłający”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1.00 HUF
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45223220
45234125
45221248
45210000
45223000
45231400
45231300
45231600
45232332
45234115
45311000
45312100
45312200
45314000
45316000
71245000
45234124
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU101
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budapeszt,

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa torów: Budowę 33 400 głównych linii vfm pályalemezen Vb; Budowę 480 głównych linii vfm ágyazaton statecznika; Główna Instalacja zwrotnic i rozjazdów: Grupa 38; Pochylnie 3 i budynku: 17 600 FM.

Naprawa odwodnienia tuneli: 13 300 FM. Poprawa izolacji tuneli: 13 300 FM.

Inne roboty w tunelu: Liny nośne wymianę i wykorzystanie: 293 000 l/m; Oświetlenie tuneli naprawy i wymiany: 7 100 sztuk; Uziemienie sieci szkieletowej sond uziemiające: 36 sztuk; Tunel tűzivízhálózat, z łącznikami lub bez: 17 100 m; Liniowych struktur oraz napraw budowlanych, rozbiórkowych pracy: 25 egzemplarzy.

Ulica kőér járműtelepi pracy: Budowanie rozłupany ágyazaton torów: 4 500 l/m; Instalacja zwrotnic i rozjazdów: Grupa 14.

Pochylnie 3 i budynku: 5 400 FM.

90 – 100 cm do 75 cm sínalátámasztások zasady. Po rozdzieleniu stożki icosit zapięciami, naprawy, renowacja odwodnienia folyókák pályabeton/konstrukcji. Ściana LED tunelu nakazanej linii drogi przenoszenia kabli w czasie restrukturyzacji banku.

Udoskonaleniu całego odcinka linii pályabeton wad konstrukcyjnych: Pályabeton spontanicznych pęknięć Kom.: około 7 600 m; Feltáskásodás zniknął.: ok. 160 m²; Bemarások lepattogzások, zniknął.: ok. 2 650 m²; Luka ekspansji błędów.: ok. 240 m²; Wskutek reakcji chemicznych korróziók zniknął.: ok. 840 m²; W sárkivetődés pályabeton: ok. 50 m²; Zakończenie nielegalnej kabli, ok. 330 sztuk; Inne błędy: ~ 2 950. Szczegóły tom 5.

Struktury i odwadniania na folyókák pályabeton czyszczeniem, naprawą (ok. 1 700 m), płytkie (ok. 1 800 m) rozwiązania odprowadzanie wody. Prace związane elektryczne, mechaniczne: Pozytywna negatywna sínátkötések złączy przewodów zasilania; Przebudowa Oświetlenie tuneli; Linia przewodów; Uziemienie sieci szkieletowej tunelu; Zmiana ppkt; Urządzenia liny zawierający ber. izolacji, modernizacji struktur; Tűzívíz opieki; Woda, kanalizacja (ust. 3 i 5).

Powierzchni tunelu (17,3 km), linii metra, 20 stacji kolejowych i w centralnych systemów telekomunikacyjnych i operatorów systemów ADR diszpécserközp-ban biztosítóber. i wywozu, dodatkowych planów, opracowanie planów. Pomieszczenia, wyposażenie, modernizację i odnowę metróüzem forgalomkiemelt odnoszące się do konkretnego znaczenia.

I TR biztosítóber. przebudowy: M3 vágánykép biztosítóber. biztosítóber. przeróbek, zmian kapitalnego remontu linii i magazynowania (17,3 km); W 5 r. rozszerzenie automatycznej peronvész jelzőüzem obwodów; Instalacja, sprawdzanie dokumentów.

Operatorów telekomunikacyjnych i kolejowych odbudowy centralny system zarządzania 3: Linia systemy przekazywania danych; Wszystkie systemy alarmowe i oltásvezérlő diszpécserközpontokban stacji; Centralne podmioty (KFM, kfo, kud1 kud2 müdi1 müdi2, łączności i systemów nadzoru; Járműtelepi” (BLP) systemów nadzoru; Instalacja, inspekcja i dokumentacja (pomiar zainstalowanych linii; Badanie działania dotyczące zintegrowanej, teszteljárásai podsystemów w eksploatacji, dokumentacja); Uzyskanie zezwoleń (budowy linii kolejowej regulatora rendsz. pozwoleń uprzednich; Procedury udzielania zezwoleń na instalacje sygnalizacji pożaru; grawitacyjnie.) Opis procedury i instrukcje, MMT anyagtárolási planowania i zarządzania.

Podmioty zamawiające powinny, dla wszystkich powiązanych planów munkálathoz sukcesów eksportowych szerz. wydał stawów. Zadanie: Wszelkie prace budowlane, zakończenie koniecznych planów eksportowych oferowanych przez AT, maszyn, sprzętu, materiałów i technologii, jak również tymczasowe i planów technologicznych.

Były niezbędne nowe sínanyagot vágányépítéshez planowanych nowych rozjazdów i skrzyżowań był wielokrotnie nagradzany na ulicy járműtelepre leszállíttatja kőér przed instalacją.

Szczegółowy opis: 3 – Tom 4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) (ajánlatkérő maximum 24 hónap többletjótállást vesz figyelembe) / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Projektvezető (lásd III.1.3) M2. a) pont) 60 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. b) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. c) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. d) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Waga: 8
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Részszempontonként maksymalnej i minimalnej punktacji: 1 – 100.

Metoda oceny:

Többletjótállás i personel wykonujący umowę M2 (III.1.3) lit. a) – d) w przypadku doświadczenia zawodowego): Cena netto oferty: kompromis.

Odpowiedzialny doradca közb. akkr. nazwa, numer rejestracyjny: Dr Attila kadar (00611).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Nie chodzi o podwykonawców, oferent nie może przyczyniać się do certyfikacji przydatności: podmiot gospodarczy. 62. Artykuł). Z zastrzeżeniem (1) do (2). Ustawy o zamówieniach publicznych. Ustęp (1) pkt 74 stanowi, że instytucja zamawiająca ma obowiązek wykluczyć z postępowania oferentów lub podwykonawców biorących udział w certyfikacji przydatności: organizacje lub z którego podstawa odmowy rejestracji miała miejsce w trakcie trwania procedury.

Weryfikacja ex ante: Oferent przedkładający jednolity europejski dokument zamówienia powinien wykazać, że nie podlegał on przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 62. Z zastrzeżeniem pkt (2) – (1).

Podstawy odmowy: Ustawy o zamówieniach publicznych. 69. Pkt (4) – (7) należy wykazać w wersji przedstawionej w dok. 321/2015. (X.30.) Korm. 8, 10. Według WO oraz sprawdzić, czy oferent nie wchodzi w zakres prawa zamówień publicznych. 62. Z zastrzeżeniem pkt (2) – (1).

DYREKTYWA 321/2015. 15 (X.30) dekretu rządowego. § (1) oferenta jako podwykonawca, uczestnika w odniesieniu do certyfikacji przydatności: jedynie dokument ten dostarcza podstawy odmowy rejestracji wobec nieistnienia.

DYREKTYWA 321/2015. 15 (X.30) dekretu rządowego. Według artykułu, ustępu (2) nowych podwykonawców nie uczestniczą w odpowiedniości oferentów w ustawie Prawo zamówień publicznych. 67. (4), komornik musi złożyć deklarację.

Deklaracje dotyczące podstaw wykluczenia data nie może być wcześniejsza niż data wysłania ogłoszenia.

Zmiana procedury wpisu musi zostać dołączona do przedstawionej oferty i jej wniosku o zmianę rejestracji po przyjeździe zaświadczeniem, które przesyła się do sądu.

2. Ustawy o zamówieniach publicznych. 65. Sekcja C) (1) i (WE) nr 322/2015. 21 (X.30) dekretu rządowego. § (1) stanowi, że podmiot zamawiający na podstawie działalności budowlanej, podmioty gospodarcze są zobowiązane do składania ofert na budynkach i ich ochronę (lxxvii étv Act z 1997 r.) w sprawie prac budowlanych”. DYREKTYWA 322/2015. 21 (X.30) dekretu rządowego. Instytucja zamawiająca, na podstawie § (1) stanowi, że podmiot gospodarczy nie posiada siedziby w państwie, w którym ma ona siedzibę, powinna dysponować wszelkimi zezwolenia, licencje lub szerepelnie., które posiadają organizacyjną, członków izby adwokackiej.

W przypadku braku tych oferentów do wykonania zamówienia, uznaje się za niesprawnych.

Weryfikacja ex ante: Oferenci, ustawy o zamówieniach publicznych. 65. W przypadku, o którym mowa w ust. (7) zapewnienie zdolności organizacji do zaoferowania jednolity europejski dokument zamówienia jest poświadczona poprzez oświadczenie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 65. Artykuł (1) (c) według minimalnych wymagań kwalifikacyjnych. Instytucja zamawiająca przyjmie oświadczenie złożone przez zainteresowany podmiot gospodarczy, tj. (IV) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia Część alfa nie prowadzą do części.

PZP do składania ofert. 69. Podczas oceny świadectw, które zostaną przedstawione na żądanie instytucji zamawiającej:

W przypadku wykonawców mających siedzibę na Węgrzech w tworzeniu rejestru danych, są badane przez instytucję zamawiającą. Przedsiębiorca niemający siedziby na Węgrzech, kopii licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia o członkostwie organizacji muszą zostać przedstawione.

Ustawy o zamówieniach publicznych. 65. Wymóg wynikający z pkt (1) lit. c) można wykorzystać do sprawdzenia zdolności innych podmiotów wtedy, gdy te ostatnie zrealizują zadań, do których rejestr, członkostwa w określonej organizacji lub istnieje wymóg uzyskania uprzedniego zezwolenia. Zobowiązanie w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

P1; P2. Weryfikacja ex ante: 321/2015. oferenta (X.30.) Korm. RE Zgodnie z § 1 (1) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia z wyprzedzeniem dowodów, że spełnia kryteria kwalifikacji określone przez instytucję zamawiającą.

Instytucja zamawiająca 321/2015. 2 (X.30) dekretu rządowego. § (5) zwykłe oświadczenie oferenta, zaakceptować zgodność z kryteriami kwalifikowalności w odniesieniu do tylko jednego oferenta, czyli jednolity europejski dokument zamówienia zadeklarowanej do spełniania kryteriów kwalifikowalności, tj. jednolity europejski dokument zamówienia IV. Alfa wypełnia część dodatkowych części nie są.

W przypadku wspólnych ofert każdy z oferentów składających wspólną ofertę składa oddzielny wniosek na osobnym formularzu.

Prawa zamówień publicznych, instytucja zamawiająca. 69. Zgodnie z pkt (4) i pkt (6) przed podjęciem decyzji przyjętej na końcu procedury kryteriów oceny oferentów o przedłożenie dokumentów potwierdzających:

P1: oferent lub oferent wskazuje to wspólny wymóg kwalifikowalności, lub jego poprzednik prawny musi dołączyć do swoich sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami rachunkowości, w ostatnim zamkniętym roku obrotowym 3, gdy podmiot gospodarczy jest wymagane na mocy prawa kraju, w którym ogłoszenie sprawozdań finansowych.

DYREKTYWA 321/2015. 19 (X.30) dekretu rządowego. § (2) stanowi, że jeśli oferent jest dokument, o którym mowa w punkcie P1 nie jest określony przez instytucję zamawiającą, ponieważ w całym okresie podjęte po rozpoczęciu okresu kwalifikowalności, zamówień publicznych jest raczej przedmiotem oświadczenia;

P2: oferent lub oferenci muszą załączyć do poprzedzających wysyłkę w ostatnim zamkniętym roku obrotowym 3 z przedmiotu zamówienia bez podatku VAT – a deklaracja, w zależności od tego, kiedy powstały, czym oferent i rozpoczęcia jej działalności, o ile takie informacje są dostępne.

DYREKTYWA 321/2015. 19 (X.30) dekretu rządowego. § (3), jeżeli oferent w powyższy dokument P1 i/lub P2 w punkcie, ponieważ nie uczyniły, w odniesieniu do której formy prawnej, lub raczej kont, deklaracji w sprawie zdolności do metody przyjętej przez instytucję zamawiającą przed upływem terminu na złożenie dodatkowych informacji (ustawa o zamówieniach publicznych. 56. Zwrócenie się o wyjaśnienia w pkt).

Punkt P1 i P2 za minimalny wymóg określony w ustawie Prawo zamówień publicznych. 65. § (6), (8) i (11) i (WE) nr 321/2015. (X.30). 19. Punkt (6) stosuje się odpowiednio.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

P1: Oferent (oferenci) nr 321/2015. (X.30.) Order 19. Pkt (1) lit. b) ma zastosowanie w państwie członkowskim siedziby, sporządzone zgodnie z przepisami poprzedniego wezwania do wyrażania zainteresowania w ciągu ostatniego roku budżetowego 3 zakończył się ponad rok, na podstawie bilansu są negatywne.

Jeżeli oferent przed wysłaniem zaproszenia do składania ofert w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych nie zrobiła tego, ponieważ działania podjęte po rozpoczęciu okresu, jeżeli przedmiot zamówienia w okresie eksploatacji: z vasútépítésből i/lub remontowe, bez podatku VAT, jest mniejsza niż całkowity obrót co najmniej 12 000 000 000 HUF i kolejowego, telekomunikacji, kolejnictwa sterowanie w budowie i/lub remoncie obrót bez VAT, jest mniejsza niż całkowita kwota co najmniej 8 000 000 000 HUF.

P2: Oferent (oferenci) nr 321/2015. 19 (X.30) dekretu rządowego. Pkt (1) lit. c) nie na podstawie poprzedniego wezwania do składania wniosków 3 zamknięty rok obrotowy, przedmiot zamówienia publiczne: vasútépítésből i/lub remontowe, z co najmniej 12 000 000 000 HUF bez VAT i kolejowych na potrzeby telekomunikacji, kolejnictwa sterowanie z renowacji lub budowy co najmniej 8 000 000 000 HUF obrót bez podatku VAT.

P1 oraz P2 w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji instytucja zamawiająca nagyvasutat w kolej i metro kolejowy/drogowy i/lub transport kolejowy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

M1-m².előzetes weryfikacji: Dekret rządowy nr 321/2015. (X.30.) Korm. R 1. § (1) dokonywane są z wyprzedzeniem, aby wykazać, że spełnia kryteria kwalifikacji określone przez instytucję zamawiającą.

Instytucja zamawiająca 321/2015. (X.30 korm.r.) 2. § (5) oświadczenie złożone przez oferentów w odniesieniu do zgodności z wymogami kwalifikowalności, oferent oświadcza, że tylko jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, że spełnia wymogi kwalifikowalności, tj. ESPD. IV Część wypełniana przez przedsiębiorstwa Alfa, żadnych dodatkowych elementów.

Każdy z oferentów składających wspólną ofertę na oddzielnym formularzu zostaną przedłożone.

Prawa zamówień publicznych, instytucja zamawiająca. 69. Zgodnie z pkt (4) i pkt (6) przed podjęciem decyzji przyjętej na końcu procedury wybranego oferenta o przedłożenie dokumentów potwierdzających:

M1. Wspólną ofertę (oferent) ustawy Prawo zamówień publicznych. 65. Artykuł (1) pkt (b) i (WE) nr 321/2015. (X.30.) Korm. R 21. W lit. a) pkt (2) musi być załączone do 8 lat przed datą wysłania do największego – kompetencje techniczne, wymogi minimalne dotyczące zamkniętych wynosiły prac na rok 321/2015. (X.30 korm.r.) 22. Zgodnie z pkt (3), przez drugą stronę umowy (-ów) podpisane referenciaigazolás referenciánként oddzielnie, który zawiera co najmniej następujące informacje:

Sukces – data dostarczenia (daty odbioru technicznego: dzień, miesiąc, rok),

Nazwa drugiej stronie zawarcie umowy, dostarczanie informacji, nazwa, dane kontaktowe

Inwestycje budowlane, przedmiotem prowadzonych prac, szczegółowe przedstawienie na tej podstawie w celu sprawdzenia zgodności z kryteriami kwalifikowalności,

Kwota i – jako oferenta w przypadku niezgodności, zgodnie z własnych osiągnięć i wartości procentowe

— deklarację, że zamówienie zostało zgodnie z Traktatem oraz zgodnie z wymogami.

DYREKTYWA 321/2015. (X.30 korm.r.) 22. Punkt (5) stosuje się odpowiednio.

Ofercie musi towarzyszyć m².az 321/2015. (X.30 korm.r.) 21. Zgodnie z pkt (B) (2) oświadczenia, należycie podpisany przez ludzi, z którymi oferent zamierza zaangażować w działania.

Kwalifikacje specjalistów muszą towarzyszyć dokumenty potwierdzające (w stosownych przypadkach), a także podpisanego oświadczenia o dostępności. Życiorys zawiera min. na zaangażowane w świadczenie usług zawodowych wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (w stosownych przypadkach), nazwy miejsc pracy, praktyki zawodowej danych istotnych dla oceny, w szczególności:

— opis robót, czy minimalne wymogi

Jeżeli roboty budowlane, obowiązków zawodowych wykonywanych czynności;

Datę rozpoczęcia i zakończenia (miesiąc i rok),

Przy składaniu oferty – osoby, z którymi działalność zawodową w stosunku pracy lub innego stosunku prawnego.

Zwraca uwagę oferentów do instytucji zamawiającej: W praktyce na równoległe prace są liczone tylko raz na okres praktyki zawodowej.

M1 – M2 kryterium określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. 65. § (6), (7), (9) i (11) stosuje się mutatis mutandis.

M2. Podczas kwalifikacji nagyvasút kolejowe, metra i/lub drogami lub koleją;

W przypadku specjalistów közlekedésépítési m²/rok) „inwestycja” inwestycji transportowych do wykonania robót budowlanych w następujący sposób:

(a) drogowe, ścieżki rowerowej, budowa lub gyalogosút

(b) kolei i kolei podziemnej, zawieszone, lub szynowo-linowa budowy wyciągu narciarskiego

C) budowy lotnisk, portów lub

LIT. D): Utwory, o których mowa w lit. a) – c), przepust, Budowle (mosty, tunele i przejścia podziemne támfal itp.).

1 Specjaliści 1 stanowisk m²/rok) – (b) można na podstawie odpowiednich doświadczeń praktycznych oblicza się z wyższym wykształceniem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

M1. Jeżeli oferent nie ma 8 lat przed wysłaniem zaproszenia do składania wniosków i specyfikacji zgodnie z traktatem w sprawie technicznych (zamknięte) o następujących sygnaturach:

(a) maksymalnie 2 umów na pociągi, metro pályafelújítás lub przebudowane i/lub nie zbuduje nowych, całkowita długość min. 25 000 vfm min. 20 Ministerstwo ds. zastępcy instalacji;

min. 1 (b) kolei podziemnej naziemne szigetelésjavítása min. 500 000 000 HUF netto wartości;

C) co najmniej 11 000 000 000 HUF wartości netto Metro budowie i/lub remoncie lub odbudowie numeru referencyjnego, obejmujące:

I – víztelenítést

„Struktura i/lub budowa i modernizacja

— spełniać;

(D) na łączną kwotę co najmniej 8 000 000 000 HUF wartość netto jest skuteczne instalacje referenciá (cm), co następuje:

(da) podziemnej linii kolejowej min. 6 urządzenia blokujące dla każdego rachunku za energię elektryczną lub budowlanych lub robót adaptacyjnych i renowacji

(db) min. 3 dworcach kolejowych i urządzeń telekomunikacyjnych

(DC) o powierzchni co najmniej 1 000 m², całkowity koszt budowy stacji kolejowej sieci alarmu przeciwpożarowego oraz integrację systemu monitorowania

(dd) urządzeń do transportu co najmniej 2 pasażerów od systemów nadzoru telewizji przemysłowej (CCTV), który obejmował stacji i scentralizowany system monitorowania i integracji

de) miejskich lub podmiejskich przewozów kolejowych diszpécserrendszer min. 1 Skonsolidowane i wykorzystywane.

1 Numer referencyjny kielégíthet warunków.

Ustanowienie równoważności: Lit. a), c), da), (DE): nagyvasút drogowe, kolejowe; B)): Tunele i stacje podziemne; (dc), dd): działalność handlowa, przemysłowa, edukacji, obiektów sportowych, hotelach, budynkach biurowych.

Wskaźniki równoważności: Liczba, długość csoportkitérő vfm); Lit. b) – c) – d netto wartości HUF; (da), db) liczba stacji komutacyjnej instalacji lub równoważna liczba m² powierzchni podłogi, DC), (dd), ale liczba diszpécserrendszer).

Jeżeli oferent m.2.alkalmatlan nie posiada następujący eksperci zostaną włączone do umowy o świadczenie usług:

1 kierownik projektu,

Aa) inwestycji budowlanych közlekedésépítési z min. 60 miesięcy oraz

(ab) uczestniczył w 1 r. do budowy torów kolejowych i/lub remoncie lub odbudowie projekt obejmujący:

— robót budowlanych, elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub remont, renowację i/lub instalacji lub wymiany i zastępca)

I – zasilanie

— Usługi użyteczności publicznej i/lub wymiany kabli, oraz

Ratyfikacja porozumienia -szigetelési struktur Roboty w zakresie kolei podziemnej.

1 (b) specjalista odpowiedzialny za min. 36 miesięcy do budowy torów kolejowych, w tym dla toru kolejowego, wykonane z betonu zbrojonego műtárgyra pályafelújítási braków i/lub doświadczenia.

C) 1 w przedsiębiorstwie Rede przedłużenia kolejowego blokujące, min. 36 miesięcy stażu przeprowadzone zgodnie z:

Budowa i/lub odnowienie i/lub blokujące;

Podziemnej linii kolejowej – systemu automatycznego sterowania pociągiem lub budowę, odnowienie.

1 lit. d) dyrektor techniczny odpowiedzialny za budowę kolejowych sieci telekomunikacyjnej, min. 36-letnie doświadczenie zawodowe zostało zdobyte w instalacje transportowe:

Nadzór – pasażerów lub złożonych systemów komunikacyjnych i systemów komunikacji, i/lub

Telekomunikacja – sieci szkieletowych átviteltechnikai optyczne lub systemy transmisji danych IP lub komputerowych układów scalonych i/lub instalacji budowlanych.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarancji nienależytego wykonania gwarancji, odszkodowania, kary za zwłokę od zaległych płatności, korekty wadliwego wykonania kary, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, kary umowne za niezwiększenie sankcji za nieprzestrzeganie obowiązku, w razie potrzeby organizując előlegvisszafizetési zabezpieczenia.

Uwzględniając szczegółowe warunki są określone w projekcie umowy karakterkorlátra.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rezerwę w wysokości 5 % ceny netto zamówienia. Według projektu umowy.

Co dwa miesiące, wykonawca przedkłada ułamkowej miesięcy od pierwszej płatności w wysokości 10 % kwoty netto zamówienia, jeżeli ma miejsce dostawa. Na podstawie zaliczek i wartość realizowanych jest nie większa niż 90 % wartości zamówienia. Płatności ustawy o zamówieniach publicznych. 135. § (1), (2), OD (3) DO (6), OD (9) DO (11); PTK. 6: 130. § (1), (2), i (EWG) nr 272/2014. (XI. 5.) dekretu rządowego zasady finansowania dla dostawców, art. nr 36/A. również są istotne.

Zaliczki: Maksymalne wynagrodzenie netto w rozumieniu traktatu, bez zastrzeżeń, kwota odpowiadająca 50 % kwalifikującej się kwoty. Zaliczki wraz z faktyczną sprawnością Wykonawca ma obowiązek spłacić részszámlákkal jako potrącenie. Rachunki płatnicze i walutę ofert: HUF. Dodatkowe wymagania w projekcie umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Prawa zamówień publicznych, instytucja zamawiająca. 35. Na podstawie ust. (8), art. nie nakłada wymogu, ale również nie pozwala przedsiębiorstwom, która zostanie zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ustanowienie przy wykonywaniu umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Instytucja zamawiająca 322/2015. (X.30 korm.r.) 26. Najpóźniej wraz z zakończeniem szkodę a dniem/co najmniej 500 000 000 HUF do 1 000 000 000 HUF/rok produkcji, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (RCA) przewiduje ubezpieczenie zgodnie z projektem umowy.

2. W przypadku oferowanych stanowisk specjalistów nyertesség m²/rok) – 266/2013. (VII.11.) Korm. mv-ké pod lit. c), M2, M2 mv-vv pozycji (d) i zapisać stanowisk mv-tv nyilvántartásba-vétellel Izba Adwokacka jest ważne, zawarciem umowy i przez cały okres jej obowiązywania dysponuje.

Rejestracji towarzyszy oświadczenie oferenta w ofercie. Oferent nierejestrowanie przedsiębiorstwo jest członkiem.

W związku z tym III.1.3 „d) w przypadku pojazdu kategorii M2 kierownika technicznego, jego stanowisko w sprawie kryterium kwalifikowalności są niekwalifikowalne.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/11/2016
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Węgierski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/11/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Pozyskiwania kapitału Kft. 1061 Budapest, Andrássy út 12. Na dużych II).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podział oferty. 68. Osoby, o których mowa w ust. (3) może być obecny. Informują one o tym felolvasólapba. Ponadto PPA procedury rozdzielania okresów sprawozdawczych. 68. Pkt (1)-(4) regulują właściwe postanowienia umowne, (6)-ában.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W dokumentach zamówienia co najmniej 1 na oferenta lub podwykonawcy wskazani w ofercie muszą zostać spełnione. W dokumentach specyfikujących zamówienie oraz potwierdzenie stanowić jeden z danych kontaktowych wskazanych w pkt I.3, powrót do złożenia oferty lub do udziału w procedurach przetargowych. Dane kontaktowe instytucji zamawiającej kieg. w pkt. I.3 nieograniczony, pełny tekst dostępny.

2. Należy przedłożyć jako:

— ustawy o zamówieniach publicznych. 66. Oryginał oświadczenia, o którym mowa w ust. (2), art., np.

— ustawy o zamówieniach publicznych. 66. Zgłoszenia w rozumieniu ust. (4), art.

— ustawy o zamówieniach publicznych. 66. Pkt (6) lit. a) i b) zgłoszenie w tym rozumieniu (deklaracji),

— ustawy o zamówieniach publicznych. 134. Zgłoszenia w rozumieniu ust. (5), art.

— ustawy o zamówieniach publicznych. 65. Deklarację, o której mowa w ust. (7), (negatywne)

— ustawy o zamówieniach publicznych. 66. Section 68(4) felolvasólap w pkt (5),

— DOKUMENT.

3. Oferta składana przez oferenta musi zostać złożony w tym samym czasie co wadium w wysokości 50 000 000 HUF. Wymaganiom szczegółowym określonym w dokumentach zamówienia.

4. Formalne wymogi dotyczące składania ofert w dokumentach zamówienia.

5. Instytucje zamawiające do realizacji umowy, zdolność finansową i ekonomiczną, kryteriów i dowodów oraz technical-professional 321/2015. (X.30.) Korm. R 28. § (3) określone w sposób bardziej rygorystyczny niż bek.-éhez

6. Jednostki inspekcji na miejscu. Data: 29.9.2016 – 23: 30, miejsce posiedzenia: Kőér Street magazynu. Szczegółowe warunki są określone w dokumentacji przetargowej.

7. Ustawy o zamówieniach publicznych. 61. Przyczyny dyskwalifikacji részajánlattétel (4): Pojedyncza linia kolejowa M3 pasy wjazdu. M3 linią metra bezpieczeństwa kolei nakłada na całej linii torów, sterowanie z systemu automatycznego sterowania pociągiem, połączenie systemów telekomunikacyjnych, technologii, systemy kojarzenia centralny wysyłający pełnej zawartości technicznej mogą zostać wprowadzone w życie. Od strony torów kolejowych oraz systemów technicznych, jest jedynym sposobem uzyskania zezwoleń na korzystanie z możliwości. Systemy te muszą być wykonywane w miejscu w taki sposób, aby podczas rekonstrukcji tunelu linii jest niezbędne w celu zapewnienia tego, że pewne grupy metrze prowadzonych operacji. Koordynacja transportu i planowane prace jedynie jasnego rozgraniczenia kompetencji ogólnego zarządzania, które mogą obejmować wszystkie prace w tej branży. Ponadto oczekuje się, że wprowadzone systemy techniczne nyomvonalasan spójnej linii stanowiących przedmiot zamówienia. Wspólnej marki/rodzaj sprzętu, instalacja systemów ma zasadnicze znaczenie.

W odniesieniu do tych samych obszarów działalności, oprócz powyższego, ale wyłącznie do zagwarantowania, że po zakończeniu robót gwarancji zobowiązań zaciągniętych przez wybudowane obiekty są jasne. WO musi zaakceptować równoważne rozwiązania techniczne, részajánlat-tételi produktów byłoby niemożliwe.

8. Podmioty zamawiające do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 81. Sekcja 81 – (4) (5), jeśli bek.-t.. § (6) bek.-ben, jak to możliwe.

9. Jak wskazano w pkt 2.6 decyzji) w okresie 2 miesięcy wynosi 60 dni kalendarzowych.

10. W pkt II.2.69, II.1.5) nie odzwierciedla rzeczywistych szacunkową wartość 1 HUF.

11. Dodatkowe wymogi w dokumentach zamówienia.

12. Instytucja zamawiająca, uwzględniając fakt, że Unia Europejska wspiera projektu autostrady M3 nie podjęła jeszcze decyzji – ustawy o zamówieniach publicznych. Na podstawie section 53(5) zwraca uwagę operatorów umorzeniu postępowania w przypadku oferty po upływie okresu, w którym oferent związany jest ofertą, rząd Węgier lub gmina miejska, aby zapewnić zabezpieczenie finansowe dla projektu nie jest zagwarantowane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Węgry
Tel.: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Faks: +36 18828593
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ustawy o zamówieniach publicznych. 148 – 149. Zgodnie z art., w szczególności w odniesieniu do ustawy o zamówieniach publicznych. 148. (3), określone w pkt (5) i (7).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Węgry
Tel.: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2016