Dostawy - 323157-2020

10/07/2020    S132

Polska-Gdańsk: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

2020/S 132-323157

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska
Adres pocztowy: Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80 -233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Dworak
E-mail: dzp@pg.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pg.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wyższa uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z uruchomieniem i wdrożeniem zestawu do transmisji bezprzewodowej wi-fi na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: ZP/98/055/D/20
II.1.2)Główny kod CPV
32510000 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem i wdrożeniem zestawu do transmisji bezprzewodowej wi-fi na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej składającego się z:

1.1 punktów dostępowych;

1.2 kontrolerów sieci wi-fi;

1.3 systemu zarządzania siecią;

1.4 systemu uwierzytelniania i autoryzacji;

1.5 licencji wymaganych do pracy ww. urządzeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 863 560.25 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska Centrum Usług Informatycznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, POLSKA, pomieszczenie serwerowni pok. 254, gmach główny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres i wielkość zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji przedstawiono w poniższej ...:

— punkt dostępowy (AP): 150 szt. zamówienie podstawowe, 150 szt. zamówienie objęte prawem opcji,

— kontroler sieci wi-fi: 2 szt. zamówienie podstawowe,

— system zarządzania siecią przewodową i bezprzewodową: 1 szt. zamówienie podstawowe,

— serwer uwierzytelniania i autoryzacji: 2 szt. – zamówienie podstawowe,

— licencje dostępowe dla użytkowników (UA): 2 000 szt. – zamówienie podstawowe,

— wdrożenie: 1 szt. – zamówienie podstawowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Mapa rozmieszczenia punktów dostępowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność konsultanta na miejscu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Całodobowe wsparcie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia podstawowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Punkt dostępowy (AP): 150 szt. zamówienie podstawowe, 150 szt. zamówienie objęte prawem opcji.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia.

Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji: sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym termin dostawy wynosi do 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 096-228928
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa wraz z uruchomieniem i wdrożeniem zestawu do transmisji bezprzewodowej wi-fi na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sevenet S.A.
Adres pocztowy: ul. Galaktyczna 30A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-299
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 554 438.33 PLN / Najdroższa oferta: 1 554 438.33 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020