S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 323159-2022

17/06/2022    S116

Nemecko-Karlsruhe: Revízia balíka k obstarávaniu pre technickú inštaláciu krídla M

2022/S 116-323159

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.G - Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.1 - JRC Sites, Radioprotection and Security
Poštová adresa: PO Box 2340
Mesto/obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
PSČ: 76125
Štát: Nemecko
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11362
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Výskumný ústav

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Revízia balíka k obstarávaniu pre technickú inštaláciu krídla M

Referenčné číslo: JRC/KRU/2022/OP/1732-PIN
II.1.2)Hlavný kód CPV
71300000 Inžinierske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Revízia balíka k obstarávaniu pre technickú inštaláciu krídla M.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71300000 Inžinierske služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Európska komisia

JRC Karlsruhe

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

NEMECKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Spoločné výskumné centrum Karlsruhe pripravuje súbor súťažných podkladov pre niekoľko dôležitých ponúk na priebeh prác a plánovanie montáže, doručenie, inštaláciu a uvedenie do prevádzky technického vybavenia budovy (ventilačné, procesné, mechanické, elektrické, regulačné a komunikačné technológie, ako aj prístroje radiačnej ochrany) pre ich novú budovu jadrových laboratórií, ktorá sa má vybudovať.

JRC Karlsruhe hľadá dodávateľa, ktorý preskúma a vyhodnotí všetky dokumenty z hľadiska úplnosti a zrozumiteľnosti pred zverejnením výziev na predloženie ponúk ako súčasť procesu zaistenia kvality. Technické vybavenie budovy je rozdelené na 2 balíky k obstarávaniu. Balíky k obstarávaniu obsahujú komplexný súbor dokumentov a technických opisov v nemčine na základe 3D modelu podporovaného informačným modelovaním budov (Building information modeling – BIM). Plánuje sa vypracovanie špecifikácií výkonnosti s podrobnými samostatnými položkami pre model zmluvy s jednotkovou cenou.

Dodávateľ skontroluje znenie, koherentnosť a úplnosť dokumentov z holistického hľadiska (t. j. nebude kontrolovať z technického hľadiska a nebude zachádzať do technických podrobností) a zabezpečí, aby potenciálny uchádzač plne pochopil, čo sa požaduje pri predložení kompletnej ponuky.

Očakávame, že audítor určí chýbajúce podrobnosti, medzery, nezrovnalosti, skryté riziká a podobne, ktoré by mohli viesť k sporom a ďalším nárokom počas neskoršieho zmluvného obdobia.

Dokumenty pre tieto 2 balíky k obstarávaniu budú k dispozícii s časovým oneskorením pravdepodobne koncom septembra a koncom decembra 2022 a preskúmanie by sa malo v každom prípade vykonať a ukončiť do 4 týždňov.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
07/07/2022

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto predbežné oznámenie informuje o zámere verejného obstarávateľa zverejniť budúcu výzvu na predloženie ponúk. V tejto fáze nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie alebo dokumenty. Hospodárske subjekty prejavujúce záujem by sa mali zaregistrovať na adrese uvedenej v oddiele I.3), aby boli informované o vyhlásení verejného obstarávania a všetkých súťažných podkladoch vrátane špecifikácií obstarávania.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/06/2022