Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 323164-2022

17/06/2022    S116

Belgia-Bruksela: Realizacja programu szkoleń dla młodych dziennikarzy europejskich w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii i Włoszech

2022/S 116-323164

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 112-314138)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (COMM)
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE Belgique / België
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
E-mail: media-tenders@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://europarl.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja programu szkoleń dla młodych dziennikarzy europejskich w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii i Włoszech

Numer referencyjny: COMM/AWD/2022/480
II.1.2)Główny kod CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wymagane usługi obejmują organizację i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego kwestiom UE, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy, pracujących dla mediów UE, na temat spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE oraz zwiększenie świadomości na temat znaczenia Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Będzie ono obejmować moduł w każdym z krajów uczestniczących (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia i Włochy), a następnie moduł w Brukseli lub Strasburgu dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników modułu pierwszego.

Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:

• organizacja i wdrożenie programu w danym kraju;

• wybór uczestników do obu modułów;

• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 112-314138

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Część nr: All lots
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 17:00
Powinno być:
Data: 15/07/2022
Czas lokalny: 17:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Część nr: All lots
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zaktualizowano następujące dokumenty zaproszenia do składania ofert:

2. Warunki udziału w przetargu;

3. Specyfikacja zamówienia COMM/AWD/2022/480.