Dostawy - 323187-2020

10/07/2020    S132

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 132-323187

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Rupniewska
E-mail: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633932
Faks: +48 126633914

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania LMS dla Wydziału Prawa i Administracji UJ

Numer referencyjny: 80.272.78.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania LMS (learning management system) przeznaczonego dla uczelni wyższej, zwanego dalej platformą edukacyjną lub e-learningową lub rozwiązaniem, umożliwiającego prowadzenie zajęć na odległość, dla Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania LMS (learning management system) przeznaczonego dla uczelni wyższej, zwanego dalej platformą edukacyjną lub e-learningową lub rozwiązaniem, umożliwiającego prowadzenie zajęć na odległość, dla Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz Załącznik A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna proponowanego rozwiązania / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wdrożenia platformy / Waga: 10
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W związku z możliwością zwiększenia liczby użytkowników systemów w trakcie trwania umowy, Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. Szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia wielokrotności 100 dodatkowych kont użytkowników do maksymalnej liczby 3 000 kont użytkowników. Opcja dotyczyć będzie zakupu dodatkowych kont użytkowników dla wydziałów i jednostek UJ w Krakowie.

1. Wykonawca będzie zobowiązany do podania w kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik do składanej oferty, kwoty należnej za dostawę dodatkową, jako kwotę za każde dodatkowe 100 kont dostępu do oferowanej platformy edukacyjnej.

2. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pocztą elektroniczną zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.

3. Termin realizacji opcji od złożenia zamówienia – 30 dni.

4. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie do 31.8.2022.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ”, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z304/18-00, z 27.12.2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa obowiązuje do 31.12.2022, przy czym Wykonawca winien zapewnić wdrożenie oprogramowania i dostawę licencji – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 14 SIWZ.

Za dzień, w którym nastąpiło wdrożenie oprogramowania i dostawa licencji uznaje się dzień, w którym Zamawiający podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 089-211637
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania LMS dla Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 1 291 500,00 PLN brutto, podczas gdy oferta Wykonawcy PCG Academia Sp. z o.o. opiewa na kwotę 1 482 414,45 PLN brutto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dział VI, art. 179 – art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2020