Услуги - 323233-2017

17/08/2017    S156

Люксембург-Люксембург: Координиране в областта на здравето и безопасността за Съда на Европейския съюз

2017/S 156-323233

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Anna Malafronte
Електронна поща: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-3528
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Координиране в областта на здравето и безопасността за Съда на Европейския съюз.

Референтен номер: CJ- PROC-16/044.
II.1.2)Основен CPV код
79417000 Консултантски услуги, свързани с безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съдът на Европейския съюз, в съответствие с Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24.6.1992 г. и Регламент на Великото херцогство от 27.6.2008 г. относно изпълнението на минималните изисквания за здравеопазване и безопасност на временни или мобилни строителни обекти и всеки допълнителен текст или текст, в резултат от тях, желае да разполага с екип от координатори в областта на здравето и безопасността за всички дейности, които се изпълняват в неговите сгради и изброени в приложение I към горепосочения Регламент на Великото херцогство.

Този екип ще включва координатори в областта на здравето и безопасността, одобрени от министъра за строителни обекти на ниво C, в съответствие с Регламента на Великото херцогство от 9.6.2006 г.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 371 520.00 EUR
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Координиране в областта на здравето и безопасността в сградите, които са заемани или които предстои да бъдат заемани от Съда на Европейския съюз (вж. подробности в спецификациите).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 228-414643
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: COJ- PROC-16/044
Наименование:

Координиране в областта на здравето и безопасността за Съда на Европейския съюз

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/07/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: D3 Coordination SA
Национален регистрационен номер: LU18718215
Пощенски адрес: 30A, rue Robert Schuman
Град: Frisange
код NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Пощенски код: 5751
Държава: Люксембург
Електронна поща: d3coord@pt.lu
Телефон: +352 26510780
Факс: +352 26196190
Интернет адрес: www.d3coordination.lu
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 371 520.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/08/2017