Υπηρεσίες - 323233-2017

17/08/2017    S156    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Συντονισμός ασφάλειας και υγείας για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2017/S 156-323233

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Anna Malafronte
Τηλέφωνο: +352 4303-3528
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Συντονισμός ασφάλειας και υγείας για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αριθμός αναφοράς: CJ- PROC-16/044.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79417000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24.6.1992 και τον κανονισμό του Μεγάλου Δουκάτου της 27.6.2008 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, καθώς και οποιοδήποτε μεταγενέστερο κείμενο ή κείμενο που προκύπτει εξ αυτών, επιθυμεί να αποκτήσει ομάδα συντονιστών ασφάλειας και υγείας για όλες τις εργασίες που εκτελούνται στα κτίριά του και απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος I του προαναφερθέντος κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου.

Η εν λόγω ομάδα θα αποτελείται από συντονιστές ασφάλειας και υγείας αναγνωρισμένους από τον υπουργό για εργοτάξια επιπέδου Γ, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου της 9.6.2006.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 371 520.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU0
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λουξεμβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Συντονισμός ασφάλειας και υγείας στα κτίρια όπου στεγάζεται ή πρόκειται να στεγαστεί το ΔΕΕ (βλέπε λεπτομέρειες στη συγγραφή υποχρεώσεων).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 228-414643
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: COJ- PROC-16/044
Τίτλος:

Συντονισμός ασφάλειας και υγείας για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
26/07/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
D3 Coordination SA
LU18718215
30A, rue Robert Schuman
Frisange
5751
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 26510780
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d3coord@pt.lu
Φαξ: +352 26196190
Κωδικός NUTS: LU00

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.d3coordination.lu

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 371 520.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/08/2017