Služby - 323233-2017

17/08/2017    S156

Luxembursko-Luxemburg: Koordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre Súdny dvor Európskej únie

2017/S 156-323233

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Anna Malafronte
E-mail: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-3528

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Koordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre Súdny dvor Európskej únie.

Referenčné číslo: CJ- PROC-16/044.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79417000 Bezpečnostné poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Súdny dvor Európskej únie v súlade so smernicou Rady 92/57/EHS z 24.6.1992 a nariadením veľkovojvodu z 27.6.2008 o vykonávaní minimálnych požiadaviek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na dočasných alebo mobilných staveniskách a akýmkoľvek následným znením alebo znením vyplývajúcim z týchto dokumentov si želá získať tím koordinátorov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre všetky práce, ktoré sa vykonávajú v jeho budovách a ktoré sú uvedené v prílohe I k vyššie uvedenému nariadeniu veľkovojvodu.

Tento tím bude zahŕňať koordinátorov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, ktorý schválil minister pre staveniská úrovne C, v súlade s nariadením veľkovojvodu z 9.6.2006.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 371 520.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Koordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti v budovách, v ktorých sídli alebo bude sídliť Súdny dvor Európskej únie (pozri podrobnosti v špecifikáciách).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 228-414643
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COJ- PROC-16/044
Názov:

Koordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre Súdny dvor Európskej únie

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
26/07/2017
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: D3 Coordination SA
Identifikačné číslo organizácie (IČO): LU18718215
Poštová adresa: 30A, rue Robert Schuman
Mesto/obec: Frisange
Kód NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: 5751
Štát: Luxembursko
E-mail: d3coord@pt.lu
Telefón: +352 26510780
Fax: +352 26196190

Internetová adresa: www.d3coordination.lu

Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 371 520.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/08/2017