Dostawy - 323249-2020

10/07/2020    S132

Polska-Oświęcim: Elektroniczne tablice informacyjne

2020/S 132-323249

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Oświęcim
Krajowy numer identyfikacyjny: 072181787
Adres pocztowy: ul. Zaborska 2
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Filipowicz
E-mail: zp@um.oswiecim.pl
Tel.: +48 338429311
Faks: +48 338429361

Adresy internetowe:

Główny adres: www.oswiecim.pl

Adres profilu nabywcy: http://simap.europa.eu/enotices/forms2/nf8/s1?token=VsVHgVTMWX0nutsUpdatedfalseNUTSuPDATED9tvjdnVlcdv0nId-1NiD9GalJdFnKwX0lgplLG9KbLXcSNXKI0uId91928Ui

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji

Numer referencyjny: ZP.271.2.2020-II
II.1.2)Główny kod CPV
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia, do wykonania którego zobowiązany będzie Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa ws. niniejszego zamówienia, jest dostawa z rozmieszczeniem montażem i instalacją fabrycznie nowych 11 sztuk elektronicznych tablic informacji pasażerskiej oraz 3 sztuk biletomatów wraz z dostawą materiałów montażowych i instalacyjnych koniecznych do montażu i oprogramowaniem niezbędnym do integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem w celu uruchomienia urządzeń oraz uprzednie opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej w zakresie właściwym przedmiotowi zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w SIWZ oraz w dokumentach do niej dołączonych opublikowanych w toku postępowania. Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne prace budowlane, podłączyć tablice i biletomaty do sieci elektrycznej i uruchomić je zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 307 924.85 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48813000 System informacji ruchu pasażerskiego
48813200 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
31620000 Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
44100000 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44144000 Słupy
45223800 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Objęte przedmiotem zamówienia tablice zlokalizowane będą na 11 przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Oświęcim. Szczegółowa lokalizacja wskazana w programie funkcjonalno-użytkowym.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu części 1 zamówienia, której przedmiotem jest dostawa z rozmieszczeniem i instalacją elektronicznych tablic informacji pasażerskiej wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji, obejmuje w szczególności:

a) opracowanie na rzecz Zamawiającego dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz prawidłowej realizacji prac koniecznych w ramach części I przedmiotu zamówienia;

b) dostawę i montaż 11 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na wskazanych przystankach autobusowych wraz z ich podłączeniem do sieci elektroenergetycznej i dostawą konstrukcji wsporczych oraz wykonaniem prac i robót montażowych i instalacyjnych;

c) dostawę oprogramowania niezbędnego dla prawidłowego zintegrowania i uruchomienia urządzeń;

d) konfigurację i uruchomienie urządzeń oraz integrację tablic elektronicznych z posiadanym przez MZK systemem dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą firmy Pixel Sp. z o.o. z Bydgoszczy wraz z wykonaniem wszelkich koniecznych w tym zakresie procedur, w tym wystąpieniem do dostawcy ww. systemu w celu uzyskania informacji w tym zakresie niezbędnych.

2. Zamówienie obejmuje również:

a) przeprowadzenie – w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego – dwóch szkoleń w języku polskim wraz z przygotowaniem i przekazaniem materiałów szkoleniowych, dla maks. 10 osób, w zakresie:

— szkolenie pierwsze, które należy przeprowadzić po uruchomieniu pierwszego z urządzeń – bieżąca obsługa i konfigurowanie urządzeń w stopniu umożliwiającym samodzielną obsługę,

— szkolenie drugie, które należy przeprowadzić po odbiorze końcowym – bieżąca obsługa serwisowa i utrzymanie urządzeń;

b) prace, czynności i procedury nieokreślonych lub niewymienionych wprost w SIWZ lub w dokumentach do niej dołączonych, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienia, takie jak m.in.:

— organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, itd.) oraz koszty z tym związane (energii elektrycznej, wody),

— opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

— opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

— wyłączenia i załączenia energii elektrycznej,

— nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień,

— transport pracowników, urządzeń i materiałów na miejsce montażu,

— inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa powykonawcza,

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,

— wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania lub utylizacji,

— zabezpieczenie i utrzymanie w czystości miejsca prowadzenia prac,

— ubezpieczenie;

c) realizację obowiązków wynikających z udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi.

3. Dokumentacja opisowa

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w programie funkcjonalno-użytkowym na potrzeby wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na zakup systemu informacji pasażerskiej oraz biletomatów (dalej: „PFU” – załącznik A do SIWZ) – z uwzględnieniem naniesionych w nim kolorem czerwonym zmian. PFU składa się z:

a) części opisowej;

b) części rysunkowej;

c) załączników.

2) W skład dokumentacji opisowej przedmiotu zamówienia wchodzi również decyzja Wojewody Małopolskiego nr 64/L/2019 z dnia 17 października 2019 r. (znak: WI-IV.746.1.72.2019) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej oraz stacjonarnego automatu biletowego (biletomatu) na przystanku autobusowym, służące obsłudze podróżnych przemieszczających się komunikacją miejską, dz. nr 2572/3, obr. 4 Brzezinka, j. ew. Oświęcim Miasto – załącznik A do SIWZ.

Przedmioty objęte dostawą, której dotyczy niniejsze zamówienie, muszą być fabrycznie nowe, nie używane, nigdy wcześniej nie montowane i nie eksploatowane oraz należytej jakości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr RPMP.04.05.02-12-0288/18 pn. „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim”

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42933000 Automaty sprzedające
30144200 Maszyny do wydawania biletów
42991230 Drukarki do biletów
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
51611100 Usługi instalowania urządzeń komputerowych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biletomaty zlokalizowane będą na 3 przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Oświęcim.

Szczegółowa lokalizacja wskazana w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik A do SIWZ)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Część 2 zamówienia, której przedmiotem jest dostawa z rozmieszczeniem i instalacją biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji, obejmuje w szczególności:

a) opracowanie na rzecz Zamawiającego dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz prawidłowej realizacji prac koniecznych w ramach części II przedmiotu zamówienia;

b) dostawę i montaż 3 stacjonarnych automatów biletowych wraz z ich podłączeniem do sieci elektroenergetycznej oraz wykonaniem robót montażowych i instalacyjnych;

c) dostawę oprogramowania niezbędnego dla prawidłowego uruchomienia urządzeń oraz umożliwiającego ich zdalną obsługę, konfigurację oraz raportowanie;

d) konfigurację i uruchomienie biletomatów.

2. Zamówienie obejmuje również:

a) przeprowadzenie – w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego – dwóch szkoleń w języku polskim wraz z przygotowaniem i przekazaniem materiałów szkoleniowych, dla maks. 10 osób, w zakresie:

— szkolenie pierwsze, które należy przeprowadzić po uruchomieniu pierwszego z urządzeń – bieżąca obsługa i konfigurowanie urządzeń w stopniu umożliwiającym samodzielną obsługę,

— szkolenie drugie, które należy przeprowadzić po odbiorze końcowym – bieżąca obsługa serwisowa i utrzymanie urządzeń;

b) prace, czynności i procedury nieokreślonych lub niewymienionych wprost w SIWZ lub w dokumentach do niej dołączonych, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienia, takie jak m.in.:

— organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, itd.) oraz koszty z tym związane (energii elektrycznej, wody),

— opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

— opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

— wyłączenia i załączenia energii elektrycznej,

— nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień,

— transport pracowników, urządzeń i materiałów na miejsce montażu,

— inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa powykonawcza,

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,

— wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania lub utylizacji,

— zabezpieczenie i utrzymanie w czystości miejsca prowadzenia prac,

— ubezpieczenie;

c) realizację obowiązków wynikających z udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi.

3. Dokumentacja opisowa

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w programie funkcjonalno-użytkowym na potrzeby wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na zakup systemu informacji pasażerskiej oraz biletomatów (dalej: „PFU” – załącznik A do SIWZ) – z uwzględnieniem naniesionych w nim kolorem czerwonym zmian. PFU składa się z:

a) części opisowej;

b) części rysunkowej;

c) załączników.

2) W skład dokumentacji opisowej przedmiotu zamówienia wchodzi również decyzja Wojewody Małopolskiego nr 64/L/2019 z dnia 17 października 2019 r. (znak: WI-IV.746.1.72.2019) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej oraz stacjonarnego automatu biletowego (biletomatu) na przystanku autobusowym, służące obsłudze podróżnych przemieszczających się komunikacją miejską, dz. nr 2572/3, obr. 4 Brzezinka, j. ew. Oświęcim Miasto – załącznik A do SIWZ.

3) Dokumentacja, o której mowa w ust. 1–2, stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia i wraz z SIWZ stanowią całość i są podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia ofert. Użyte ewentualnie w SIWZ oraz w dokumentacji, o której mowa w ust. 8 pkt 1–2, nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: „lub równoważne”. Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr RPMP.04.05.02-12-0288/18 pn. „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 044-103562
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MWM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Grottgera 35
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 924 950.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mera Systemy Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. M. Langiewicza 16
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 05-825
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 437 388.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formach i w terminach określonych w rozdziale 2 działu VI ustawy Pzp.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020