Bauleistung - 323261-2022

17/06/2022    S116

Danmark-København: Opførelse af parkeringshuse

2022/S 116-323261

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By and Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Yasser Qaddoura
E-mail: yqa@byoghavn.dk
Telefon: +45 21377362
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://byoghavn.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Parkeringshus Asger Jorn

Sagsnr.: TN836165A
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45213312 Opførelse af parkeringshuse
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Disse udbudsbetingelser gælder for Udviklingsselskabet By & Havn I/S’ (i det følgende benævnt ”Ordregiver”) udbud af opførelse af P-hus, beliggende i Ørestad, i totalentreprise.

Totalentreprenørens ydelser og opgaver kan overordnet sammenfattes i følgende delelementer:

• Færdiggørelse/projektering af foreliggende projektmateriale, herunder myndighedsprojekt til og med udførelsesprojekt.

• Udførelse, herunder byggeledelse, projektopfølgning og fagtilsyn.

• Aflevering, herunder byggeledelse, projektopfølgning og fagtilsyn samt førgennemgang.

• 1- og 5-års eftersyn.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Disse udbudsbetingelser gælder for Udviklingsselskabet By & Havn I/S’ (i det følgende benævnt ”Ordregiver”) udbud af opførelse af P-hus, beliggende i Ørestad, i totalentreprise.

Totalentreprenørens ydelser og opgaver kan overordnet sammenfattes i følgende delelementer:

• Færdiggørelse/projektering af foreliggende projektmateriale, herunder myndighedsprojekt til og med udførelsesprojekt.

• Udførelse, herunder byggeledelse, projektopfølgning og fagtilsyn.

• Aflevering, herunder byggeledelse, projektopfølgning og fagtilsyn samt førgennemgang.

Nærværende betingelser for udbud og tilbud omfatter opførelse af P-hus Asger Jorn, udført i totalentreprise,

i 6 plan, stuen til 5. sal, og med øverste dæk.

Grund

Samlet grundareal er ca. 3.540 m².

Bygning

Bruttoarealer:

Grundplan: Ca. 3.133 m²

1. sal: Ca. 3.000 m²

2. sal: Ca. 3.206 m²

3. sal: Ca. 3.247 m²

4. sal: Ca. 3.242 m²

5. sal. Ca. 3.242 m²

Tagetage: Ca. 56 m²

Samlet bruttoareal: Ca. 19.128 m²

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Proces, herunder sikkerhed for tid og økonomi / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 11
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge de 5 ansøgere, der efter Ordregivers vurdering er bedst egnede til at udføre kontrakten på baggrund af kriteriet: De mest relevante referencer.

I forhold til referencernes relevans i forhold til de forskellige kategorier vil der blive lagt vægt på følgende:

a. Kategori a: I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med opførelse af betonbyggeri i samme størrelse og kompleksitet som den udbudte opgave.

b. Kategori b: I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med gennemførelse og styring af opgaver i samme størrelse og kompleksitet som den udbudte opgave.

c. Kategori c: I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med arkitektrådgivning vedrørende betonbyggeri af samme størrelse og kompleksitet som den udbudte opgave.

d. Kategori d: I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med ingeniørrådgivning vedrørende betonbyggeri af samme størrelse og kompleksitet som den udbudte opgave.

Ved vurderingen af om referencen er af samme størrelse og kompleksitet, vil der fx blive lagt vægt på følgende elementer: Totalentreprise, betonbyggeri, nybyggeri, tilsvarende størrelse mv.

Bedømmelsen sker desuden ud fra ansøgers rolle i forhold til referencens udførelse.

Udvælgelsen af de 5 bedst egnede ansøgere vil alene ske på baggrund af de referencer, som ansøger har oplyst om i ESPD (eller henvist til i ESPD’et, jf. udbudsbetingelserne afsnit 6.3.3), og højest 8 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Projektering, levering og montering af vareelevator

- Ændring af gelænder på trappe fra stål til aluminium.

- Betonplade til terrændæk og tilhørende rampe ved nærgenbrugsstationen

- Depotrum, jf. arkitektmateriale

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal vedlægge ESPD hvor i er ansøgere har oplyst sin omsætning, egenkapital og soliditetsgrad i de

seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

At ansøgeren lever op til følgende krav til omsætning i de tre senest afsluttede og reviderede regnskabsår, egenkapital og soliditetsgrad:

• Omsætning på minimum DKK 120 mio.

• Egenkapital på minimum DKK 20 mio.

• Soliditetsgrad på minimum 15 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal vedlægge ESPD hvor i er ansøgere har angivet sine væsentligste referencer (maksimalt 5 stk.),

vedrørende udførelse af sammenlignelige bygge- og anlægsprojekter, der er igangværende eller afsluttet inden

for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

Ansøgers referencer skal omfatte mindst én kontrakt, hvor følgende ydelser er udført:

a. Kategori a: Erfaring med opførelse af større betonbyggerier.

b. Kategori b: Styring og gennemførelse af projekter af en størrelse og kompleksitet svarende til nærværende

projekt.

c. Kategori c: Erfaring med arkitektrådgivning i forbindelse med større betonbyggerier.

d. Kategori d: Erfaring med ingeniørrådgivning i forbindelse med større betonbyggerier.

Ansøger kan dog fordele erfaringen med ydelserne over flere kontrakter, forudsat at alle ydelseskategorier er

dækket ved ansøgers samlede indleverede referencer.

Det gøres opmærksom på, at bygherren primært ønsker totalentreprenørens referencer i kategori a. og b. samt

hhv. arkitekt- og ingeniørrådgiverens i kategori c. og d (ikke et minimumskrav).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkårene fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt. Tilbudsgiver bør være særligt

opmærksom på, at kontrakten indeholder vilkår om bod, samt en arbejdsklausul, en social klausul og

ordregivers Code of Conduct

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/08/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i afsnit 6.3.2 nævnte udelukkelsesgrunde, vil

Ordregiver indhente følgende dokumentation:

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som

dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Det gælder også, hvis virksomheden har

udenlandske ledelsesmedlemmer.

Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden

ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge):

• Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ

myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder.

• Erklæringer under ed.

• Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar

eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de i udbuddet fastsatte krav til egnethed, vil tilbudsgiver blive

bedt om at fremlægge:

• Reviderede årsregnskaber eller uddrag heraf, der viser ansøgers omsætning, soliditetsgrad og egenkapital for

de ved ansøgningsfristens 3 seneste afsluttede og reviderede årsregnskaber.

Tilbudsgiver kan dokumentere sin opfyldelse af minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen ved ethvert

andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at

fremlægge ovenstående dokumenter.

Tilbudsgiver er desuden ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation for oplysninger, som Ordregiver

selv kan indhente via adgang til en national database. Tilbudsgiver bedes dog i så fald oplyse, hvor denne

dokumentation kan findes.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud.

Klager over ikke at være udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter By & Havns afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at By & Havn har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at By & Havn har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse blev offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette By & Havn om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/06/2022