Építési beruházás - 323296-2017

17/08/2017    S156    - - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2017/S 156-323296

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK20331
Dózsa György út 41.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 709024241
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Fax: +36 14801169
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.org/

A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.org/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.okfon.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Gömb u. 33.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.org

A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Gömb u. 33.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.org

A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges munkagödör térelhatárolási, földkiemelési és közműkiváltási feladatok ellátására vonatkozóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Néprajzi Múzeum munkagödör térelhatárolás kivitelezése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület belterület 29732/11. hrsz. (korábban 29732/1. hrsz.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Néprajzi Múzeum munkagödör térelhatárolás feladatának rövid leírása:

A Néprajzi Múzeum Budapest XIV. kerületében, a Városliget nyugati szélén található, a Dózsa György út mentén, középpontjában az 1956-os forradalom és szabadságharc Emlékműve. A tervezett mélyépítés hatászónáján belül más építmény nincsen, de az érintett – és az építés kezdetéig esetleg ki nem váltott közműhálózatot – a tervezésnél és a kivitelezésnél figyelembe kell venni. A terepszint a területen alapvetően síknak tekinthető.

Az új múzeumépület (bruttó 32 000 m2 alapterületű, melyből közel 18 000 m2 térszint alatti)) megépítésének első fázisa a helyszínen található kockakövek elbontása, illetve az esetleg még a területen található, az építést akadályozó fák átültetése, valamint opcionális víztelenítési feladatok.

A munkagödör térelhatárolásának (kb 14 400 m2 résfal) és a hozzá kapcsolódó egyéb kivitelezési (közműkiváltási, bontási, víztelenítési) feladatok elvégzése. A közműkiváltási feladatok közül a jelen építési fázisban a közvetlenül a munkagödröt érintő közműkiváltások kivitelezése a feladat: 407 fm csatornakiváltás, 985 fm KÖF vezeték építés, kb 640 fm Telekom vezeték kiváltás.

A víztelenítési feladatokat a kivitelezőnek kell ellátnia.

Az építkezés megkezdése előtt a talajvíz helyzetét talajvízfigyelő kúttal ellenőrizni kell.

A résfallal körülhatárolandó munkagödör kb. 300m x 60m méretű, és kb. 10 m mélységű. A Dózsa György út felől esetleg szádfalakat kell elhelyezni, a többi oldalon rézsűt kell kialakítani a réselési szint és a terepszint között.

Az utólagos viták elkerülése érdekében a kivitelezés megkezdése előtt az épület környezetében lévő épületeknek feltétlenül el kell végezni az állapotfelmérését és annak fényképes dokumentálását, a jegyzőkönyvet a tulajdonosoknak vagy azok képviselőinek alá kell írni. Az épületeken magassági csapok elhelyezése indokolt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő: a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje (180 – 210-munkanap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Megvalósítási ütemterv megalapozottsága / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációja / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció 1: Víztelenítési feladatok.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A hibás teljesítés késedelmes orvoslása esetén a Vállalkozó a hibával érintett munka értéke 1 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a javítási munkálatok minden egyes napja után, mindaddig, amíg a javítás/kicserélés befejeződött.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-16. § szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65 § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal

Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell

P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya (mélyépítési munkák) szerinti árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt – nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P1) az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (mélyépítési munkák) árbevétele mindösszesen nem éri el az 1 900 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt legjelentősebb kivitelezési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés napja év/hó/nap) és helyét,

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés alapján.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi kivitelezési referenciákkal:

M1.1) 1 db olyan megvalósult (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), minimum 4 000 m2 összes nettó térszint alatti szintterületű épülethez/építményhez készült alépítmény építési munka, ahol a mélyépítés résfallal készült és a kivitelezés nehezített organizációs környezetben valósult meg,

M1.2) 1 db olyan megvalósult (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), épület/alépítmény építési munka, ahol a mélyépítés min. 2000 m2 felületű résfallal készült és a kivitelezés nehezített organizációs környezetben valósult meg,

M1.3) 1 db olyan megvalósult bruttó 4 000 m2 szintterületű épület vagy építmény, ahol a kivitelezés környezetvédelmi épületminősítési rendszer (BREEAM vagy LEED) követelményeinek megfelelően készült,

M1.4) legalább 2 db, településen belül végzett, minimum 250 m hosszban történő csatorna építésére és/vagy átépítésére vonatkozó, teljesített referencia,

M1.5) legalább 2 db városi KÖF (középfeszültségű) elektromos hálózat és / vagy állomás minimum 500m hosszban történő építésére és/vagy átépítésére vonatkozó, teljesített referencia.

Nehezített organizációs környezet az az építési munkaterület, ahol legalább egy oldalon legalább 2 forgalmi irányú közlekedési útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal és/vagy megállóhely található.

M2) legalább az alábbi szakemberekkel:

A) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezető, aki legalább 5 év mélyépítési munkák és/ mélyépítési műtárgyak építésére vonatkozó szakmai gyakorlattal-, és MV-M jelű, Mélyépítési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, szakterületen szakmai jogosultsággal rendelkezik,

B) 1 fő felsőfokú végzettségű nemzetközi környezetvédelmi épületminősítési rendszerben (BREEAM vagy LEED) akkreditált minősítő szakember,

C) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezető, aki legalább 5 év Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak építésére/átépítésére vonatkozó szakmai gyakorlattal-, és MV-VZ jelű, Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, szakterületen szakmai jogosultsággal rendelkezik,

D) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezető, aki legalább 4 év KÖF építésére/átépítésére vonatkozó szakmai gyakorlattal-, és MV-VI jelű szakterületen szakmai jogosultsággal rendelkezik.

Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható, Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor köteles megjelölni, hogy melyik szakembert melyik pont vonatkozásban veszi igénybe.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,2 %-a/nap, maximum a Vállalkozói Díj 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 25 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: hibás munka értékének 10 %-a és a felhívás II.2.14. pontja szerint.

Jótállás: 3 év.

Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5-5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a 322/2015.(X.30.) KR 30.,32. és 32/A. § és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bek. figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A. § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést megerősítő biztosítékokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/09/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 21/11/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/09/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő 30.8.2017-án 10:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás: Budapest 56'osok tere, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi Emlékművénél.

2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és a kapacitás esetében az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

4. A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bek. és a 134. § (5) bek. alapján nyilatkozni szükséges.

5. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó.

6. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR 30. § (4) bek-re hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.1 – III.1.3) valamennyi pontja esetében.

8. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

9. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu ) a honlapon történő előzetes regisztrációt követően.

10. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

11. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza (Kbt. 76. § (2) bek. c) pont). Az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségre vonatkozó szempont esetén az egyenes arányosítás kerül alkalmazásra. Az értékelés során használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-100.

12. A 322/2015. KR. 26. § szerint nyertes ajánlattevőnek min. évi 2 000 000 000 HUF és min. 200 000 000 HUF/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

13. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bek. szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására. A további építési beruházás tárgya és főbb feltételei: Az épület jellemzően monolit vasbeton szerkezetű, a homlokzat tektonikusan sávozott fém rácsszerkezetű árnyékolóval ellátott üvegfelület, helyenként nagyobb áttörésekkel a Liget irányába. Talajszint alatt 2 szintes. Az épületben a múzeum igényeinek megfelelő méretű kiállítóterek, a múzeumi funkciót kiszolgáló háttér tevékenységekhez szükséges terek (irodák, műhelyek, raktárak stb.), múzeumpedagógia, előadótermek, rendezvényterem, valamint egy látogató központ és food court kap helyet. A második szakaszban valósul meg az épület komplett kivitelezése: helyrajzi szám: 29732/11, Építési övezet: Z-VI, beépítési mód: szabadon álló, megengedett építménymagasság 25 m, beépített terület: 5 997 m2, terepszint alatti beépített terület: 17 028 m2, szintterület: 31 430 m2, tervezett párkánymagasság: 22 m.

15. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2017