Prekės - 323535-2020

10/07/2020    S132

Lenkija-Białystok: Medicinos įranga

2020/S 132-323535

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 120-291562)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Nacionalinis registracijos Nr.: 000288610
Adresas: M. Skłodowskiej-Curie 24a
Miestas: Białystok
NUTS kodas: PL841 Białostocki
Pašto kodas: 15-276
Šalis: Lenkija
El. paštas: zamowienia@uskwb.pl

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.uskwb.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa respiratorów i kapnografu

Nuorodos numeris: 61/2020/RPO
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000 Medicinos įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zakup przedmiotu zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-COV-2 na terenie województwa podlaskiego” nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 na podstawie decyzji nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00 z dnia 28 kwietnia 2020 r. zawartej w ramach osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, oraz współfinansowany przez Ministra Zdrowia.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenia zamówienia w przypadku nieprzyznania środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/07/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 120-291562

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 08/07/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 14/07/2020
Vietos laikas: 12:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 08/07/2020
Vietos laikas: 12:30
Turi būti:
Data: 14/07/2020
Vietos laikas: 12:30
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:

Oferta musi zachować ważność do: 05/09/2020

Turi būti:

Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2020

VII.2)Kita papildoma informacija: