Leveringen - 323555-2019

11/07/2019    S132

Polen-Warschau: Uitrusting voor luchtverkeersleiding

2019/S 132-323555

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postadres: ul. Wieżowa 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-147
Land: Polen
Contactpersoon: Jakub Wielgus
E-mail: zp@pansa.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pansa.pl
Adres van het kopersprofiel: www.bip.pansa.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Służby Żeglugi Powietrznej

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

System rejestracji audio-video w Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego w Katowicach

Referentienummer: AZP-2225-13/59/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34962000 Uitrusting voor luchtverkeersleiding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu rejestracji korespondencji głosowej i zobrazowania video (Audio Video Record Playback System) systemu/ów ATM (Air Traffic Management), na stanowiskach operacyjnych kontroli ruchu lotniczego w Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego w Katowicach.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

TWR Katowice, zlokalizowane przy ul. Wolności 90b w Pyrzowicach (42-625) oraz siedziba Zamawiającego ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa (CZRL), POLSKA, dla urządzeń do stanowiska wskazanego w ppkt. 1.5.1. OPZ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu rejestracji korespondencji głosowej i zobrazowania video (Audio Video Record Playback System) systemu/ów ATM (Air Traffic Management), na stanowiskach operacyjnych kontroli ruchu lotniczego w Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego w Katowicach. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, warunki realizacji zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ – istotnych postanowieniach umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 100
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

"Rozwój Infrastruktury Państwowego Organu Zarządzania Ruchem Lotniczym-etap II" w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Dot. pkt II.2.7): Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 100 dni od dnia zawarcia umowy (termin maksymalny), przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie (2) dostawy systemów rejestracji audio‐video na potrzeby kontroli ruchu lotniczego wraz z instalacją i uruchomieniem.

Eventuele minimumeisen:

Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale V. pkt 1 SIWZ. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

1. Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu dostawy, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane;

b) inne dokumenty/oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej zawarcia. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % Ceny umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Miejsce: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA, przy czym otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 15 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu Platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/pazp.

2. Zamawiający wyznacza wizje lokalną - szczegółowe dane dotyczące wizji zostały zawarte w Platformie, dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie określone zostały w Rozdziale V SIWZ.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z punktem III.1.3) Ogłoszenia.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu:

5.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt. 4.1.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.4. ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 4 SIWZ.

6. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) - wymagania dotyczące wadium zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ.

7. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert - zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ.

8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Termin ten został określony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Termin wskazany w pkt IV.2.6) Ogłoszenia ma charakter orientacyjny.

9. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony - Na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2019