Varor - 323556-2019

11/07/2019    S132    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Frankrike-Nantes: Industrirobotar

2019/S 132-323556

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Université de Nantes
194409843
1 quai de Tourville, BP 13522
Nantes Cedex 1
44035
Frankrike
Kontaktperson: Cellule de la commande publique, pôle achats
Telefon: +33 240998383
E-post: achatpublic@univ-nantes.fr
Fax: +33 240998496
Nuts-kod: FRG01

Internetadress(er):

Allmän adress: www.univ-nantes.fr

Upphandlarprofil: https://www.marches-publics.gouv.fr/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=439470&orgAcronyme=f2h
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Recherche — formation

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Acquisition d’un système «pick and place» pour l'intégration de composants montés en surface

Referensnummer: 19058PAF
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Le système «pick and place» pour le report et l’implémentation de composants CMS expérimentales développés au laboratoire permettra plus particulièrement un placement précis du CMS ainsi que la réalisation des connections entre pistes à l'aide d'un utile d'estampillage à colle conductrice.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48921000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRG01
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Université de Nantes

IETR Site de la Lombarderie

2 rue de la Houssinière

44322 Nantes.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Le système «pick and place» pour le report et l’implémentation de composants CMS expérimentales développés au laboratoire permettra plus particulièrement un placement précis du CMS ainsi que la réalisation des connections entre pistes à l'aide d'un utile d'estampillage à colle conductrice.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Les prestations supplémentaires facultatives concernent:

— PSE 1: extension de garantie à 3 ans,

— PSE 2: extension de garantie à 4 ans,

— PSE 3: extension de garantie à 5 ans,

— PSE 4: maintenance préventive jusqu'à 5 ans au-delà de la période de garantie

— PSE 5: SAV sur site.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

FEDER WISE'SLabs

II.2.14)Kompletterande upplysningar

L’université de Nantes sera fermée du jeudi 1.8.2019 au vendredi 30.8.2019 inclus, aucune réponse à d’éventuelles questions ne sera formulée pendant cette période.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/09/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/09/2019
Lokal tid: 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Nantes Cedex
44041
Frankrike
Telefon: +33 240994600
E-post: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Fax: +33 240994658

Internetadress: http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) des Pays de la Loire
22 mail Pablo Picasso
Nantes
44000
Frankrike
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Nantes cedex
44041
Frankrike
Telefon: +33 240994600
E-post: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Fax: +33 240994658

Internetadress: http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/07/2019