Usługi - 323688-2014

24/09/2014    S183    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Nadzór nad robotami budowlanymi

2014/S 183-323688

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Niedziałkowskiego 6
Osoba do kontaktów: w sprawach przedmiotu zamówienia – Zbigniew Sobala – tel. +48 774016349, w sprawach procedury przetargowej – Krystyna Witek – tel. +48 774016344
45-085 Opole
Polska
Tel.: +48 774545505
E-mail: przetargi _opole@gddkia.gov.pl
Faks: +48 774544468

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gddkia.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami krajowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. "Budowa Obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo opolskie, powiat nyski Obwodnica m. Nysy w ciągu drogi Krajowej nr 46 oraz 41

Kod NUTS PL521

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn."Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41” w systemie „projektuj (optymalizuj) i buduj” .
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.
Zakres projektowania ( optymalizowania ) i budowy obwodnicy Nysy , nad którą sprawowany będzie nadzór nad projektowaniem i realizacją robót, obejmuje
w szczególności:
1) kontynuację projektowania, po wcześniejszej analizie i dokonaniu optymalizacji dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora wymaganych decyzji administracyjnych, w tym Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID);
2) wykonanie robót budowalnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora decyzji na użytkowanie.
Projektowanie ( optymalizowanie ) i budowa zostanie wykonane w oparciu o wymagania zawarte w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU), dla przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 46 i 41 .
Ww. zakres kontynuacji projektowania i budowy obwodnicy Nysy , obejmuje w szczególności:
1. Optymalizację dokumentacji projektowej:
Wykonawca jest zobowiązany zaktualizować, zoptymalizować i wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje (w tym decyzję ZRID), pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz zbudować i oddać do użytkowania obwodnicę w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41.
Zamawiający udostępni opracowania projektowe, wykonane w ramach poprzednich zleceń Zamawiającego na prace projektowe dla budowy obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41.
Wykonawca będzie zobowiązany dokonać w szczególności następujących zmian projektowych w stosunku do wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej:
— zamienić rozwiązania węzła drogowego na skrzyżowaniu projektowanej DK 46 z DP 1663 O na skrzyżowanie w jednym poziomie w postaci ronda średniego, 2-pasowego (turbinowe) i dostosować do tych rozwiązań rozwiązania branżowe, projektowane linie rozgraniczające teren (podziały nieruchomości), rozważyć należy również zmianę lokalizacji zbiornika retencyjnego Z-2 i rezygnację z rozbiórki budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych zlokalizowanych po przeciwnej stronie linii kolejowej nr 137;
— dokonać zmian projektowych wynikających z rezygnacji z budowy parkingów;
— lokalnie dokonać korekt projektowanych wcześniej granic pasa drogowego (podziały nieruchomości),
— przewidzieć wzdłuż trasy obwodnicy lokalizację w pasie serwitutowym kanału technologicznego 4x110 z rur HDPE;
— rozważyć zmianę lokalizacji przejazdu gospodarczego przewidywanego obecnie w km ok. 1+600 DK 41 z uwagi na zapewnienie możliwości dojazdu do pól uprawnych.
Wykonawca przygotuje materiał zamienny do wniosku o decyzję ZRID.
Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Wykonawca zaprojektuje (zoptymalizuje i uaktualni) i wykona w szczególności następujące roboty budowlane:
— odcinki dróg krajowych nr 46 i 41 o nawierzchni bitumicznej;
— skrzyżowania w postaci rond średnich na przecięciu projektowanej obwodnicy z drogą krajową nr 46 i drogą powiatową nr 1668 O, z drogą powiatową nr 1663 O Nysa – Jaszów, z drogą wojewódzką nr 407 Nysa – Korfantów, na końcu obwodnicy z drogą krajową nr 41;
— węzeł drogowy typu WB na skrzyżowaniu projektowanej i istniejącej drogi krajowej nr 46 w km projektowanej obwodnicy ok. 7+368;
— pasy włączeń i wyłączeń na tereny przyszłych parkingów;
— przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową;
— drogi dojazdowe do nieruchomości (obsługujące tereny przyległe do drogi krajowej);
— przejazdy awaryjne w ciągu odcinka dwujezdniowego drogi krajowej;
— 14 obiektów inżynierskich oraz przepusty;
— system odwodnienia terenu;
— urządzenia ochrony środowiska: przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń, itp.;
— dokona budowy i przebudowy kolidujących urządzeń i sieci istniejącej Infrastruktury pod i nadziemnej urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i in.;
— oświetlenie drogowe;
— oznakowanie drogi krajowej i dróg związanych oraz ich wyposażenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi (zgodnie z wymogami);
— dokona wzmocnienia podłoża gruntowego;
— dokona oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników;
— po zakończeniu budowy wykona pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i w okresie usuwania wad;
— przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami z właściwymi Zarządcami;
— wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
— wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego oraz stabilizacja granic pasa drogowego w terenie.
— Opracowanie dokumentacji powykonawczej
— Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000, 71248000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 8 275 895,10 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GDDKiA O/Op-D-3/04-417-01/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 58-097473 z dnia 22.3.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 82-142894 z dnia 26.4.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o. – Lider i EUROCONSULT S.A. Madryt – Partner
ul. Dworcowa 18/6
43-200 Pszczyna
Polska
E-mail: biuroi@inko-consulting.pl
Tel.: +48 322100167
Faks: +48 322100167

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 765 350,30 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 275 895,10 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. oraz 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: owolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.9.2014