Usługi - 323702-2020

10/07/2020    S132

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 132-323702

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 26/30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-528
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Tel.: +48 225726254
Faks: +48 225726305

Adresy internetowe:

Główny adres: https://nfz.ezamawiajacy.pl

Adres profilu nabywcy: https://nfz.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważne

Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.25.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważne.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 824 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrala NFZ, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważne.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostawa certyfikatu potwierdzającego subskrypcję producenta oprogramowania Networker / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osobodni konsultacji technicznych / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób dedykowanych do realizacji zamówienia posiadających certyfikat NetWorker Expert Version 7.0 (EMCIEe) lub Implementation Engineer, Backup Recovery – NetWorker Specialist Version 5.0 (EMCIE) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób dedykowanych do realizacji zamówienia posiadających certyfikat Storage Administrator, Data Domain Specialist Version 1.0 (EMCSA) / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 824 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w zakresie:

1) dostawy certyfikatu potwierdzającego subskrypcję oprogramowania Networker lub rozwiązania równoważnego w terminie 7 dni;

2) świadczenia usługi wsparcia technicznego przez okres 12 miesięcy od dnia dostawy certyfikatu, jednak nie wcześniej niż od dnia 30 sierpnia 2020 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa powyżej w terminach określonych w rozdziale VI, wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...);

e) wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie rozdz. VII.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi (jedna usługa = jedna umowa), polegające na subskrypcji oprogramowania służącego do wykonywania kopii bezpieczeństwa, każda o wartości przekraczającej 200 000,00 PLN brutto.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 wykonawca;

2. skierował do realizacji zamówienia publicznego min. 1 osobę odpowiedzialną za świadczenie usługi, posiadającą co najmniej certyfikat Implementation Engineer – NetWorker Expert Version 7.0 (EMCIEe) lub Implementation Engineer, Backup Recovery – NetWorker Specialist Version 5.0 (EMCIE);

3. skierował do realizacji zamówienia publicznego min. 1 osobę odpowiedzialną za świadczenie usługi, posiadającą co najmniej certyfikat Storage Administrator, Data Domain Specialist Version 1.0 (EMCSA).

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać 1 wykonawca lub wykonawcy mogą spełniać go wspólnie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma zakupowa oraz siedziba zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu na platformie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz zamawiającego wadium. Wysokość wadium wynosi 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4. Na podstawie art. 144 ustawy, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w załączniku nr 2 do specyfikacji.

5. Do oferty należy załączyć opis rozwiązania równoważnego (*o ile zostanie zaoferowane) uwzględniający wszystkie pkt opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. Nie załączenie opisu rozwiązania równoważnego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020