Usługi - 323702-2020

10/07/2020    S132

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 132-323702

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 26/30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-528
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Tel.: +48 225726254
Faks: +48 225726305
Adresy internetowe:
Główny adres: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: https://nfz.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważne

Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.25.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważne.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 824 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrala NFZ, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważne.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostawa certyfikatu potwierdzającego subskrypcję producenta oprogramowania Networker / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osobodni konsultacji technicznych / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób dedykowanych do realizacji zamówienia posiadających certyfikat NetWorker Expert Version 7.0 (EMCIEe) lub Implementation Engineer, Backup Recovery – NetWorker Specialist Version 5.0 (EMCIE) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób dedykowanych do realizacji zamówienia posiadających certyfikat Storage Administrator, Data Domain Specialist Version 1.0 (EMCSA) / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 824 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w zakresie:

1) dostawy certyfikatu potwierdzającego subskrypcję oprogramowania Networker lub rozwiązania równoważnego w terminie 7 dni;

2) świadczenia usługi wsparcia technicznego przez okres 12 miesięcy od dnia dostawy certyfikatu, jednak nie wcześniej niż od dnia 30 sierpnia 2020 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa powyżej w terminach określonych w rozdziale VI, wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...);

e) wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie rozdz. VII.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi (jedna usługa = jedna umowa), polegające na subskrypcji oprogramowania służącego do wykonywania kopii bezpieczeństwa, każda o wartości przekraczającej 200 000,00 PLN brutto.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 wykonawca;

2. skierował do realizacji zamówienia publicznego min. 1 osobę odpowiedzialną za świadczenie usługi, posiadającą co najmniej certyfikat Implementation Engineer – NetWorker Expert Version 7.0 (EMCIEe) lub Implementation Engineer, Backup Recovery – NetWorker Specialist Version 5.0 (EMCIE);

3. skierował do realizacji zamówienia publicznego min. 1 osobę odpowiedzialną za świadczenie usługi, posiadającą co najmniej certyfikat Storage Administrator, Data Domain Specialist Version 1.0 (EMCSA).

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać 1 wykonawca lub wykonawcy mogą spełniać go wspólnie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma zakupowa oraz siedziba zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu na platformie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz zamawiającego wadium. Wysokość wadium wynosi 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4. Na podstawie art. 144 ustawy, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w załączniku nr 2 do specyfikacji.

5. Do oferty należy załączyć opis rozwiązania równoważnego (*o ile zostanie zaoferowane) uwzględniający wszystkie pkt opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. Nie załączenie opisu rozwiązania równoważnego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020