Usługi - 323708-2020

Submission deadline has been amended by:  363841-2020
10/07/2020    S132

Polska-Września: Usługi wprowadzania danych

2020/S 132-323708

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wrzesiński
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. Chopina 10
Miejscowość: Września
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 62-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wolska-Wróblewska
E-mail: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Tel.: +48 616404429
Faks: +48 616402051

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wrzesnia.powiat.pl

Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego

Numer referencyjny: 272.19.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego:

Część I – utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego",

Część II – utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta Września,

Część III – modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w gminie Miłosław w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w załączniku: załączniki nr 4a dot. cz. I i załącznik 4b dot. cz. II i 4c dot. części III – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Września, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0001/19-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta Września

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Września, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta Września.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0001/19-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych Powiatu Wrzesińskiego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat wrzesiński, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w gminie Miłosław w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0001/19-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami do realizacji zamówienia:

Dla części I:

— dysponuje co najmniej jedną osobą działającą w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.,

– Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 276) uprawnioną do kierowania pracami geodezyjnymi w zakresie 1.

Według załącznika nr 6.

Osoba pełniąca obowiązki kierownika prac będąca spoza ternu Rzeczpospolitej Polskiej musi posiadać równoważne uprawnienia obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Dla części II:

— dysponuje co najmniej jedną osobą działającą w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.,

– Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 276) uprawnioną do kierowania pracami geodezyjnymi w zakresie 1.

Według załącznika nr 6.

Osoba pełniąca obowiązki kierownika prac będąca spoza ternu Rzeczpospolitej Polskiej musi posiadać równoważne uprawnienia obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Dla części III:

— dysponuje co najmniej jedną osobą działającą w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.,

– Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 276) uprawnioną do kierowania pracami geodezyjnymi w zakresie 1 i 2.

Według załącznika nr 6.

Osoba pełniąca obowiązki kierownika prac będąca spoza ternu Rzeczpospolitej Polskiej musi posiadać równoważne uprawnienia obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3a dot. cz. I, załącznik 3b dot. cz. II i 3c dot. części III do SIWZ.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący załącznik nr 3a dot. cz. I, załącznik 3b dot. cz. II i 3c dot. części III do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 13:05
Miejsce:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: (www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia) w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 13.05.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający otworzy oferty ze zmianami online. Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo w internecie w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 13.05. Transmisja prowadzona będzie na kanale powiatu wrzesińskiego pod adresem: (https://www.youtube.com/channel/UCGMSmWdbyMPMjJz-cilq19Q).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a) oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ – do każdej części osobno.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów (dotyczy wszystkich części postępowania):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – do każdej części osobno.

Uwaga: wykonawca składa powyższy dokument (ust. 2 lit. e) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

Informacje, o których mowa w oświadczeniach ust. 2 lit. c i d wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie ze wzorem standardowego formularza JEDZ określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w części dot. podstaw wykluczenia, natomiast w odniesieniu do rozdziału X ust. 2 litera e zgodnie z wytyczną zawartą w uwadze.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. a–b aktualnych na dzień składania, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Komplet informacji i dokumentów dotyczących niniejszego postępowania znajduje się na stronie platformy zakupowej: (www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzo.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020