Usługi - 323708-2020

Submission deadline has been amended by:  363841-2020
10/07/2020    S132

Polska-Września: Usługi wprowadzania danych

2020/S 132-323708

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wrzesiński
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. Chopina 10
Miejscowość: Września
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 62-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wolska-Wróblewska
E-mail: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Tel.: +48 616404429
Faks: +48 616402051
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wrzesnia.powiat.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego

Numer referencyjny: 272.19.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego:

Część I – utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego",

Część II – utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta Września,

Część III – modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w gminie Miłosław w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w załączniku: załączniki nr 4a dot. cz. I i załącznik 4b dot. cz. II i 4c dot. części III – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Września, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0001/19-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta Września

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Września, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta Września.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0001/19-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych Powiatu Wrzesińskiego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat wrzesiński, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w gminie Miłosław w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0001/19-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami do realizacji zamówienia:

Dla części I:

— dysponuje co najmniej jedną osobą działającą w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.,

– Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 276) uprawnioną do kierowania pracami geodezyjnymi w zakresie 1.

Według załącznika nr 6.

Osoba pełniąca obowiązki kierownika prac będąca spoza ternu Rzeczpospolitej Polskiej musi posiadać równoważne uprawnienia obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Dla części II:

— dysponuje co najmniej jedną osobą działającą w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.,

– Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 276) uprawnioną do kierowania pracami geodezyjnymi w zakresie 1.

Według załącznika nr 6.

Osoba pełniąca obowiązki kierownika prac będąca spoza ternu Rzeczpospolitej Polskiej musi posiadać równoważne uprawnienia obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Dla części III:

— dysponuje co najmniej jedną osobą działającą w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.,

– Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 276) uprawnioną do kierowania pracami geodezyjnymi w zakresie 1 i 2.

Według załącznika nr 6.

Osoba pełniąca obowiązki kierownika prac będąca spoza ternu Rzeczpospolitej Polskiej musi posiadać równoważne uprawnienia obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3a dot. cz. I, załącznik 3b dot. cz. II i 3c dot. części III do SIWZ.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący załącznik nr 3a dot. cz. I, załącznik 3b dot. cz. II i 3c dot. części III do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 13:05
Miejsce:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: (www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia) w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 13.05.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający otworzy oferty ze zmianami online. Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo w internecie w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 13.05. Transmisja prowadzona będzie na kanale powiatu wrzesińskiego pod adresem: (https://www.youtube.com/channel/UCGMSmWdbyMPMjJz-cilq19Q).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a) oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ – do każdej części osobno.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów (dotyczy wszystkich części postępowania):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – do każdej części osobno.

Uwaga: wykonawca składa powyższy dokument (ust. 2 lit. e) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

Informacje, o których mowa w oświadczeniach ust. 2 lit. c i d wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie ze wzorem standardowego formularza JEDZ określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w części dot. podstaw wykluczenia, natomiast w odniesieniu do rozdziału X ust. 2 litera e zgodnie z wytyczną zawartą w uwadze.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. a–b aktualnych na dzień składania, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Komplet informacji i dokumentów dotyczących niniejszego postępowania znajduje się na stronie platformy zakupowej: (www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzo.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020