Supplies - 32382-2022

Submission deadline has been amended by:  61792-2022
21/01/2022    S15

Poland-Przemyśl: Boilers

2022/S 015-032382

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Przemyśl
Postal address: RYNEK 1
Town: Przemyśl
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-700
Country: Poland
Contact person: Marian Baran
E-mail: przetarg@um.przemysl.pl
Telephone: +48 166752038
Internet address(es):
Main address: www.przemysl.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO ZADANIA PN. WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL W RAMACH PROJEKTU PN.: ....

Reference number: ZP.271.2.2.2022
II.1.2)Main CPV code
44621200 Boilers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla

15 uczestników Projektu.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie zgłoszenia

robót niewymagających pozwolenia na budowę) dla 9 uczestników Projektu – dokumentów niezbędnych

do modernizacji/wykonania odcinka instalacji gazowej oraz montażu kondensacyjnego kotła gazowego na

podstawie dostarczonych przez Zamawiającego warunków technicznych wydanych przez Polską Spółkę

Gazownictwa oraz wykazu przyporządkowującego rodzaj kotła gazowego kondensacyjnego wraz z wkładem

kominowym odprowadzającym spaliny do wskazanej lokalizacji –stanowiącej Załącznik Nr 10 do SWZ.

2) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 15 uczestników Projektu.

3) dostawę i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i

wymagań kotła dla 15 uczestników Projektu.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331110 Boiler installation work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

miasto Przemyśl

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla

15 uczestników Projektu.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie zgłoszenia

robót niewymagających pozwolenia na budowę) dla 9 uczestników Projektu – dokumentów niezbędnych

do modernizacji/wykonania odcinka instalacji gazowej oraz montażu kondensacyjnego kotła gazowego na

podstawie dostarczonych przez Zamawiającego warunków technicznych wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz wykazu przyporządkowującego rodzaj kotła gazowego kondensacyjnego wraz z wkładem

kominowym odprowadzającym spaliny do wskazanej lokalizacji –stanowiącej Załącznik Nr 10 do SWZ.

Dokumentacja projektowa musi posiadać wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz

zaświadczenia o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego niezbędne do uzyskania pozwolenia na

budowę.

2) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 15 uczestników Projektu

zgodnie z charakterystyką urządzeń – dokumentem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ oraz opracowaną

wcześniej dokumentacją projektową i prawomocnym pozwoleniem na budowę:

a) kocioł kondensacyjny GKS1 – 1 sztuka,

b) kocioł kondensacyjny GKS3 – 1 sztuka,

c) kocioł kondensacyjny GKS4 – 2 sztuki,

d) kocioł kondensacyjny GKS5 – 10 sztuk,

e) kocioł kondensacyjny GKP7 – 1 sztuka;

3) dostawę i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i

wymagań kotła dla 15 uczestników Projektu:

a) wkład kominowy długości do 8 m – 7 sztuk,

b) wkład kominowy długości od 8 do 10 m – 5 sztuk,

c) wkład kominowy długości powyżej od 10 do 12 m – 3 sztuki.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na zamontowane kotły oraz zasobniki ciepłej wody / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne oraz wkłady kominowe / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPK.03.03.01-18-0013/18

II.2.14)Additional information

Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał 5 sztuk dokumentacji projektowych wewnętrznej instalacji gazowej oraz dostawy i montażu

co najmniej 5 sztuk kotłów gazowych – potwierdzona wykazem zawierającym: zakres prac, nazwę podmiotu, na rzecz którego prace były wykonane oraz datę ich wykonania. Zamawiający informuje, że wykonanie dokumentacji projektowej i dostawa wraz z montażem kotłów gazowych nie muszą być łączone;

zdolności zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował, co najmniej:

a) 1 osobą do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz przynależące do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

b) 1 osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz przynależące do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektanta i kierownika budowy.

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ wykaz wykonanych dokumentacji projektowych wewnętrznych instalacji gazowych oraz dostaw i montażu kotłów gazowych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ WYKAZ OSÓB, o których mowa w Rozdziale XXVIII pkt 5 SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności osobę do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia i osobę do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku Nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/02/2022
Local time: 09:05
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Pozostałe zapisy dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale XXXI SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022