Supplies - 32382-2022

Submission deadline has been amended by:  61792-2022
21/01/2022    S15

Polska-Przemyśl: Kotły grzewcze

2022/S 015-032382

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Przemyśl
Adres pocztowy: RYNEK 1
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marian Baran
E-mail: przetarg@um.przemysl.pl
Tel.: +48 166752038
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przemysl.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO ZADANIA PN. WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL W RAMACH PROJEKTU PN.: ....

Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2022
II.1.2)Główny kod CPV
44621200 Kotły grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla

15 uczestników Projektu.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie zgłoszenia

robót niewymagających pozwolenia na budowę) dla 9 uczestników Projektu – dokumentów niezbędnych

do modernizacji/wykonania odcinka instalacji gazowej oraz montażu kondensacyjnego kotła gazowego na

podstawie dostarczonych przez Zamawiającego warunków technicznych wydanych przez Polską Spółkę

Gazownictwa oraz wykazu przyporządkowującego rodzaj kotła gazowego kondensacyjnego wraz z wkładem

kominowym odprowadzającym spaliny do wskazanej lokalizacji –stanowiącej Załącznik Nr 10 do SWZ.

2) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 15 uczestników Projektu.

3) dostawę i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i

wymagań kotła dla 15 uczestników Projektu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331110 Instalowanie kotłów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Przemyśl

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla

15 uczestników Projektu.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie zgłoszenia

robót niewymagających pozwolenia na budowę) dla 9 uczestników Projektu – dokumentów niezbędnych

do modernizacji/wykonania odcinka instalacji gazowej oraz montażu kondensacyjnego kotła gazowego na

podstawie dostarczonych przez Zamawiającego warunków technicznych wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz wykazu przyporządkowującego rodzaj kotła gazowego kondensacyjnego wraz z wkładem

kominowym odprowadzającym spaliny do wskazanej lokalizacji –stanowiącej Załącznik Nr 10 do SWZ.

Dokumentacja projektowa musi posiadać wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz

zaświadczenia o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego niezbędne do uzyskania pozwolenia na

budowę.

2) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 15 uczestników Projektu

zgodnie z charakterystyką urządzeń – dokumentem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ oraz opracowaną

wcześniej dokumentacją projektową i prawomocnym pozwoleniem na budowę:

a) kocioł kondensacyjny GKS1 – 1 sztuka,

b) kocioł kondensacyjny GKS3 – 1 sztuka,

c) kocioł kondensacyjny GKS4 – 2 sztuki,

d) kocioł kondensacyjny GKS5 – 10 sztuk,

e) kocioł kondensacyjny GKP7 – 1 sztuka;

3) dostawę i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i

wymagań kotła dla 15 uczestników Projektu:

a) wkład kominowy długości do 8 m – 7 sztuk,

b) wkład kominowy długości od 8 do 10 m – 5 sztuk,

c) wkład kominowy długości powyżej od 10 do 12 m – 3 sztuki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zamontowane kotły oraz zasobniki ciepłej wody / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne oraz wkłady kominowe / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.03.01-18-0013/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał 5 sztuk dokumentacji projektowych wewnętrznej instalacji gazowej oraz dostawy i montażu

co najmniej 5 sztuk kotłów gazowych – potwierdzona wykazem zawierającym: zakres prac, nazwę podmiotu, na rzecz którego prace były wykonane oraz datę ich wykonania. Zamawiający informuje, że wykonanie dokumentacji projektowej i dostawa wraz z montażem kotłów gazowych nie muszą być łączone;

zdolności zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował, co najmniej:

a) 1 osobą do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz przynależące do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

b) 1 osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz przynależące do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektanta i kierownika budowy.

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ wykaz wykonanych dokumentacji projektowych wewnętrznych instalacji gazowych oraz dostaw i montażu kotłów gazowych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ WYKAZ OSÓB, o których mowa w Rozdziale XXVIII pkt 5 SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności osobę do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia i osobę do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku Nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Pozostałe zapisy dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale XXXI SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022