The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 32383-2022

21/01/2022    S15

Nederland-Nieuwegein: Zonnepanelen

2022/S 015-032383

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Nieuwegein
Nationaal identificatienummer: 491651325
Postadres: Stadsplein 1
Plaats: Nieuwegein
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3431 LZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Medewerker van OPPS
E-mail: aanbestedingen@opps.nl
Telefoon: +31 621366700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nieuwegein.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.nieuwegein.nl/inkoop
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/50f37affba0709a2fd5a222485cdf3ec
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/50f37affba0709a2fd5a222485cdf3ec
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en installatie PV-systeem

Referentienummer: 2022-NG-1009062
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331000 Zonnepanelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdrachtgever is voornemens om middels een PV-systeem op de niet-overdekte parkeergarage van het theater zonne-energie op te wekken ten behoeve van laadpalen. Omdat het over een niet-overdekte parkeergarage gaat wordt er een dragende hulpconstructie gerealiseerd. De PV-panelen dienen op het elektranet te worden aangesloten, waarbij aanpassingen aan de hoofdverdeelinrichting noodzakelijk zijn.

Middels deze aanbesteding wordt een leverancier voor de levering en de installatie van het PV-systeem gezocht. Het realiseren van de hulpconstructie, de bekabeling naar laadpalen en meerjarig onderhoud zijn optioneel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
09332000 Zonne-energie-installatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nieuwegein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het dakoppervlak is ongeveer 2.640 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optioneel in de aanbesteding is:

- Realiseren van de hulpconstructie op de bestaande constructie, inclusief het verwijderen van de lichtmasten en eventueel aanbrengen van nieuwe verlichting.

- Bekabeling naar de laadpalen

- Meerjarig onderhoud. 5, 10, 15 en 25 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingsgronden: UEA,

- Geschiktheidseis A, B, C en D

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Geschiktheidseis E, KC1

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/04/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/04/2022
Plaatselijke tijd: 13:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: bestuursrecht.rb-mnl@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611740
Fax: +31 302233049
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: bestuursrecht.rb-mnl@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022