Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 323831-2017

17/08/2017    S156

Bulgaria-Sofia: Building-cleaning services

2017/S 156-323831

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Tsentralen organ za pokupki
National registration number: 000695406
Postal address: ul. „Georgi S. Rakovski“ No. 102
Town: Sofiya
NUTS code: BG BULGARIA
Postal code: 1040
Country: Bulgaria
Contact person: Kiril Ananiev — zamestnik ministar na finansite
E-mail: cfcu@minfin.bg
Telephone: +359 298592772
Fax: +359 298592773
Internet address(es):
Main address: www.minfin.bg
Address of the buyer profile: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.minfin.bg/bg/procurement/128
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки
National registration number: 000695406
Postal address: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Town: София
NUTS code: BG412 Sofia
Postal code: 1040
Country: Bulgaria
Contact person: Евгения Такева — държавен експерт в дирекция ЦВОП
E-mail: e.takeva@minfin.bg
Telephone: +359 98592489
Fax: +359 98592773
Internet address(es):
Main address: www.minfin.bg
Address of the buyer profile: http://www.minfin.bg/bg/procurement/128%20
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Услуги по почистване, щадящи околната среда.

II.1.2)Main CPV code
90911200 Building-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

С настоящата процедура Централният орган за покупки (ЦОП) има за цел да възложи изпълнението на зелена обществена поръчка чрез сключване на рамково споразумение за период на изпълнение на услугите от 1.2.2018 г. до 31.1.2021 г. с 6 изпълнители, на които ще възложи да осъществяват комплексно почистване на сгради, работни и сервизни помещения, поверени за управление и разпореждане на органите на изпълнителната власт и техните администрации.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 12 000 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90911200 Building-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG BULGARIA
Main site or place of performance:

София и страната.

II.2.4)Description of the procurement:

Поръчката обхваща извършване на услуги по текущо, основно почистване и периодични дейности, щадящи околната среда:

— Текущо почистване: ежедневно хигиенизиране, включва ежедневно повторяеми дейности, осигуряващи постоянното равнище на хигиена в сградата. Под „ежедневна“ се разбира дейност, извършвана всеки работен ден за страната, като честотата се определя в брой пъти от индивидуалния възложител при провеждане на вътрешен конкурентен избор по сключеното от ЦОП рамково споразумение, в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

— Основно почистване: включва различни видове дейности, извършвани обикновено 1 или 2 пъти в годината. Те осигуряват трайна обработка и постигане на по-високо равнище на чистота. Честотата на извършване на тези дейности се определя от конкретния индивидуален възложител при провеждане на вътрешен конкурентен избор по сключеното от ЦОП рамково споразумение, в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

— Периодични дейности: повторяеми дейности с различна периодичност в зависимост от нуждите на индивидуалните възложители, обикновено 1 или 2 пъти седмично или месечно. Честотата на извършване на тези дейности се определя от конкретния индивидуален възложител при провеждане на вътрешен конкурентен избор по сключеното от ЦОП рамково споразумение, в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

Подробно описание на гореизброените видове дейности се съдържа в техническата спецификация на Централния орган за покупки.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 000 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участниците следва да са реализирали минимален общ годишен оборот в размер на 3 000 000 (три милиона) BGN без ДДС общо за последните 3 приключили финансови години. При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва съответствие с критерия, възложителят ще приеме документи, съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗОП, както и хипервръзка към публичен регистър, откъдето биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да е реализирал минимален общ годишен оборот в размер на 3 000 000 (три милиона) BGN без ДДС общо за последните 3 приключили финансови години.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците следва да разполагат с персонал, пряко зает в извършване на услуги по почистване на територията на Република България, към датата на подаване на офертата. Това изискване е поставено с оглед изпълнението на конкретната обществена поръчка — услугите по почистване се изпълняват ежедневно на територията на Република България. При поискване от страна на възложителя, декларираната информация се доказва с подписан от участника списък на персонала на участника по чл. 64, т. 6 от ЗОП. Списъкът следва да е придружен от „Справка за актуално състояние на всички трудови договори“, издадена от НАП.

2. За изпълнение на услугите по почистване участниците трябва да използват почистващи продукти, които отговарят на съответните основни критерии, съдържащи се в раздели 3.1 — 3.6 от Информационен лист за критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за почистващи продукти и услуги за почистване, който се намира на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/bg.pdf Участниците трябва да предоставят информация в ЕЕДОП за мерките за управление на околната среда чрез изброяване на продуктите за почистване, които ще бъдат използвани при изпълнение на услугата. При поискване от страна на възложителя ще се приемат доказателства за съответствието на продуктите от списъка със спецификациите за основните критерии, съдържащи се в раздели 3.1-3.6 на Информационен лист за критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за почистващи продукти и услуги за почистване. Списъците с еко-продукти на избраните за изпълнители на рамковото споразумение участници, стават неразделна част от рамковото споразумение.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискването се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва да разполага с минимум 50 броя работници и служители, пряко заети в извършване на услуги по почистване на територията на Република България, към датата на подаване на офертата.

2. За изпълнение на услугите по почистване участниците трябва да използват почистващи продукти, които отговарят на съответните основни критерии, съдържащи се в раздели 3.1 — 3.6 от Информационен лист за критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за почистващи продукти и услуги за почистване, който се намира на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/bg.pdf. За съответстващи ще се считат продуктите с екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени средства, като например: посочване на съставките, изброени върху етикета на продукта, в ИЛБ, на уебсайта на производителя или в други съответни листове за технически данни, заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и декларация, че никоя от изброените съставки не фигурира в списъка с кандидат-вещества; техническо досие на производителя или протокол от изпитване от признат орган — когато е приложимо и др.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискването се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 6
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/09/2017
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/09/2017
Local time: 11:00
Place:

Електронно в СЕВОП.

Information about authorised persons and opening procedure:

В обявения час и дата на електронното отваряне на офертите, в сградата на МФ ще се извърши публично отваряне на документите, представени на хартиен носител, подадени в деловодството на МФ. На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП), чрез дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ открива електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамково споразумение с 6 /шест/ лица. Откритата процедура ще се проведе електронно чрез СЕВОП.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 107 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник, който е свързано лице с друг участник в същата процедура.

Когато с офертата се подават документи на хартиен носител, те се представят в деловодството на Министерството на финансите, при спазване на правилата на чл. 47 от ППЗОП, преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/08/2017