Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Diensten - 32385-2020

23/01/2020    S16

België-Brussel: Onderzoek naar belemmeringen voor het gebruik van bouwproducten bij bouwdiensten

2020/S 016-032385

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen
Postadres: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/easme/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar belemmeringen voor het gebruik van bouwproducten bij bouwdiensten

Referentienummer: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van onderhavige oproep tot inschrijving is het onderzoeken van de belemmeringen voor het gebruik van bouwproducten die legaal op de markt zijn gebracht in overeenstemming met de regelgeving inzake bouwproducten.

Tevens wordt beoogd een aantal van de meest relevante nationale wettelijke belemmeringen voor de verlening van bouwdiensten, met name op grensoverschrijdend niveau, die verband houden met het gebruik van bouwmaterialen, in het kader van de toepasselijke EU-wetgeving te identificeren en in kaart te brengen als een bron van bewijsmateriaal voor de ontwikkeling van het toekomstige interne marktbeleid voor bouwdiensten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 530 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73210000 Advies inzake onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in de door de contractant aangewezen kantoren.

Alle vergaderingen zullen worden gehouden bij het Easme of in de kantoren van de Europese Commissie in Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De bouwsector is een van de belangrijkste economische sectoren. Het is daarom van het grootste belang bij de beoordeling en ontwikkeling van het bestaan van een werkelijk geïntegreerde eengemaakte markt. Veel moeilijkheden bij deze beoordeling en ontwikkeling vloeien echter voort uit het grote aantal regels dat in de hele EU voor de sector geldt; de bouwsector is een van de strengst gereguleerde sectoren in Europa, vooral op nationaal en subnationaal niveau. De doelstelling van deze studie is een aantal van de meest relevante nationale wettelijke belemmeringen voor de verlening van bouwdiensten, met name op grensoverschrijdend niveau, die verband houden met het gebruik van bouwmaterialen, in het kader van de toepasselijke EU-wetgeving te identificeren en in kaart te brengen als een bron van bewijsmateriaal voor de ontwikkeling van het toekomstige interne marktbeleid voor bouwdiensten. Deze beperkingen, indien zij in alle lidstaten gelden, zouden belemmeringen vormen met een groot nadelig effect op de grensoverschrijdende verlening van bouwdiensten en dus op de integratie van de interne markt voor bouwdiensten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en de middelen / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteitscontrole en risicobeheermaatregelen / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Uitvoeringsbesluit C(2018) 578 (definitief) van de Commissie van 5.2.2018 betreffende de financiering van de steunmaatregelen van het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf (Cosme).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 084-198226
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/OP/0010
Benaming:

Onderzoek naar belemmeringen voor het gebruik van bouwproducten bij bouwdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VVA Brussels SPRL
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 530 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 20 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/01/2020