Services - 323867-2017

17/08/2017    S156    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Приморско: Услуги, свързани със строителството

2017/S 156-323867

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Приморско
102164063
ул. „Трети март“ № 56
Приморско
8180
България
Лице за контакт: Екатерина Димитрова-гл. юрисконсулт при Община Приоморско
Телефон: +359 055033679
Електронна поща: obschtina_primorsko@mail.bg
Факс: +359 055032373
код NUTS: BG341

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.primorsko.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.primorsko.bg/профил-на-купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://primorsko.bg/профил-на-купувача/извършване-консултантски-услуги-п/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на... Прод. в VI.3)..

II.1.2)Основен CPV код
71500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Дейност 1: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ за изпълнение на обект „Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско — Китен“ Дейност 2: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на обект „Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско — Китен“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 380 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71530000
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Община Приморско, гр. Китен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейност 1: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ за изпълнение на обект „Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско — Китен“; Дейност 2: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на обект „Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско — Китен“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: (П2) Организация на работа и персонала / Тежест: 70
Критерий, свързан с разходи - Име: (П1) Предлагана цена / Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 380 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 401
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16M1OP002-1.009-0005 „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ съфинансирана от .. Прод. в доп. инф.
II.2.14)Допълнителна информация

.....съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно удостоверение от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ по Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците — чуждестранни лица. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП с посочване в част IV, раздел А т. 1 и т. 2, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите. Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В горните 2 случая, изискването се доказва с представянето на: копие на Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или удостоверение от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ по Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 ЗУТ. При участие на чуждестранни лица, същите представят еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен съгласно националното им законодателство. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва оценка на съответствието/строителен надзор, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на общия оборот за последните 3 приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на ГФО или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или справка за реализирания общ оборот. 2. Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 2а) от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните 3 приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на ГФО или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или справка за реализирания оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката.

Участникът, определен за изпълнител представя копие на документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4, а именно:

— годишните финансови отчети или техни съставни части, за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква.

— справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в Част ІV: „Критерии за подбор“ информация за обстоятелствата по т. 4.1 и годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Всеки участник трябва да е реализирал — „Годишен общ оборот“ (сумата от нетните приходи от продажби), изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години (2014, 2015, 2016) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 760 000 (седемстотин и шестдесет хиляди) BGN. 2. Всеки участник трябва да е реализирал — „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ (сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка), в размер на 380 000 (триста и осемдесет хиляди лева) BGN.

Оборот в сферата на обхвата на поръчката се приема оборот от: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на независим строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Участникът, определен за изпълнител представя Списък на услугите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. 2.2) Участниците следва да попълнят съответната част от Раздел В: Технически и професионални способности Част IV „Критерии за подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП. Обстоятелствата се удостоверява в ЕЕДОП като трябва да се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност и опитност — имената; позицията, която ще изпълнява; професионалната компетентност — вид (наименование) на документ за квалификация, номер на документа, дата на издаване; дата на валидност на документа (когато е приложимо); орган или служба, издала документа; професионален опит с дати и години и обекти/работни места с позиция/ длъжност, както и изпълнени проекти с посочване на начални и крайни дати на изпълнение, възложители, предмет и др., изпълнени дейност и заемани позиции при изпълнение на задълженията, както и дали лицето е работник на участника или е осигурено от подизпълнителя или трето лице /месторабота/. /попълва се част IV раздел В, т. 2 и т.6 от ЕЕДОП/;.

*Забележка:

Участникът следва да предложи отделни експерти за изпълнението на всяка от длъжностите в изисквания състав. Участникът, определен за изпълнител представя Списък на персонала и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на услугата, с посочена професионална компетентност на лицата. Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт. По отношение ключовите експерти — чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.5.2015 г. е приет Както и съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/З6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7.9.2005 година относно признаването на професионалните квалификации. 3.3) Участниците следва да попълнят съответната част от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление Част IV „Критерии за подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП. Участниците следва да предоставят информация относно: номер на сертификат, срок на валидност, обхват и издател. Участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на Валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват в областта на извършване оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор при строителство или еквивалентни. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕОА, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от орган/и, установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за внедрена система за управление на качеството и управление на околната среда с обхват сходен на предмета на поръчката или еквивалентни.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му минимум 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.*Забележки: Под услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката се приема: Дейности по извършване оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор при строителство (ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или модернизация, и/или разширение, и/или рехабилитация) на минимум 1 пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет на биологично пречистване от минимум 50 000 (петдесет хиляди) еквивалент жители. За изпълнени услуги се приемат тези, осъществени при строителството на обекти, за които има издадено разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация, или са налице еквиваленти документи за обекти, изпълнени извън страната. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката по следните ключови позиции: 1. Ръководител на екипа-Висше образование с образователна степен „магистър“ в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7) или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина, с трудов стаж по специалността не по-малко от 10 (десет) години.2. Експерт- части „Технологична“ и „Водоснабдяване и канализация“ Висше образование с образователна степен „магистър“ в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; Професионален опит — минимум 7 години; Специфичен опит при проектирането, строителството или упражняването на строителен надзор на минимум 3 обекта на ПСОВ;3.Експерт част „Конструктивна“ Висше образование с образователна степен „магистър“ в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, специализация „Конструкции“, „Строителни конструкции“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;Професионален опит — минимум 7 години; Специфичен опит при проектирането, строителството или упражняването на строителен надзор на минимум 2 обекта на ПСОВ; 4. Експерт част Архитектура.

Висше образование с образователна степен „магистър“ в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), специалност „Архитектура“ или еквивалентна, когато образованието е придобито в чужбина;

Професионален опит — минимум 7 години; Специфичен опит при проектирането, строителството или упражняването на строителен надзор на минимум 1 обекта на ПСОВ; 5. Експерт част Електро и КИП и А Висше образование с образователна степен „магистър“ в направление на висше „Електротехника, електроника и автоматика“ (шифър 5.2) или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;Професионален опит — минимум 7 години; Специфичен опит при проектирането, строителството или упражняването на строителен надзор на минимум 2 обекта на ПСОВ; 6. Експерт част Отопление, вентилация и климатизация.

Висше образование с образователна степен „магистър“ в област на висше образование „Технически науки“, специалност „Топлотехника“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;Професионален опит — минимум 7 години;

Специфичен опит при проектирането, строителството или упражняването на строителен надзор на минимум 1 обект на ПСОВ;

7. Част „Машинно-конструктивна“ Висше образование с образователна степен „магистър“ в област на висше образование „Технически науки“, квалификация „машинен инженер“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;

Професионален опит — минимум 7 години Специфичен опит при проектирането, строителството. прод. VI.3).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

— Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 1 % от стойността на договора, която се представя в 1 от следните форми:—Банкова гаранция—Парична сума внесена по банкова сметка—Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възнаграждението ще се изплаща на изпълнителя както следва: (1) Авансово плащане — в размер до 10 % (десет процента) от цената по договора, в срок от 30 (тридесет) к.д. след получаване на становище от УО на МОСВ за осъществен последващ контрол на проведената процедура и уведомяването на изпълнителя; (2) Междинни плащания — в размер до 80 % (осемдесет процента) от цената подоговора, дължими в срок от 30 (тридесет) к.д. след одобрение на предаден тримесечен доклад, съгласно договора и срещу надлежно издадена фактура от изпълнителя; (3) Окончателно плащане — в размер равен на разликата между цената по дог. и извършените плащания, в срок от 30 (тридесет) к.д. след приемане от възложителя на окончателен доклад и фактура.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 036-065069
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/09/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/09/2017
Местно време: 11:00
Място:

Община Приморско, ул. „Трети март“ № 56, гр. Приморско, Заседателна зала ет. 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни пълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията заверено пълномощно от законния/те представител/и.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

..Прод. от II.1.1) на агломерация Приморско-Китен"

..Прод. от III.1.3) или упражняването на строителен надзор на минимум 1 обект на ПСОВ; 8. Част „Паркоустройство и благоустройство „Висше образование с образователна степен „магистър" в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), специалност „„Озеленяване, ландшафтна архитектура“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина Професионален опит — минимум 7 години; 9. Експерт част Пътно строителство Висше образование с образователна степен „магистър“ в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), специалност „Транспортно строителство“, специализация „Пътно строителство" или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; Професионален опит — минимум 7 години; 10. Експерт част Пожарна безопасност Висше образование с образователна степен „магистър“ в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), специалност „Пожарна и аварийна безопасност“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина.

Професионален опит — минимум 7 години; Специфичен опит при проектирането, строителството или упражняването на строителен надзор на минимум 1 обект на ПСОВ; 11. Експерт част Геодезия Висше образование с образователна степен „магистър“ в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), специалност „Геодезия“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; Професионален опит — минимум 7 години; Правоспособно лице за извършване на дейности по кадастъра 12. Координатор по безопасност и здраве Висше образование с образователна степен магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ (шифър 5.7) или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина Професионален опит — минимум 7 години; Правоспособност съгласно Наредба № 2 за здравословни и безопасни условия а труд Специфичен опит като Координатор по безопасност и здраве на минимум 1 обект на ПСОВ; 13. Експерт част ПУСО.

Висше образование с образователна степен магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ (шифър 5.7) или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина Професионален опит — минимум 7 години; Правоспособност съгласно Наредба № 2 за управление на строителните отпадъци 14. Експерт част Геология Висше образование с образователна степен „магистър“ в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), специалност „Геология“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина Професионален опит — минимум 7 години; Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от персонала отделни лица (1 експерт не може да съвместява 2 или повече позиции от изискуемия персонал и/или ръководен състав). 3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват в областта на извършване оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор при строителство или еквивалентни;

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. Възложителят ще отстранява участници на основание чл. 107 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1, 3, 7 и ал. 2 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/08/2017