Usługi - 323939-2020

10/07/2020    S132

Polska-Chełm: Usługi kontroli i nadzoru technicznego

2020/S 132-323939

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Chełmski
Krajowy numer identyfikacyjny: 11019822100000
Adres pocztowy: pl. Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Giza
E-mail: artur.giza@powiatchelmski.pl
Tel.: +48 825627501
Faks: +48 825627510

Adresy internetowe:

Główny adres: http://spchelm.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy: www.powiatchelmski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://powiat-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://powiat-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja” – etap IV

Numer referencyjny: OG.272.1.26.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kontroli i monitoringu realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap IV – dot. jednostki ewidencyjnej 060311_4 Siedliszcze – miasto.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat chełmski

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kontroli i monitoringu realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap IV – dot. jednostki ewidencyjnej 060311_4 Siedliszcze – miasto.

2. Przedmiot zamówienia dotyczy projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej 2 Cyfrowe lubelskie, działania 2.1 Cyfrowe lubelskie Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.02.01.00-06-0039/16.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 1 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Weryfikacja materiałów PZGiK / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteriami oceny ofert są: cena: 60 %, okres świadczenia rękojmi: 10 %, weryfikacja materiałów PZGiK: 30 %.

2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych zero groszy).

3. Termin realizacji zamówienia:

1) rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy;

2) zakończenie realizacji umowy do dnia 30 września 2020 r., z zastrzeżeniem sekcji 4.2 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

— co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

Uwaga

Zamawiający uzna kwalifikacje zawodowe uzyskane w innych niż Rzeczypospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej (odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii) wymagane dla osób objętych opisem przedmiotu zamówienia, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1. w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ:

— wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy pod adresem: https://powiat-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w sekcji 9 SIWZ.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

— oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w sekcji 6.1 (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 9.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania – Załącznik nr 8 do SIWZ).

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji 6.4.2.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 9 SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wynikających z:

1) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;

2) konieczności zmian będących następstwem zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu;

3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

4) wydłużenia terminów realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania kontroli, w przypadku opóźnienia w przedstawieniu do kontroli danych przez któregokolwiek Wykonawcę prac geodezyjnych podlegających kontroli, w zakresie tych prac, których dotyczy opóźnienie;

5) treści § 4 ust. 2 umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Powiat Chełmski, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

2. w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu należy przedłożyć:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy).

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy dostępnej pod adresem:

https://powiat-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Wykonawca posiadający konto na platformie ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w sekcji 10 SIWZ.

9. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia, wynosi 60 dni.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

12. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

13. Ze względu na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na platformie przetargowej (https://powiat-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5 i 20.6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nie uregulowanych w sekcji 20 SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze i źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składnia odwołań: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020