Usługi - 323948-2020

10/07/2020    S132

Polska-Bydgoszcz: Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

2020/S 132-323948

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 5540313225
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-008
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Dziadoń
E-mail: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523210687-26
Faks: +48 523212350

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

Adres profilu nabywcy: https://www.amuz.bydgoszcz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.amuz.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia państwowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi...

Numer referencyjny: ZP-PN-9/POWER/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72261000 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie przez zamawiającego w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: Akademia 2022 – konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7, POLSKA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie. Opracowanie systemu informatycznego zostanie poprzedzone etapem szczegółowej analizy procesów mającym na celu ich identyfikację, formalizację oraz uzgodnienie sposobu ich implementacji w przygotowywanej aplikacji. Zakończeniem realizacji zadania będzie audyt powykonawczy wraz z do...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 150 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie. Opracowanie systemu informatycznego zostanie poprzedzone etapem szczegółowej analizy procesów mającym na celu ich identyfikację, formalizację oraz uzgodnienie sposobu ich implementacji w przygotowywanej aplikacji. Zakończeniem realizacji zadania będzie audyt powykonawczy wraz z dostarczeniem pełnej dokumentacji technicznej i szkoleniami dla użytkowników końcowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja funkcjonalności i architektury systemu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka prac / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 181 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/09/2020
Koniec: 15/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Akademia 2022 – konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, która mogłaby wpłynąć niekorzystnie na realizację zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do przedmiotowej dokumentacji oraz załącza polisę OC na sumę ubezpieczenia min. 1 500 000,00 PLN w zakresie działalności informatycznej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Kierownik zespołu (projektu) – 1 osoba, posiadająca następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

2. Architekt oprogramowania – 1 osoba, posiadająca następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

3. Analityk biznesowy – 1 osoba.

4. Programiści – min. 6 osób.

5. Testerzy – min. 2 osoby.

6. Specjalista ds. procesów i controllingu – 1 osoba.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) co najmniej jedną usługę, której celem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania dla jednostki podległej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

b) co najmniej jedną usługę, w ramach jednej umowy polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu dedykowanego oprogramowania informatycznego o wartości oprogramowania co najmniej 1 400 000 PLN brutto służący do wspomagania realizacji procesów zarządczych, zawierający co najmniej moduły/elementy:

— administracja,

— zarządzanie,

— kontroling finansowy,

— integracja,

— raporty,

— obieg dokumentów,

— planowanie i realizacja budżetu,

— szyna ESB w celu integracji z innymi systemami;

c) co najmniej jedną usługę, w ramach jednej umowy polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu dedykowanego oprogramowania informatycznego o wartości oprogramowania co najmniej 400 000 PLN brutto dla jednostki publicznej, które to oprogramowanie:

— integrowało się co najmniej z 2 systemami zewnętrznymi,

— jego celem była agregacja danych, ich przetwarzanie wraz z analizą,

— posiadało zaawansowany generator raportów;

d) co najmniej jedną usługę, w ramach jednej umowy której przedmiotem było wytworzenie dedykowanego oprogramowania informatycznego, o wartości oprogramowania co najmniej 1 000 000 PLN brutto, które to oprogramowanie było przeznaczone dla jednostki podległej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

— integrowało dane z niejednorodnych źródeł danych za pomocą dedykowanego API,

— posiadało silnik procesów biznesowych,

— posiadało zaawansowany generator raportów;

e) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie projektu technicznego, architektury systemu lub analizy systemowej oprogramowania przeznaczonego dla jednostki podległej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wartości co najmniej 20 000 PLN brutto. Dokumentacja musiała być wykonana w narzędziu Visual Paradigm, Enterprise Architect lub innym równoważnym.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 144 Pzp.

2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

na zasadach i w sposób określony w ust. 3–13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 lit. a będzie odnosić się wyłącznie do części umowy zrealizowanej, zgodni...

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

— skarga do sądu.

4. Odwołanie:

a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Skarga do sądu:

a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

c) sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu;

d) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020