Usługi - 323948-2020

10/07/2020    S132

Polska-Bydgoszcz: Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

2020/S 132-323948

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 5540313225
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-008
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Dziadoń
E-mail: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523210687-26
Faks: +48 523212350
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Adres profilu nabywcy: https://www.amuz.bydgoszcz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.amuz.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia państwowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi...

Numer referencyjny: ZP-PN-9/POWER/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72261000 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie przez zamawiającego w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: Akademia 2022 – konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7, POLSKA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie. Opracowanie systemu informatycznego zostanie poprzedzone etapem szczegółowej analizy procesów mającym na celu ich identyfikację, formalizację oraz uzgodnienie sposobu ich implementacji w przygotowywanej aplikacji. Zakończeniem realizacji zadania będzie audyt powykonawczy wraz z do...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 150 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie. Opracowanie systemu informatycznego zostanie poprzedzone etapem szczegółowej analizy procesów mającym na celu ich identyfikację, formalizację oraz uzgodnienie sposobu ich implementacji w przygotowywanej aplikacji. Zakończeniem realizacji zadania będzie audyt powykonawczy wraz z dostarczeniem pełnej dokumentacji technicznej i szkoleniami dla użytkowników końcowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja funkcjonalności i architektury systemu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka prac / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 181 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/09/2020
Koniec: 15/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Akademia 2022 – konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, która mogłaby wpłynąć niekorzystnie na realizację zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do przedmiotowej dokumentacji oraz załącza polisę OC na sumę ubezpieczenia min. 1 500 000,00 PLN w zakresie działalności informatycznej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Kierownik zespołu (projektu) – 1 osoba, posiadająca następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

2. Architekt oprogramowania – 1 osoba, posiadająca następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

3. Analityk biznesowy – 1 osoba.

4. Programiści – min. 6 osób.

5. Testerzy – min. 2 osoby.

6. Specjalista ds. procesów i controllingu – 1 osoba.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) co najmniej jedną usługę, której celem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania dla jednostki podległej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

b) co najmniej jedną usługę, w ramach jednej umowy polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu dedykowanego oprogramowania informatycznego o wartości oprogramowania co najmniej 1 400 000 PLN brutto służący do wspomagania realizacji procesów zarządczych, zawierający co najmniej moduły/elementy:

— administracja,

— zarządzanie,

— kontroling finansowy,

— integracja,

— raporty,

— obieg dokumentów,

— planowanie i realizacja budżetu,

— szyna ESB w celu integracji z innymi systemami;

c) co najmniej jedną usługę, w ramach jednej umowy polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu dedykowanego oprogramowania informatycznego o wartości oprogramowania co najmniej 400 000 PLN brutto dla jednostki publicznej, które to oprogramowanie:

— integrowało się co najmniej z 2 systemami zewnętrznymi,

— jego celem była agregacja danych, ich przetwarzanie wraz z analizą,

— posiadało zaawansowany generator raportów;

d) co najmniej jedną usługę, w ramach jednej umowy której przedmiotem było wytworzenie dedykowanego oprogramowania informatycznego, o wartości oprogramowania co najmniej 1 000 000 PLN brutto, które to oprogramowanie było przeznaczone dla jednostki podległej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

— integrowało dane z niejednorodnych źródeł danych za pomocą dedykowanego API,

— posiadało silnik procesów biznesowych,

— posiadało zaawansowany generator raportów;

e) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie projektu technicznego, architektury systemu lub analizy systemowej oprogramowania przeznaczonego dla jednostki podległej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wartości co najmniej 20 000 PLN brutto. Dokumentacja musiała być wykonana w narzędziu Visual Paradigm, Enterprise Architect lub innym równoważnym.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 144 Pzp.

2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

na zasadach i w sposób określony w ust. 3–13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 lit. a będzie odnosić się wyłącznie do części umowy zrealizowanej, zgodni...

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

— skarga do sądu.

4. Odwołanie:

a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Skarga do sądu:

a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

c) sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu;

d) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020