Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 324093-2022

17/06/2022    S116

Duitsland-Schönebeck (Elbe): Brandbluswagens

2022/S 116-324093

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Schönebeck (Elbe)
Postadres: Markt 1
Plaats: Schönebeck (Elbe)
NUTS-code: DEE0C Salzlandkreis
Postcode: 39218
Land: Duitsland
Contactpersoon: Rechtsamt/ Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@schoenebeck-elbe.de
Telefoon: +49 3928710308
Fax: +49 3928710345
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.schoenebeck.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-18141a96b13-6ffefcaeda780fb6
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung Löschgruppenfahrzeug

Referentienummer: 22-08-028
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung LF 20 nach EN 1846, DIN 14530-11 und DIN 14502-2

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139000 Chassis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE Sachsen-Anhalt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fahrgestell entsprechend den Parametern in der Leistungsbeschreibung

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnischer Um- und Ausbau zum HLF

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE Sachsen-Anhalt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Feuerwehrtechnischer Um- und Aufbau entsprechend den Parametern in der Leistungsbeschreibung

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnische Beladung

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000 Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE Sachsen-Anhalt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Feuerwehrtechnische Beladung entsprechend den Parametern in der Leistungsbeschreibung

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Die Gewährleistungsrechte und Garantien des deutschen Rechts gelten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/10/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/08/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Postadres: Ernst-Kamieth-Straße 2
Plaats: Halle (Saale)
Postcode: 06112
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stadt Schönebeck (Elbe)
Postadres: Markt 1
Plaats: Schönebeck (Elbe)
Postcode: 39218
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@schoenebeck-elbe.de
Telefoon: +49 3928710308
Fax: +49 3928710199
Internetadres: https://www.schoenebeck.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022