Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 324093-2022

17/06/2022    S116

Duitsland-Schönebeck (Elbe): Brandbluswagens

2022/S 116-324093

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Schönebeck (Elbe)
Postadres: Markt 1
Plaats: Schönebeck (Elbe)
NUTS-code: DEE0C Salzlandkreis
Postcode: 39218
Land: Duitsland
Contactpersoon: Rechtsamt/ Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@schoenebeck-elbe.de
Telefoon: +49 3928710308
Fax: +49 3928710345
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.schoenebeck.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-18141a96b13-6ffefcaeda780fb6
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung Löschgruppenfahrzeug

Referentienummer: 22-08-028
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung LF 20 nach EN 1846, DIN 14530-11 und DIN 14502-2

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139000 Chassis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE Sachsen-Anhalt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fahrgestell entsprechend den Parametern in der Leistungsbeschreibung

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnischer Um- und Ausbau zum HLF

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE Sachsen-Anhalt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Feuerwehrtechnischer Um- und Aufbau entsprechend den Parametern in der Leistungsbeschreibung

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnische Beladung

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000 Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE Sachsen-Anhalt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Feuerwehrtechnische Beladung entsprechend den Parametern in der Leistungsbeschreibung

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Die Gewährleistungsrechte und Garantien des deutschen Rechts gelten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/10/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/08/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Postadres: Ernst-Kamieth-Straße 2
Plaats: Halle (Saale)
Postcode: 06112
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stadt Schönebeck (Elbe)
Postadres: Markt 1
Plaats: Schönebeck (Elbe)
Postcode: 39218
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@schoenebeck-elbe.de
Telefoon: +49 3928710308
Fax: +49 3928710199
Internetadres: https://www.schoenebeck.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022