Supplies - 324151-2022

17/06/2022    S116

Poland-Bydgoszcz: Disinfection equipment

2022/S 116-324151

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: 090538318
Postal address: ul. Powstańców Warszawy 5
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-681
Country: Poland
Contact person: Barbara Baranowska
E-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl
Telephone: +48 261417364
Fax: +48 261416110
Internet address(es):
Main address: www.10wsk.mil.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa myjni dezynfektora przelotowego oraz sterylizatora plazmowego

Reference number: 75/2022
II.1.2)Main CPV code
39330000 Disinfection equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa myjni dezynfektora przelotowego oraz sterylizatora plazmowego

Zgodnie ze specyfikacją techniczną i zapisami SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjnia dezynfektor - przelotowa

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiajacego

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną i zapisami SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 200.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterylizator plazmowy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną i zapisami SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 300.00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz min. 2 dostaw (załącznik nr 4 do SWZ) odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartościach wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

zgodnie z projektem umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

aneks do umowy dotacyjnej MON 15/3300021337/110/DWSZdr/WNiI/PMT/22

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/07/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/07/2022
Local time: 08:15
Place:

W siedzibie Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy (e-propublico.pl) na karcie oferty/załączniki, poprzez otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Information about authorised persons and opening procedure:

wszyscy zainteresowani

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – jednolity europejski dokument zamówienia,

Wzór oferty elektronicznej - formularz oferty

Specyfikacja techniczna - zadanie 1

Specyfikacja techniczna - zadanie 2

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Oświadczenie z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)

Karty techniczne, katalogi, foldery lub opisy przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej

Deklaracja zgodności

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na oferowane urządzenie

Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE

Oświadczenie producenta o posiadaniu wdrożonego systemu jakości ISO 9001 lub równoważny - dot. zadania 2

Oświadczenie producenta o możliwości reprocesowania narzędzi Da Vinci

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Wykaz dostaw - zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6, art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

dotyczącego środków ograniczających w zawiązku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamówienie realizowane w ramach aneksu do umowy Zamawiającego z organem założycielskim w ramach programu PMT 2022.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 oraz 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/06/2022