Supplies - 32426-2022

21/01/2022    S15

Romania-Craiova: Toner cartridges

2022/S 015-032426

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA
National registration number: 4416952
Postal address: Strada: Mitropolitul Firmilian, nr. 2
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200761
Country: Romania
Contact person: DANIELA IOVAN
E-mail: Daniela.Iovan.DJ@anaf.ro
Telephone: +40 251410890
Fax: +40 251410890
Internet address(es):
Main address: www.anaf.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135370
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord cadru : achiziţia publică de cartuşe toner, fotoconductori (unitati de imagine) de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova pentru imprimantele şi fotocopiatoarele din dotarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova si unitatile subordonate;

Reference number: 4416952-2022-PAAPD1330691
II.1.2)Main CPV code
30125100 Toner cartridges
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru : achiziţia publică de cartuşe toner, fotoconductori (unitati de imagine) de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova pentru imprimantele şi fotocopiatoarele din dotarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova si unitatile subordonate; Zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 19. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 946 554.62 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi”.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Achizitie cartuse de toner, fotoconductori HP

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30125100 Toner cartridges
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

Judetul Dolj, Municipul Craiova, strada Mitropolitul Firmilian, nr.2

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitie cartuse toner, fotoconductori HP;Cartus toner pentru HP LaserJet Managed MFP E82540du, cod W9014MC, capacitate 69000 pagini -cantitate maxima acord cadru : 112 bucati, cantitate maxima contract subsecvent : 14 bucati; Unitate cilindru pentru HP LaserJet Managed MFP E82540du, cod W9015MC, capacitate 396000 pagini-cantitate maxima acord cadru : 28 bucati, cantitate maxima contract subsecvent : 7 bucati;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 254 117.65 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ofertantii vor avea in vedere ca, valoarea ofertei financiare, se va incadra in valoarea maxima estimata a intervalului pt. acordul cadru, aferenta lotului;

II.2)Description
II.2.1)Title:

Achizitie cartuse toner, fotoconductori LEXMARK

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30125100 Toner cartridges
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

Judetul Dolj, Municipiul Craiova, strada Mitropolitul Firmilian, nr.2.

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitie cartuse toner, fotoconductori LEXMARK; Cartus toner pentru Lexmark MX721ade/ MX722ade, cod 58D2X0E, capacitate 35000 pagini-cantitate maxima acord cadru : 200 bucati, cantitate maxima contract subsecvent : 25 bucati; Cartus toner pentru Lexmark MX721ade/ MX722ade, cod 58D2H00, capacitate 15000 pagini-cantitate maxima acord cadru : 400 bucati, cantitate maxima contract subsecvent : 50 bucati; Unitate cilindru pentru Lexmark MX721ade/ MX722ade, cod 58D0Z00, capacitate 125000 pagini-cantitate maxima acord cadru : 80 bucati, cantitate maxima contract subsecvent :10 bucati;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 692 436.97 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ofertantii vor avea in vedere ca, valoarea ofertei financiare, se va incadra in valoarea maxima estimata a intervalului pt. acordul cadru, aferenta lotului;

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) Motive de excludere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de dispozitiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE în conformitate cu art.193 alin.1 din Legea 98/2016. Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informatiile aferente situatiei lor.

DUAE se completeaza in S.E.A.P. in conformitate cu art.60 din H.G. nr.395/2016, respectiv documentele atasate vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în S.E.A.P. în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.

Precizari: Entitatea Contractanta exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire, in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau inactiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, de regula a urmatoarelor informatii si documente:

1. certificate fiscale/de atestare fiscala emise de organisme abilitate de lege in acest sens, privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local), scadente la data prezentarii. Operatorul economic prezintă pentru sediile secundare/punctele de lucru înscrise în certificatul O.N.R.C. o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 1) și (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz;

5. cazier fiscal;

6. certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului;

7. declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind neancadrarea in prev art. 167, lit.e), art. 167 lit. f), art. 167 lit. g), art. 167 lit. h), art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

8. documente constatatoare emise pe numele ofertantului, in vederea demonstrarii neincadrarii in prev. art. 167, lit. g);

In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea criteriilor de calificare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna documentele justificative.

Pentru ofertantii straini: În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Se vor prezenta, la data depunerii ofertei, urmatoarele documente:

- angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare și / sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma și nu de fond ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator.

b) Evitarea conflictului de interese: Ofertantii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantii vor depune Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si a celor implicate in elaborarea documentatiei de atribuire si derularea procedurii va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu oferta.

Pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o potenţială incidenţă a unei situaţii de natura celor precizate de art.60 din Lege, autoritatea contractanta precizeaza ca persoanele ce detin functii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire în sensul art. 167 alin. (1), lit. e), sunt urmatoarele: Director General - Pirvuletu Silviu Mircea, Director Executiv Servicii Interne – Corcoveanu Cornel, Sef Serviciu Administrativ, Investitii si Achizitii – Baciu Corina Daniela, Sef Birou de Achizitii Publice - Daniela Iovan, Consilier de Achizitii Publice – Lupu Mihaela Sorina; Sef Serviciu Financiar, Buget si Salarizare - Cioaca Laura; Consilier Superior - Nicola Mirela Adriana Elena; Sef Serviciu juridic - Guranoiu Constantina;

Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Cifra de afaceri anuala generalaCerinta Informatii privind situatia economico-financiara :-se va declara cifra de afaceri anuala ( pentru unul dintre anii 2018, 2019 sau 2020). Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale trebuie să fie cel puțin egală cu 86554.62 lei fara TVA pentru lotul 1 si 31764.71 lei, fara TVA -pentru lotul 2 (valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pentru demonstrarea situaţiei economice şi financiare ofertanții/candidații(inclusiv pentru asociați/ subcontractanți /terți susținători) au obligația completării datelor și prezentării inițiale a DUAE. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ca pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice sa prezinte documente justificative in sustinerea cerintei (bilanturi contabile, extrase, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareCerinta 2: Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontractezeOfertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerintaLista cu principalele servicii similare celor care fac obiectul contractului Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare la nivelul unuia sau mai multor contracte, unde prin similare se înțelege, experienta ofertantului in urmatoarele domenii, corespunzatoare lotului :Lotul I : cartuse toner, fotoconductori LEXMARK : in domeniul furnizarii de cartuse de tonar LEXMARK,Lotul II : cartuşe toner, fotoconductori HP : in domeniul furnizarii de cartuse de tonar HP,autoritatea contractanta urmarind sa verifice capacitatea operatorului economic ce va fi declarant câstigator, astfel încât acesta sa poata sa implementeze, deruleze si finalizeze contractul în cele mai bune conditii, la termen si calitativ.Se vor atasa, la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantului clasat pe primul loc dupa clasamentul intermediar, pentru cele mai importante contracte, documente suport: recomandari/ certificari de buna executie/ documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emise de beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor se realizeaza prin prezentarea unor facturi ,proces-verbal de receptie,orice alt document/e. Din documentele prezentate sa rezulte informatii continand “valori, perioade de prestare, beneficiar”. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate ofertantul trebuie sa depuna o declaratie in acest sens.

Loturile: 1,2Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii - Certificarea sistemului de management al calitatii ISO 14001:2015 sau echivalent, care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Minimum level(s) of standards possibly required:

DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.Subcontractantul/subcontractantii trebuie sa prezinte declaratie privind lipsa situaţiilor potenţial generatoare de conflict de interese si orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, in sensul art.59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului;b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.Modalitatea de indeplinire: DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Cerințe specifice: Terțul/terții susținători vor completa DUAE distinct cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a d...

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarii publici sau privati, data și numărul documentului de recepție, precum si ponderea si/sau activitãtile pentru care a fost responsabil, împreunã cu valoarea acestora, fãrã TVA.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, fãrã a se limita, enumerarea nefiind cumulativã: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații:beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul prestării; - recomandări;- alte documente echivalente.- copii ale unor pãrti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- certificate de predare-primire;- certificãri de bunã executie;- certificate constatatoare;Autoritatea contractantã face precizarea ca își rezerva dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similarã, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

Documentele justificative (Certificatele sau orice alte probe/dovezi) care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire. Certificatele vor fi valabile la data prezentarii lor. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Loturile: 1,2 Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu - Standardul european pentru sistemele de management de mediu (SR EN ISO 14001) "SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerinţe si ghid de utilizare, stabileşte cerinţele referitoare la un sistem de management de mediu care permite unei organizaţii să-şi formuleze şi să-şi implementeze politica şi obiectivele ţinând seama de cerinţele legale şi de alte cerinţe la care organizaţia subscrie şi informaţii referitoare la impacturi semnificative asupra mediului. Se aplică acelor aspecte de mediu pe care organizaţia le identifică şi le poate controla şi pe care le poate influenţa, standardul nu stabileşte criterii specifice de performanţă în domeniul mediului." Modalitatea de indeplinire: Documentele justificative (Certificatele sau orice alte probe/dovezi) care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire. Certificatele vor fi valabile la data prezentarii lor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare;

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate:Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale si nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidenta motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare si selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autoritățiii contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

CONFIDENTIALITATEA : In conformitate cu prev. art.57, alin.1 din Legea 98/2016, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale legii privind achizitiile publice sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt:

- date cu caracter personal,

- secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Dispoziţiile mai sus mentionate, nu afectează obligaţiile autorităţii contractante prevăzute la art.145 şi 215 din Legea 98/2016 în legătură cu transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire şi, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire către ofertanţi.

In acest sens, Ofertantii indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57, alin. (1), din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Oferta si toate documentele ce o insotesc, vor fi transmise in S..E.A.P. si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr.455/2001R, privind semnatura electronica. In situatia in care certificatul de semnatura electronica nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, se va prezenta o imputernicire in acest sens.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:Solicitările de clarificări referitoare la conținutul documentaţiei de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secţiunea "Solicitari de clarificare/Întrebări" din cadrul procedurii de atribuire până ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

în conformitate cu Legea nr. 101/2016;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova
Postal address: Strada Mitropolitul Firmilian, nr.2
Town: Craiova
Postal code: 200761
Country: Romania
E-mail: daniela.iovan.dj@anaf.ro
Telephone: +40 251410890
Fax: +40 251410890
Internet address: www.anaf.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022