Supplies - 32431-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Příbram: Data-acquisition system

2022/S 015-032431

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
National registration number: 27085031
Postal address: Gen. R. Tesaříka 80
Town: Příbram
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 261 01
Country: Czechia
Contact person: Jaroslav Schovanec
E-mail: investicni.odbor@onp.cz
Telephone: +420 318641102
Fax: +420 318641007
Internet address(es):
Main address: http://www.nemocnicepribram.cz
Address of the buyer profile: http://www.tenderarena.cz/profily/nemocnicepribram
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://www.tenderarena.cz/profily/nemocnicepribram
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.tenderarena.cz/profily/nemocnicepribram
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Centrální monitoring teploty a vlhkosti

II.1.2)Main CPV code
48614000 Data-acquisition system
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka Centrálního monitoringu teploty a vlhkosti pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s. se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců. Veřejná zakázka bude zahrnovat montáž a uvedení dodaného zařízení do provozu, vstupní validace (kalibrace), provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 505/1990 Sb. o Metrologii (dále jen zákona č. 505/1990).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Main site or place of performance:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., areál I Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram a areál II Podbrdská 269, 261 95 Příbram V

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka Centrálního monitoringu teploty a vlhkosti pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s. se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců (dále jen zařízení). Veřejná zakázka bude zahrnovat montáž a uvedení dodaného zařízení do provozu, vstupní validace (kalibrace), provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 505/1990 Sb. o Metrologii (dále jen zákona č. 505/1990). Dodávka, instalace a uvedení zařízení do provozu v sídle zadavatele musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami a dle obecně závazných předpisů a doporučených metodik výrobce. Součástí nabídkové ceny bude po dobu záruční doby (24 měsíců) bezplatné provedení veškerých předepsaných kontrol, validací (kalibrací) dle zákona č. 505/1990 Sb. a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy) a servis po dobu záruční doby. Pokud je provedení jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován. Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován položkovým rozpočtem a podrobnou technickou specifikací, jež tvoří přílohu číslo 1 a 2 zadávací dokumentace.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 330 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

11703 IROP Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti v Oblastní nemocnici Příbram, a.s. s ohledem na potencionální hrozby, ID 117D03U000193

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) doklad o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

c) doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 10:15
Place:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek. S ohledem na to, že otevírání nabídek podaných prostřednictvím elektronického nástroje se neúčastní zástupci účastníků zadávacího řízení, stanoví zadavatel přesný čas otevírání nabídek na 22.2. 2022 v 10:15 pouze orientačně s tím, že s ohledem na své provozní potřeby může být přesný čas otevírání nabídek ještě změněn.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022